مصوبات جلسه 99/11/5

1- نامه شماره 204834-27/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با پیشنهاد هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/500/1 ریال ( یک میلیون و پانصد هزار ریال ) ، جهت تهیه 22 عدد بستة لوازم التحریر برای هدیه به کودکانی که در امر نقاشی دیواری ضلع شرقی بوستان نرگس در محله بنی هاشم مشارکت داشته اند ، جمعاً به میزان -/000/000/33 ریال ( سی و سه میلیون ریال ) از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست
می باشد.

2- نامه شماره 207662-1/11/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با پیشنهاد مطرح شده به منظور تقسیط 9 ماهة بدهی آقای امیرحسین حمیدی به میزان -/000/000/800/1 ریال ( یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال ) ، بدون اخذ پیش پرداخت ، با کارمزد 4% موافقت می شود. تصویر نامه شهرداری کرمان و شهروند محترم پیوست می باشد.

3- نامه شماره 205972-29/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به این که ششدانگ ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای آریا کاویانی ، با شماره پلاک ثبتی 1 فرعی از 3586 اصلی بخش 2 کرمان ، در خیابان شهدا کوچة شماره 14 ، به مساحت 81/300 مترمربع با 225 مترمربع اعیانی خشتی گنبدی ، به ارزش کارشناسی -/000/000/926/9 ریال ( نه میلیارد و نهصد و بیست و شش میلیون ریال ) در محدودة پروژة قلاع اردشیر و دختر با کاربری P4 شامل پارک سازی و محوطه سازی عرصة قلعه دختر در طرح مستهلک می گردد ، این شورا مستند به مفاد توافقنامه شماره 200601-21/10/99 و به ازای آزادسازی میزان مسیری و انتقال قطعی و رسمی سند به نام شهرداری کرمان با واگذاری دو قطعه زمین با کاربری مسکونی با مشخصات : زمین شماره 32 ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 در ابتدای اتوبان هفت باغ ( نرسیده به میدان اول ) ، به مساحت 83/200 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/280/231/3 ریال ( سه میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال ) و زمین شماره 180 ، از نقشه تفکیکی شماره اصلاحی شماره 64521/2-30/4/94 در بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان کمیل ، به مساحت 89/215مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/635/8 ریال ( هشت میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون و ششصد هزار ریال ) ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/880/848/11 ریال ( یازده میلیارد و هشتصد و چهل و هشت میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات موافقت دارد. ضمناً آقای آریا کاویانی بایستی مابه التفاوت ارزش ملک عوض و قطعه زمین های معوض را به میزان -/000/880/922/1 ریال ( یک میلیارد و نهصد و بیست و دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال ) ، به صورت نقد به حساب شهرداری کرمان واریز نمایند. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

4- نامه وارده شماره 5838-20/10/99 شهروند محترم ، آقای مهدی کامیاب ، مطرح گردید. با توجه به این که توافقنامه شماره 53823/2/96 در تاریخ 31/3/96 فی ما بین شهرداری کرمان و ورثة مرحوم کامیاب امضا شده و تعریض و تملک ملک مزبور در همان تاریخ انجام شده است ، لازم است که کلیة محاسبات بر اساس همان تاریخ انجام گیرد. تصویر نامه شهروند محترم به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

5- نامه شماره 160180-20/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که پس از بررسی ، در صورتی که بیش از نیمی از ملک موردنظر شهروند محترم ، آقای علی فرحبخش ، در مسیر تعریض واقع شده باشد ، از محاسبة عوارض ورود به محدوده شهر از ملک مزبور خودداری گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

6- به پیوست تصویر نامه وارده شماره 5978-29/10/99 شهروند محترم ، آقای رضا جاویدی مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص دریافت قدرالسهم از ملک مورد نظر نامبرده بر اساس مصوبات سابق این شورا و توافقنامه فی مابین عمل گردد. تصویر نامه شهروند محترم به همراه سوابق پیوست می باشد.

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *