انتقادات و پیشنهادات

ارتباط با اعضا شورا

محمد امینی زاده
رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی

منصور ایرانمنش
رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و میراث فرهنگی

محمود بابایی
نایب رئیس شورا

حسین چناریان
رئیس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری

محمد امین شمسی
منشی شورا

عشرت کردستانی
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری

محمد کمساری
سخنگوی شورا

سید محمد موسوی
رئیس کمیسیون هوشمندسازی، شفافیت و بهره وری

فتح الله مویدی
رئیس کمیسیون خدمات شهری بهداشت و محیط زیست

علیرضا نادری
رئیس شورا

برنامه حضور اعضا در شورا