مصوبات جلسه 99/9/16

1- نامه شماره 176218-16/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با تفاهم نامة همکاری مشترک سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان با باشگاه فرهنگی ورزشی مشیز موافقت شد. ضمناً نماینده ای از کمیسیون اجتماعی ، ورزش و جوانان شورا در کمیته نظارتی حضور داشته باشد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه تفاهم نامه پیوست می باشد.

2- نامه شماره 160937-21/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اجرای توافقنامة فی ما بین مؤسسة خیریة افق سپهر روشن ایرانیان (اسرا) و شهرداری کرمان موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان و مؤسسة مزبور به همراه کپی توافقنامه پیوست می باشد.

3- نامه شماره 148019-30/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با کلیة تصمیمات کمیتة محترم نامگذاری در صورتجلسة مورخ 15/7/99 به جز بند 14 موافقت گردید. موارد مندرج در بند 14 نیازمند بررسی بیشتر می باشد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه صورتجلسة کمیته پیوست می باشد.

4- نامه شماره 168858-4/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با هدف ترغیب و تشویق رانندگان محترم تاکسی به نصب دستگاه کارتخوان درتاکسی های خود ، این شورا با پیشنهاد مطرح شده به منظور تخصیص بستة تشویقی 85 درصدی دریافت هزینه های صدور و تمدید کارت ، خدمات و عوارض رانندگان تاکسی و حق بهره برداری از خط و حق عضویت ، در مورد آن دسته از رانندگان تاکسی که دستگاه کارتخوان سیار دارای برند از شرکت معتبر و مورد تأیید سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر ، در تاکسی خود نصب نمایند ، موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 175667-15/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور عقد قرارداد تقاطع غیرهمسطح شهدای خلبان و سربازان گمنام امام زمان (عج) با شرکت مهندسین مشاور گارنو موافقت شد. مبنای پرداخت حق الزحمه ها میزان انجام کار ، با رعایت تعرفه پیوست خواهد بود. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

6- نامه شماره 173457-11/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/181 ریال ( یکصد و هشتاد و یک میلیون ریال ) ، حسابرسی صورت های مالی سال 1391 شهرداری کرمان ، از محل ردیف 41070203 با عنوان دیون با محل ، به مؤسسة حسابرسی رهیافت حساب تهران با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

7- نامه شماره 162905-25/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد نامه شماره 159292-19/8/99 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری ، با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/276/426/574 ریال ( پانصد و هفتاد و چهار میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار و دویست و هفتاد و شش ریال ) باقی ماندة طلب شرکت سوله سازان حدیدکاران کرمان از محل ردیف 41070203 با عنوان دیون عمرانی به آن شرکت ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدرک منضم پیوست می باشد.

8- نامه شماره 158035-17/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در نامه در این خصوص که مساحت قطعه زمین شماره 145 از نقشه تفکیکی شماره 18648-4/6/78 ، به مساحت 3/253 مترمربع در جاده تهران ، اراضی موسوم به رضا آباد ، مورد واگذاری به ورثه مرحوم قاسم طالبی زاده پس از تنظیم صورتجلسه  شماره 5868/2-28/4/84 و اخذ سند مالکیت به میزان 51/8 مترمربع افزایش پیدا کرده است ، این شورا مستند به مفاد توافقنامه شماره 149545-3/8/99 با سپرده گردیدن مبلغ -/000/130/536 ریال ( پانصد و سی و شش میلیون و صد و سی هزار ریال ) ( ارزش میزان مساحت توفیری ) بدون هر گونه کاهش یا افزایش نزد شهرداری کرمان ، بدین نحو که مشارالیه یا هر شخصی که ایشان معرفی نماید ، بتواند از تسهیلاتی از قبیل پروانه و پایان کار ساختمانی وفق ضوابط و مقررات مربوط به صورت شناور در مناطق پنجگانه استفاده نماید ، موافقت دارد. چنانچه نامبرده از تاریخ توافقنامه ظرف مدت یک سال مراجعه نماید مبنای محاسبات عوارض ارزش کارشناسی زمان توافق خواهد بود و پس از آن بر اساس ارزش روز ( زمان تقاضا ) محاسبه صورت خواهد گرفت و مابه التفاوت آن از حساب مطالبات مالک کسر و اخذ می گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

9- نامه شماره 162469-24/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و این شورا با پیشنهاد مطرح شده در نامه شماره 132826-9/7/99 ، به منظور واگذاری قطعه زمینی از ضلع شرقی پارک مدیریت در خیابان مدیریت ، جمعاً به مساحت 750 مترمربع ، به هیأت فاطمیون کرمان به منظور احداث مجموعه فرهنگی مذهبی ، آموزشی و اجتماعی ، با حفظ مالکیت شهرداری کرمان و مشارکت در پرداخت عوارض صدور پروانة ساختمان این ملک و صدور پروانه مشترک بنام بنیاد خیریة بناهای ماندگار ( به نمایندگی از شهرداری ) و شرکا با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

10-نامه شماره 173297-11/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و این توضیح که آقای محمد رضاخویی ، کارپرداز شهرداری ، در سال 1397 ، دوازده تن کود بیوچار از شرکت تجارت معدن توانا  ، به مبلغ -/000/000/444 ریال ( چهارصد و چهل و چهار میلیون ریال ) خریداری کرده که در زمان خود به هزینه منظور نشده است ، این شورا با پیشنهاد مطرح شده به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ مزبور از محل ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی به مشارالیه موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدرک منضم پیوست می باشد.

11- نامه شماره 174189-12/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور بخشودگی مال الاجاره سال 1399 مستأجران اماکن شهرداری کرمان در پارک ها و فضاهای سبز شهر ، در صورتی که اماکن مزبور در طول سال جاری کاملاً تعطیل بوده اند ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

12- نامه شماره 153252-8/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور اصلاح ارقام بودجه به شرح جدول پیوست موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.