ارتباط با فتح الله مویدی

مشخصات فتح الله مویدی

فتح الله مویدی

تاریخ تولد:١٣٣٠/٠٨/٠٢
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: حقوق ثبتی
سمت خاص: رئیس کمیسیون خدمات شهری بهداشت و محیط زیست