مصوبات جلسه 97/10/30

1-  نامه شماره 20014922/10/97 شهرداری کرمان در جلسات متعدد کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی و شورای عمومی مورخ 30/10/97 با حضور نمایندگان محترم شهرداری در خصوص لوایح پیشنهادی مطرح گردید. این شورا با استناد به ماده 85 و بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور با تعرفه های مورد پیشنهاد برای سازمانها و دوایر حوزة حمل و نقل و امور زیربنایی سازمان های ترافیک ، عمران ، تاکسیرانی ، اتوبوسرانی و امور حفاری ها ، در سال 1398 با رعایت ضوابط مربوط و با شرط توجه به ماده 85 قانون شوراها و تبصرة آن موافقت نمود. ضمناً این شورا با توجه به شرایط و اقتضائات ، پیشنهاد مصوب ضریب کاهندة هر بخش از عوارض و از جمله عوارض حفاری ساختمانهای مسکونی و تعرفة بازدید از مکان های در دست حفاری را جهت تأیید به آن فرمانداری محترم ارسال خواهد داشت. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 207026-30/10/97 شهرداری کرمان در جلسات متعدد کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی و شورای عمومی مورخ 30/10/97 با حضور نمایندگان محترم شهرداری در خصوص لوایح ارسالی مطرح گردید. این شورا با استناد به ماده 85 و بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور با اخذ تعرفه های مورد پیشنهاد  عوارض ساخت و ساز ( با توجه به اصلاحیة مندرج در نامة مزبور ) در سال 1398 با رعایت ضوابط مربوط و با شرط توجه به ماده 85 قانون شوراها و تبصرة آن موافقت نمود. ضمناً این شورا با توجه به شرایط و اقتضائات ، پیشنهاد مصوب ضریب کاهندة هر بخش از عوارض را جهت تأیید به آن فرمانداری محترم ارسال خواهد داشت. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 1851523/10/97 شهرداری کرمان در جلسات متعدد کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی و شورای عمومی مورخ 30/10/97 با حضور نمایندگان محترم شهرداری در خصوص لوایح ارسالی مطرح گردید. این شورا با استناد به ماده 85 و بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور با اخذ تعرفه های مربوط به بهای خدمات شهری سازمان های بهشت زهرا ، پارکها و فضای سبز ، مدیریت پسماندها ، آتش نشانی و خدمات ایمنی  ، ساماندهی مشاغل شهری ، واحد اجرائیات و واحد بهسازی و زیباسازی محیط ، در سال 1398 با رعایت ضوابط مربوط و با شرط توجه به ماده 85 قانون شوراها و تبصرة آن موافقت نمود. ضمناً این شورا بر اساس شرایط و اقتضائات ، پیشنهاد مصوب ضریب کاهندة هر بخش از عوارض را جهت تأیید به آن فرمانداری محترم ارسال خواهد داشت. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 20060322/10/97 شهرداری کرمان در جلسات متعدد کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی و شورای عمومی مورخ 30/10/97 با حضور نمایندگان محترم شهرداری در خصوص لوایح ارسالی مطرح گردید. با استناد به تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394 و توضیحات مندرج در نامة شماره 1903569/10/97 شهرداری که مؤید صرفه و صلاح شهرداری در استفاده از دفترچة شاخص قیمت پایة اراضی شهر کرمان می باشد انجام یافت ، این شورا با پیشنهاد مطرح به منظور ملاک عمل قرار دادن دفترچة مزبور در محاسبة عوارض ساخت و  ساز موافقت نمود. همچنین با استناد به ماده 85 و بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور با محاسبة عوارض بر اساس ضرایب پیشنهاد شده ، در سال 1398 با رعایت ضوابط مربوط به شرط توجه به ماده 85 قانون شوراها و تبصرة آن موافقت گردید. ضمناً این شورا با توجه به شرایط و اقتضائات ، پیشنهاد مصوب ضریب کاهندة هر بخش از عوارض را جهت تأیید به آن فرمانداری محترم ارسال خواهد داشت. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 20644830/10/97 شهرداری کرمان در جلسات متعدد کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی و شورای عمومی مورخ 30/10/97 با حضور نمایندگان محترم شهرداری در خصوص لوایح ارسالی مطرح گردید. این شورا با استناد به ماده 85 و بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور با تعرفة مربوط به مدیریت املاک و مستغلات ، به منظور اخذ هزینة آماده سازی سند مالکیت اراضی معوض یا فروخته شده شهرداری به ازای هر مترمربع عرصه مبلغ بیست هزار ریال ( مبلغ دریافتی از پنج میلیون ریال کمتر نباشد ) و در مورد سایر اراضی بدون در نظر گرفتن مسکونی یا تجاری بودن به ازای هر مترمربع چهل هزار ریال ( مبلغ دریافتی از ده میلیون ریال کمتر نباشد ) ، در سال 1398 با رعایت ضوابط مربوط و با شرط توجه به ماده 85 قانون شوراها و تبصرة آن موافقت نمود. ضمناً این شورا با توجه به شرایط و اقتضائات ، پیشنهاد مصوب ضریب کاهندة هر بخش از عوارض را جهت تأیید به آن فرمانداری محترم ارسال خواهد داشت. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 172703-26/9/97 شهرداری کرمان در جلسات متعدد کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی و شورای عمومی مورخ 30/10/97 با حضور نمایندگان محترم شهرداری در خصوص لوایح ارسالی مطرح گردید. این شورا با استناد به ماده 85 و بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور با تعرفه های مورد پیشنهاد برای عوارض محلی صنفی و غیر صنفی و مشاغل خاص ، با هدف اجرا در سال 1398 با رعایت ضوابط مربوط و با شرط رعایت ماده 85 قانون شوراها و تبصرة آن موافقت نمود. همچنین با پیشنهاد مطرح در خصوص تعلق 15 % ( پانزده درصد ) جایزة خوش حسابی برای سه ماه اول سال ، 10% ( ده درصد ) برای سه ماه دوم سال و 5% ( پنج درصد ) برای سه ماه سوم سال 1398 ، با توجه به صرفه و صلاح شهرداری و با رعایت ضوابط مربوط از جمله ماده 85 و تبصرة آن موافقت گردید.  ضمناً این شورا با توجه به شرایط و اقتضائات ، پیشنهاد مصوب ضریب کاهندة هر بخش از عوارض را جهت تأیید به آن فرمانداری محترم ارسال خواهد داشت. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *