مصوبات جلسه 99/10/29

1- نامه شماره 200724-21/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به دستور ستاد استانی مبارزه با بیماری کرونا در مورد فعالیت پارکینگ های طرف قرارداد با سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل و رکود کسب و کار ، با پیشنهاد شهرداری به منظور عدم دریافت دو ماهه از تاریخ 10/8/99 تا 15/9/99 موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست
می باشد.

2- نامه شماره 203071-24/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اینکه آقایان احمد مددی ، از پرسنل شرکتی صحت رفسنجان ، علیرضا نادری ، از پرسنل شرکتی پرستوی جنوب شرق ، در حین انجام وظیفه دچار حادثه شده و فوت کرده اند ، با پیشنهاد آن شهرداری در خصوص هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/50 ریال ( پنجاه میلیون ریال ) به هر نفر ، جمعاً مبلغ -/000/000/100 ریال ( یکصد میلیون ریال ) از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.  

3- نامه شماره 204278-25/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. این شورا با محاسبه و پرداخت مطالبات شرکت 115 بر اساس متوسط نرخ تورم سالیانه ، پس از زمان ثبت صورت وضعیت های مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

4- نامه شماره 199409-20/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. این شورا با پیشنهاد صرف نظر کردن از دریافت بدهی ، شهروند محترم ، آقای آرش خواجویی ، به میزان -/200/764/117 ریال ( یکصد و هفده میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار و دویست ریال ) ، با توجه به بیماری و استیصال نامبرده موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

5- نامه شماره 203569-24/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به این که در اجرای مصوبة شماره 7154-20/12/98 این شورا ، مدارک حسابداری مربوط ، در زمان خود ارایه نگردیده است ، با پیشنهاد آن شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/739/017/80 ریال ( هشتاد میلیون و هفده هزار و هفتصد و سی و نه ریال ) بابت ملک مسیری خانم بتول جاودان و مبلغ -/950/875/352/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد و پنجاه و دو میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار و نهصد و پنجاه ریال ) بابت هزینة مصرف آب بهای فضای سبز از محل ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

6- نامه شماره 203068-24/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اینکه بر اساس توافق نامه شماره 93/2/191047-25/12/93 صورتجلسة تحویل 39488/2/96-9/3/96 ، مبایع نامة 32048/2/96-28/2/96 و برگ ارزیابی 4713/2/93 ملک مورد نظر شهروندان محترم ، ورثه مرحوم علی رشید فرخی در سال 1396 تملک گردیده ولی مدارک جهت ثبت در هزینه های تملک سال مذکور به امور مالی منطقه تحویل نگردیده است ، با منظور نمودن مبلغ -/000/890/168/6 ریال ( شش میلیارد و صد و شصت و هشت میلیون و هشتصد و نود هزار ریال ) از محل ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای به هزینه و بستانکاری نامبرده موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

7- نامه شماره 205088-28/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به این که شهرداری همه ساله به میمنت روز زن ، مبلغی به کارکنان زن پرداخت می نماید ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور هزینه کرد و پرداخت تا سقف مبلغ -/000/000/000/3 ریال ( سه میلیارد ریال ) ، از محل ردیف 41060212 با عنوان هزینه رفاهی کارکنان با رعایت ضوابط مربوط موافقت می شود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.