مصوبات جلسه 97/10/30

1- نامه شماره 181718-28/9/97 و با توجه به نامه شماره 171172/2-15/9/97 منطقه دو شهرداری و این که شهروند محترم ، آقای بهزاد بیرامی ، از بابت عوارض پروانه ساختمان مبلغ -/960/181/758 ریال ( هفتصد و پنجاه و هشت میلیون و صد و هشتاد و یک هزار و نهصد و شصت ریال ) اضافه به حساب آن شهرداری واریز کرده است ، با برگشت مبلغ مزبور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 187004-5/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و سابقة مجوز صادرة شماره 2030-1/9/95 و تصویب در شورای عمومی مورخ 30/10/97 ، با اجرای توافق های مندرج در صورتجلسة مورخ 28/7/97  شهرداری و اتاق اصناف در خصوص نحوة وصول عوارض خدمات شهری و پروانة کسب ( موضوع بندهای 2 و 3 ) و رسیدگی به مطالبات معوق اتاق اصناف ( موضوع بند 4 صورتجلسه ) با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و توافقنامه پیوست می باشد.

3- نامه شماره 196547-26/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/20 ریال ( بیست میلیون ریال ) به آقای علی قاضی زاده ، از پرسنل شهرداری ، از ردیف 417702 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی با هدف تأمین بخشی از داروها و مداوای بیماری همسرشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 196072-17/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/50 ریال ( پنجاه میلیون ریال ) به آقای میثم معین بیدخوانی ، از جانبازان معزز و پرسنل شاغل در منطقه چهار ، از ردیف 417702 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی با هدف کمک به تهیة داروها و معالجة بیماری ایشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 199962-22/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/8 ریال ( هشت میلیون ریال ) به چهار نفر از بازنشستگان در قالب کارت هدیه دو میلیون ریالی از ردیف 417702 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 200217-22/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مطرح به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای مهدی سعیدی ، از پرسنل شاغل آن شهرداری که در هنگام انجام کار اداری مصدوم و بستری شده است از ردیف 417702 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 200942-23/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/50 ریال ( پنجاه میلیون ریال ) به آقای محمدرضا ایرانمنش ، از پرسنل کارگری که در هنگام جمع آوری زباله با سرنگ آلوده بیمار شده است –  از ردیف 417702 با عنوان هدایا وپرداخت های تشویقی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- نامه شماره 196116-22/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان در خصوص تأمین خسارات ناشی از دو متر تعریض ملک موردنظر در خیابان شهاب موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد. ( ضمناً بند 3 مصوبة ارسالی شماره 3159-21/8/97 نیز که مورد مخالفت آن فرمانداری محترم قرار نگرفته است ناظر به مشکلات همین ملک بوده است ) .

9- نامه شماره 180531-27/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش امتیاز حق انتفاع وقف و ملکی لچکی ضلع شرقی ملک مورد ادعای آقای مقداد جعفری ده فارسی در بلوار آیت الله خامنه ای ( کمربندی شرقی ) نبش کوچه شماره 20 ، به مساحت 65/27 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/500/276 ریال ( دویست و هفتاد و شش میلیون و پانصد هزار ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط از جمله شرط رعایت حقوق مالکانة مجاوران موافقت شد. ضمناً لازم است که طول پخ نیز بر اساس طرح تفصیلی رعایت گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 173556-27/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج ، با پیشنهاد شهرداری با هدف پرداخت مبلغ -/ 840/314/11 ریال ( یازده میلیون و سیصد و چهارده هزار و هشتصد و چهل ریال ) بهای اراضی ( موضوع بند یک فیش صادرة شماره 22453/97/ص-25/7/97 ادارة راه و شهرسازی استان کرمان ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 204258-29/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه  35 پیمانکار در سالهای گذشته پروژه هایی را بدون قرارداد در مناطق مختلف شهری به انجام رسانده اند ( نام آنها در جدول پیوست با ذکر محل پروژه و مبلغ طلب آمده است ) و اکنون متقاضی رسیدگی به هزینه کرد خود هستند ، با توجه به پیشنهاد مطرح ، موافقت شد که به کارکرد این پیمانکاران رسیدگی شده و از طریق عقد قرارداد بر اساس قیمت های زمان انجام کار با تأکید بر اینکه این اقدام قبل از تشکیل شورای پنجم انجام شده باشد –  با رعایت ضوابط مربوط اقدام مقتضی انجام گیرد. تصویر نامه شهرداری کرمان و فهرست پیمانکاران پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *