مصوبات جلسه 99/9/23

1- نامه شماره 179941-22/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با اصلاح ارقام بودجه شهرداری به شرح ذیل موافقت شد :

ردیف

کد حساب

عنوان

مبلغ مصوب (ریال)

افزایش مبلغ

( ریال )

کاهش

(ریال)

مبلغ اصلاحیه (ریال)

1

110120003

طراحی بافتهای فرسوده

5،000،000،000

 

5،000،000،000

0

2

110120018

انجام پروژه طراحی شهری شهر کرمان

30،000،000،000

 

30،000،000،000

0

3

110220015

پروژة امکان سنجی و طراحی در راستای دستورالعمل شهر دوستدار کودک و طراحی پروژه های مرتبط با کودک

10،000،000،000

 

8،000،000،000

2،000،000،000

4

110220018

طراحی شهری محور کمربندی شرقی از پارک گردشگری تا محدوده پیرامونی پل سیدی

4،000،000،000

 

4،000،000،000

0

5

140920609

طراحی ، نظارت و اجرای تقاطعهای غیرهمسطح رینگ شهر

395،000،000،000

 

300،000،000،000

95،000،000،000

6

1701001

دیون عمرانی تملک دارایی های سرمایه

462،000،000،000

 

123،000،000،000

339،000،000،000

7

130220204

خرید ماشین آلات عمرانی

107،500،000،000

420،000،000،000

 

527،500،000،000

8

120220004

تکمیل و بهسازی آرامستان جدید

90،000،000،000

50،000،000،000

 

140،000،000،000

جمع کل

1،103،500،000،000

470،000،000،000

470،000،000،000

1،103،500،000،000

   تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 175044-13/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه شهروند محترم ،
آقای عطاءالله شیخ زاده اسدی ، در مزایدة فروش قبر دو طبقه به مبلغ -/000/000/305 ریال ( سیصد و پنج میلیون ریال ) برنده گردیده است و خواهان تهاتر و جابجایی با صورت قبر دو طبقه در بوستان
محرم 2 می باشد ، این شورا با پیشنهاد شهرداری کرمان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 158339-18/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در این خصوص که پروانه ساختمان ملک موردنظر شهروند محترم ، آقای محمدعلی مهرنوش ، در خیابان شهداء ، نبش کوچة شماره 33 ، علاوه بر همکف در طبقات اول ، دوم ، سوم با خرپشته ، صادر گردیده و سپس سازمان میراث فرهنگی با احداث ساختمان بیش از دو طبقه موافقت نکرده است و طرح تعریض ملک نیز بر اساس آخرین طرح تفصیلی 74 مترمربع کاهش یافته و سازمان میراث فرهنگی برای مازاد بر احداث دو طبقه ممنوعیت ایجاد کرده است ، این شورا با پیشنهاد صدور مجوز ساخت و ساز در قسمت واافتاده ناشی از تقلیل میزان مسیری به مساحت 50/290 متر مربع با توجه به اینکه آن میزان کماکان در تملک مالکین جدید ، علیرضا و محمدرضا
مهرنوش ، می باشد – با هدف الحاق به ملک ، با اخذ حقوق آن شهرداری ، از جمله دریافت عوارض به مأخذ روز به ازای اینکه مالکان در خصوص آزادسازی ، تحویل و انتقال قطعی رسمی و قطعی میزان مسیری به نام شهرداری کرمان و تخریب طبقات مازاد تا ارتفاع 5/7 متر با رعایت حریم میراث فرهنگی اقدام نمایند ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

4- با توجه به مصوبه صادره شماره 3936-8/7/99 و با توجه به اینکه قطعه زمین موردنظر در شهرک صنعتی در تصرف شهروند محترم ، آقای عباس چیره بوده است ، لطفاً دستور فرمایید که قطعه زمین مذکور با نظر کارشناسان رسمی و با حضور دو نفر از نمایندگان شورا آقایان منصور ایرانمنش و مهندس میرحسینی کارشناسی گردد و ارزش زمین از مشارالیه اخذ و معادل آن ، به شهروندان محترم ، آقایان کبیری و گلزارمنش که در این مورد ابراز رضایت کرده اند – پرداخت و تهاتر گردد. به اطلاع می رساند که در این مورد سابقة اظهارنظر آن فرمانداری محترم در نامه شماره 4957/1/6843-6/11/98  ( بند 17 ) و نامه شماره 5266/1/6843-21/11/98 وجود دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة مدارک پیوست می باشد.

5- نامه شماره 175670-15/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نظریة کارشناس رسمی دادگستری در نامة شماره 9900043-1/4/99 و اظهارنظر رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای کرمان در نامه شماره 9802/ص/304/99/20-27/5/99 که اعلام نموده اند ملک موردنظر شهروند محترم ، آقای محمد نصیری در حریم سیل بند نمی باشد و نقاط UTM آن نیز در نامة شرکت آب منطقه ای اعلام شده است و اخذ قدرالسهم در تاریخ 24/8/99 در شهرداری نیز برای ایشان حق ایجاد کرده است ، این شورا با توجه به دلایل مذکور و اینکه مشارالیه از فرزندان بنیاد خیریه صنعتی می باشد ، با صدور پروانة ساختمان در ملک مورد ادعا ، با اخذ تعهد کشف فساد موافقت دارد.تصویر نامه شهرداری کرمان و دیگر مدارک مصدق پیوست می باشد.

6- نامه شماره 175908-15/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و این شورا با توجه به اجرای پروژة احداث سرویس های بهداشتی در مناطق مختلف شهر که با مشارکت شرکت آیریانا صنعت پارس هفت انجام یافته است با انجام تعهدات ناشی از توافقنامه ها و قرارداد منعقد ، بر اساس نظریة مندرج در نامه شماره 4234-22/7/99 این شورا ، موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

7- نامه شماره 178648-19/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با هدف بهبود هر چه بیشتر ناوگان سبک و سنگین و دیگر ماشین آلات مورد نیاز شهرداری ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور خرید  3 دستگاه شاسی کامیون کشنده فوتون ( یورو 4 ) ، 3 دستگاه شاسی کامیون باری 2624 ( یورو 4 ) ، 7 دستگاه وانت دو کابین بنزینی فوتون ( یورو 5 ) از شرکت ایران خودرو دیزل ( نمایندگی رسمی شماره 532 کرمان ) به ازای واگذاری  ملک در قیطریه تهران ( تهاتر با مؤسسة ملل ) با قیمت کارشناسان رسمی دادگستری با رعایت مقررات و ضوابط مربوط موافقت گردید. شهرداری کرمان می تواند در قبال تتمه طلب خود از ملک مذکور ماشین آلات مورد نیاز سازمان عمران و مناطق شهرداری از جمله یک دستگاه بیل مکانیکی ، دو دستگاه لودر ، یک دستگاه فینیشر ، دو دستگاه غلتک ، پنج عدد بیل بکهو و سه عدد بابکت با قیمت نمایندگی و یا اخذ نظرکارشناس رسمی دادگستری با رعایت ضوابط تهاتر نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- نامه شماره 173822-11/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم نجمه محمدی سربنانی ، در بلوار شاهد قبل از کوچة شماره 7 ، به مساحت 95/7 مترمربع ( با احتساب 40 درصد افزایش نسبت به مبلغ کارشناسی ) به ارزش
-/000/810/411 ریال ( چهارصد و یازده میلیون و هشتصد و ده هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

9- نامه شماره 173340- 11/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش قسمت ملکی و امتیاز حق انتفاع لچکی ضلع شرق و جنوب ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقای مهدی خراسانی زاده گروکی و خانم معصومه دهقان اناری ، در بلوار پارادیس نبش کوچة شماره 24 ، به مساحت 83/3 مترمربع ( با احتساب 100 در صد افزایش نسبت به مبلغ کارشناسی ) به ارزش -/000/760/275 ریال ( دویست و هفتاد و پنج میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال ) به نامبردگان به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

10-  نامه شماره 173036-10/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، 92/63 مترمربع از 5/843 مترمربع ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حسن ابراهیمی ، دارای پلاک ثبتی شماره 25 فرعی از 3989 اصلی بخش دو کرمان ، در خیابان مطهری ، جنب بیمارستان راضیه فیروز ، به ارزش کارشناسی -/000/600/113/5 ریال ( پنج میلیارد و صد و سیزده میلیون و ششصد هزار ریال ) در مسیر طرح تعریض گذر مستهلک می گردد ، که نامبرده ضمن سلب هرگونه ادعا و اسقاط کلیة خیارات خصوصاً خیار عین اگرچه فاحش از میزان مسیری ، متقاضی تفکیک باقیماندة ملک گردیده است ، این شورا مستند به توافقنامه شماره 170774/4-8/9/99 ، با انجام محاسبات مربوط به قدرالسهم ( با کسر ارزش میزان مسیری ملک ) و اخذ بدهکاری نهایی ایشان به میزان -/000/000/960 ریال ( نهصد و شصت میلیون ریال ) ، با رعایت مقررات و ضوابط مربوط موافقت دارد. ضمناً آقای حسن ابراهیمی یا وکیل قانونی ایشان می بایست در خصوص آزاد سازی میزان مسیری ملک مزبور و انتقال رسمی و قطعی آن به شهرداری کرمان اقدام نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

11- نامه شماره 179945-22/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و توضیح مندرج در خصوص دادنامة شماره 8909973412000563 شعبة 105 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان کرمان و نامه های دادیار شعبة دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان ، با عنایت به اینکه ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مسعود اسماعیل بیگی ماهانی ، به مساحت 200 مترمربع ، دارای سند عادی ، در بلوار کشاورز ، کوچه شماره 2 ، به ارزش کارشناسی -/000/000/200/16 ریال( شانزده میلیارد و دویست میلیون ریال ) در مسیر طرح فضای سبز مستهلک می گردد ، این شورا بر اساس مفاد توافقنامة منعقد به شماره 171626-9/9/99 و در قبال آزادسازی میزان مسیری ملک و انتقال سند به صورت مبایع نامه به نام شهرداری کرمان و تدوین صورتجلسة تحویل ، با واگـذاری قطعه زمین شـماره 8 از نقشه تفکیکی شـماره 70066/2/97-21/4/97  در بلوار امام حسن مجتبی ، ضلع غربی دانشکده الزهرا ، از اراضی موسوم به حسن آباد ، به مساحت 97/160 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/660/555/12 ریال ( دوازده میلیارد و پانصد و پنجاه و پنج میلیون و ششصد و شصت هزار ریال ) ، با کاربری مسکونی و قطعه زمین شماره 208 از نقشه تفکیکی شماره 16446-30/8/90 در خیابان کمیل ، کوچه شماره 42 ، به مساحت 310 مترمربع ، با کاربری مسکونی ، به ارزش کارشناسی -/000/000/285/7 ریال ( هفت میلیارد و دویست و هشتاد و پنج میلیون ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. آقای مسعود اسماعیل بیگی ماهانی می بایست مبلغ ما به التفاوت ارزش املاک عوض و معوض به میزان -/000/660/640/3 ریال ( سه میلیارد و ششصد و چهل میلیون و ششصد و شصت هزار ریال را در وجه شهرداری کرمان پرداخت نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

12 نامه شماره 167041-1/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به محتوای نامه شماره 165999-29/8/99 منطقه دو شهرداری در این خصوص که شهروند محترم ، آقای محسن عجمی ، از بابت عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی مبلغ -/000/814/19 ریال ( نوزده میلیون و هشتصد و چهارده هزار ریال ) اضافه به حساب شهرداری کرمان واریز کرده است ، با برگشت مبلغ مزبور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. ضمناً اصل فیش واریزی ایشان اخذ و در پرونده ضبط گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

13- نامه شماره 179216-20/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. این شورا در جهت تسریع در عملیات اجرایی آرامستان جدید کرمان و آماده سازی هر چه سریع تر قبور ، با عنایت به گزارش توجیهی و دیگر مستندات ارسالی ، با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور خرید قبور پیش ساخته از شرکت آلتون پردیس ، به مبلغ-/000/000/640/29 ریال ( بیست و نه میلیارد و ششصد و چهل میلیون ریال ) با ترک تشریفات خرید و با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

14- نامه شماره 175049-13/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اصلاح
ردیف های بودجه ، به شرح ذیل موافقت شد :

کد حساب

عنوان

مبلغ مصوب
( ریال )

افزایش / کاهش
مبلغ ( ریال )

مبلغ اصلاحیه
( ریال )

140920010

طراحی و بهسازی میدان کوثر

000/000/000/20

000/000/000/3-

000/000/000/17

تعمیر و تجهیز ، بازسازی و نوسازی ساختمان اداری سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل

.

 

000/000/000/3

000/000/000/3

تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

15– نامه وارده شماره 4923-4/9/99 شهروند محترم ، آقای حسین افضلی ، مطرح گردید . مقرر شد که بدهی نامبرده بدون اخذ وجه پیش پرداخت ، تقسیط شود. تصویر نامه شهروند محترم به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

16- نامه شماره 167308-2/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. مقرر شد که در جهت مساعدت به شهروند محترم ، خانم کوثر شمس الدینی ، بدهی نامبرده بدون اخذ پیش پرداخت ، بر مبنای دستور العمل تقسیط شود. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

17نامه شماره 177461-17/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اصلاح
ردیف های بودجه ، به شرح ذیل موافقت گردید :

کد حساب

عنوان

مبلغ مصوب
( ریال )

افزایش / کاهش مبلغ ( ریال )

مبلغ اصلاحیه
( ریال )

 

140120166

 

 

طراحی و اجرا پیاده راه سلامت حد فاصل دانشگاه بلدالامین و مدرسه اسماعیلیان

 

000/000/500/38

 

000/000/000/20-

 

000/000/500/18

 

احداث پارک بانوان خیابان مدیریت

 

0

 

000/000/000/20

 

 

000/000/000/20

تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

18-نامه شماره 180558-23/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تخصیص بسته تشویقی به 6 نفر از ورزشکاران در چارچوب کمک های حمایتی ورزشکاران معلول شهر کرمان ، به مبلغ هشتاد و دو میلیون تومان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. ضمناً در صورت نیاز و به منظور اطمینان از تعداد ، از ادارة محترم تربیت بدنی استعلام گردد.تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *