مصوبات جلسه 99/9/9

1-  در پاسخ به نامه شماره 164788-27/8/99 و بر حسب  مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/9/99 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای عمومی مورخ 9/9/99 ، با پیشنهاد آن شهرداری به منظور تحت پوشش بیمه قراردادن 74 نفر پرسنل خدوم و زحمتکش سازمان مدیریت آرامستان ها با رعایت ضوابط مربوط موافقت می شود. تصویر فهرست ارسالی پیوست می باشد.4805

2- 4935 در پاسخ به نامه شماره 169823-5/9/99 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/9/99 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای عمومی مورخ 9/9/99 ، با پیشنهاد آن شهرداری به منظور تقسیط بدهی خانم سامیه پورشیخعلی ، مربوط به ملک واقع در محلة سرآسیاب ، خیابان شهیدان ماهانی ، بدون اخذ پیش پرداخت و انجام دیگر اقدامات بر مبنای آئین نامه تقسیط موافقت می شود.4935

3-  در پاسخ به نامه شماره 125296-31/6/99 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/9/99 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای عمومی مورخ 9/9/99 ، با فروش لچکی ضلع جنوب ملک
مورد ادعای آقای ناصر مهدی پور ، در خیابان سرباز ، کوچه شماره 7 ، به مساحت 83/13 مترمربع ( با احتساب 30 % افزایش نسبت به مبلغ کارشناسی ) به میزان -/750/179/274 ریال به مشارالیه به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله حقوق مالکانة مجاوران موافقت می شود
. 3812

4-  در پاسخ به نامه شماره 144035-24/7/99 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/9/99 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای عمومی مورخ 9/9/99 ، با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای آقای احسان زاهدی ، در خیابان پانصد دستگاه یادگار امام ، کوچه شماره 23 ، به مساحت 17/33 مترمربع ( با احتساب 30 % افزایش نسبت به مبلغ کارشناسی ) به میزان -/000/936/689 ریال به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت می شود4335

5-  در پاسخ به نامه شماره 159936-20/8/99 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/9/99 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای عمومی مورخ 9/9/99 ، با فروش لچکی ضلع جنوب شرق  ملک مورد ادعای خانم هاجر ترک زاده ماهانی پور ، در بزرگراه امام خمینی ، کوچه شماره 19 ( از اراضی پانصد
دستگاه ) ، به مساحت 49/6 مترمربع ( با احتساب 100 % افزایش نسبت به مبلغ کارشناسی )
به میزان -/000/680/207 ریال به مشارالیها به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله حقوق مالکانة مجاوران  موافقت می شود
.4697

6-4865 در پاسخ به نامه شماره 159934-20/8/99 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/9/99 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای عمومی مورخ 9/9/99 ، با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای آقای محمدحسن محقق ، در خیابان سده نبش کوچه شماره 20 ، به مساحت 17/15 مترمربع ( با احتساب 80 % افزایش نسبت به مبلغ کارشناسی ) به میزان -/000/792/873 ریال به مشارالیه به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله حقوق مالکانة مجاوران موافقت می شود4865

7-  در پاسخ به نامه شماره 119881-25/6/99 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/9/99 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای عمومی مورخ 9/9/99 ، با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای آقای رضا حاج غنی ، در محلة پانصد دستگاه ، بلوار استاد شهریار ، کوچه شماره 4 ، به مساحت 43/32 مترمربع ( با احتساب 30 % افزایش نسبت به مبلغ کارشناسی ) به میزان -/000/226/590 ریال به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله رعایت حقوق مالکانة مجاور ، موافقت می شود.3718

8- در پاسخ به نامه شماره 164786-27/8/99 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/9/99 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای عمومی مورخ 9/9/99 ، با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای آقای عباس جعفری جرجافکی ، در بلوار سجادیه ، کوچه شماره 8 ، به مساحت 48/8 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/212 ریال به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط و حقوق احتمالی مجاوران موافقت می شود.4804

9- در پاسخ به نامه شماره 171088-8/9/99 ، بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/9/99 و تصویب در شورای عمومی مورخ 9/9/99 ، با پیشنهاد آن شهرداری در خصوص تمدید تفاهم نامه شماره 219416-25/10/98 فی مابین اتاق اصناف و شهرداری کرمان به شرح جدول ذیل موافقت می گردد :4999

 

ردیف

تعداد واحد صنفی

درصد وصولی اصناف

حق الزحمه پرداختی

1

20،250

90%

10%

2

18،000

80%

9%

3

15،750

70%

8%

4

13،500

60%

7%

5

11،250

50%

6%

6

زیر سقف 50%

5%

 

 

10- در پاسخ به نامه شماره 138136-15/7/99 و بر حسب مذاکراتی که در نشست مورخ 8/9/99 کمیسیون برنامه و بودجه و با امعان نظر به بررسی آقای مرتضوی ، کارشناس محترم حقوقی شورا ،  صورت گرفت ( تصویر پیوست می باشد ) و تصویب در شورای عمومی مورخ 9/9/99 ، با انعقاد قرارداد فی ما بین سازمان سیما و منظر شهری با شرکت شهر و خدمت با شرط اصلاح ماده 5 آن ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت می گردد. در مورد ماده 5 ، با توجه به اینکه در ازای طلب شرکت مزبور قرارداد تنظیم گردیده است ، اخذ ضمانتنامه موضوعاً منتفی می باشد.4099

11-             در پاسخ به نامه شماره 168408-3/9/99 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/9/99 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای عمومی مورخ 9/9/99 ، با پیشنهاد آن شهرداری به منظور تمدید مصوبة شماره 1180-21/2/99 این شورا ، موضوع  بسته تشویقی مشاغل صنفی ، غیر صنفی و مشاغل خاص تا پایان دی ماه سال 1399 موافقت می گردد.4991

 

12- در پاسخ به نامه شماره 167724-2/9/99 ، بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/9/99 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای عمومی مورخ 9/9/99 ، با پرداخت صد در صد هزینة آماده سازی ملک مورد نظر آقایان محمدعلی و حمید مهدوی به میزان -/000/117/47 ریال ، موضوع فیش صادرة شماره 21783/99/ص-1/8/99  اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان از طریق آن شهرداری ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت می گردد.4884

13-در پاسخ به نامه شماره 167149-2/9/99 و بر حسب  مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/9/99 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای عمومی مورخ 9/9/99 ، با توجه به توضیحات مندرج در نامه و در اجرای مجوز صادرة شماره 7149-20/12/98 این شورا ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور تقبل آن شهرداری در پرداخت مبلغ
-/017/456/50 ریال « بهای زمین » – موضوع سطر یک قبض صادرة ادارة راه و شهرسازی استان کرمان – با رعایت ضوابط مربوط موافقت می گردد4868

14-      در پاسخ به نامه شماره 171159-8/9/99 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/9/99 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای عمومی مورخ 9/9/99 ، با توجه به توضیحات مندرج در این خصوص که ملک خانم محبوبه جهان پور در محدودة منطقه دو آن شهرداری ، در سال 1398 تملک گردیده ، امّا مبلغ آن در
هزینه های سال مذکور منظور نشده است ، با پیشنهاد آن شهرداری به منظور هزینه کرد مبلغ -/000/400/832/3 ریال از محل ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای و منظور نمودن در حساب بستانکاری مشارالیها با رعایت ضوابط مربوط موافقت می گردد.
4998

15-4929

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *