مصوبات جلسه 97/12/23

1- نامه شماره 252957-23/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به میزان طلب شرکت سیمان ممتازان به مبلغ -/000/635/180/5 ریال ( پنج میلیارد و صد و هشتاد میلیون و ششصد و سی و پنج هزار ریال ) از شهرداری و توضیحات مندرج در نامه و بر اساس مفاد توافقنامه منعقد به شماره 249453-20/12/97 با واگذاری قطعه زمین شماره 18 از نقشة اصلاحی تفکیکی شماره 70066/2-21/4/97 در بلوار کوثر با کاربری مسکونی به مساحت 04/177 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/880/746/12
ریال ( دوازده میلیارد و هفتصد و چهل و شش میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال) به شرکت سیمان ممتازان در قالب ترک تشریفات و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با شرط تهاتر بدهی تا سقف میزان ارزش زمین مزبور بر اساس نرخ مصوب سازمان صنعت و معدن و تجارت استان کرمان به شماره 46167/97-25/9/97 و دیگر تعهدات مندرج در توافقنامه موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان و توافقنامه پیوست می باشد.

2- نامه شماره 253272-23/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح مندرج ، با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت ما به التفاوت حق الزحمة اعضای محترم کمیسیون های ماده 100 و 77 و 38 و سایر کمیسیون ها از زمان ابلاغ بخشنامة شماره 128225-17/7/97 با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. ضمناً این شورا در مفاد مندرج در بند 5 مصوبة ارسالی شماره
3159-21/8/97 موضوع را به استحضار آن فرمانداری محترم رسانده و با اجرای آن مخالفت نگردیده است. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 253120-23/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ نقدینة ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای آقای کیخسرو کیانیان در بزرگراه شمالی ، انتهای کوچة شماره 3 ، بلوار امام رضا ، به مساحت 28/2976 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/580/152/693/10 ریال ( ده میلیارد و ششصد و نود و سه میلیون و صد و پنجاه و دو هزار و پانصد و هشتاد ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید . تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 246238-16/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در این خصوص که اعضای محترم کمیسیون های ماده صد ، 38 و 77 شهرداری ها علاوه بر حضور در جلسات مربوط به کمیسیون های خود ، از ابتدای سال جاری تاکنون به میزان تقریبی 40 ساعت در جلسات هم اندیشی مربوط نیز شرکت داشته اند ، موافقت گردید که حق الزحمة این جلسات نیز به ایشان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط پرداخت گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 246378-16/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم سمیه امیدوار در بلوار امام رضا (ع) ، خیابان رئوف ، به مساحت 86/7 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/320/94 ریال ( نود و چهار میلیون و سیصد و بیست هزار ریال به نامبرده ، به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 221387-17/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تملک قطعه زمین شماره 184 از نقشه تفکیکی شماره 17707/2-30/10/88 در انتهای بلوار رضوان به مساحت 93/259 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/300/599/2 ریال ( دو میلیارد و پانصد و نود و نه میلیون و سیصد هزار ریال ) – که بر اساس صورتجلسة واگذاری شماره 50474-21/12/90 قبلاً به شهروند محترم ، آقای مهدی خداپرست ، واگذار گردیده و هم اکنون در مسیر فنس های هوانیروز واقع گردیده است به ازای واگذاری قطعه زمین شماره 189 از نقشه تفکیکی مزبور به مساحت 67/215 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/545/911/2 ریال ( دو میلیارد و نهصد و یازده میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار ریال ) بر اساس اولویت چهارم شهر کرمان کمیسیون ماده 5 مورخ 11/6/94 با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. مقرر شد که مبلغ ما به التفاوت زمین های عوض و معوض به میزان -/000/245/312 ریال ( سیصد و دوازده میلیون و دویست و چهل و پنج هزار ریال ) از مشارالیه با رعایت مقررات اخذ گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 187276-25/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج ، با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/866/102/139 ریال ( یکصد و سی و نه میلیون و صد و دو هزار و هشتصد و شصت و شش ریال ( موضوع بند یک قبض صادرة شماره 3806/97/ص-19/2/97 اداره کل راه و شهرسازی ) با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. بدیهی است که باقیماندة بدهی را فرد یا افراد ذی نفع بایستی بپردازند. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة آن پیوست
می باشد.

8- نامه شماره 212722-21/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. مقرر شد که  پیشنهاد مطرح در جلسه ای مرکب از نمایندة بازرسی ، حراست و معاونت حقوقی شهرداری و همچنین نمایندة این شورا
صورت وضعیت ها بررسی و تأیید شود و سپس اقدام لازم در جهت پرداخت صورت گیرد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره  253119-23/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای شهروند محترم ، آقای منصور خانی فرسنگی ، در کیلومتر هفت جاده ده بالا ، به ارزش کارشناسی -/874/922/967/43 ریال ( چهل و سه میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و نهصد و بیست و دو هزار و هشتصد و هفتاد و چهار ریال ) ، مشروط به رعایت کلیة ضوابط و مقررات مربوط به تفکیک زمین مزبور از جمله مفاد مندرج در بند 3-9-16 از 9-16 ضوابط طرح جامع موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 57746-3/4/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر حسب بررسی های انجام یافته و استماع نظر نمایندگان محترم شهرداری در نشست های فوق العادة کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی و شورای عمومی مورخ 23/12/97 ، با متمم ، بیلان مالی و تفریغ بودجه شهرداری مرکز ، مناطق و سازمان های وابسته به مبلغ -/565/623/443/633/3 ریال ( سه تریلیون و ششصد و سی و سه میلیارد و چهارصد و چهل و سه میلیون و ششصد و بیسـت و سه هزار و پانصــد و شصــت و پنج ریال ) در سال 1396 با رعایت ضوابط  و مقررات موافقت شد. ضمناً پنج جلد از متمم ، تفریغ و بیلان که ذیل صفحات آنها به امضای رئیس شورا رسیده است ، جهت انجام اقدامات قانونی ارسال می گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست فوق العادة شورای عمومی مورخ 97/12/23 ، با توجه به اینکه مشاهده می شود که عوارض مشرفیت املاک در مواردی ، قبل از اجرای طرح و برخورداری ملک از امتیاز اجرای طرح از مالک اخذ می شود ، مقرر گردید که به شهرداری کرمان اعلام شود که از این پس عوارض مشرفیت املاک در زمان اجرای پروژة مصوب دریافت گردد و در صورتی که نیاز به صدور برگ عدم خلاف ، نظیر برگ نقل و انتقال ملک باشد ، موضوع بدهی در آن برگ ذکر گردد و فروشنده موظف به تفهیم موضوع به خریدار گردد. البته اگر مالک ملکی از روی اختیار و ملاحظات خود ، خواهان پرداخت عوارض مشرفیت در هنگامی سابق بر زمان قید شده در این مصوبه گردد ، اخذ وجه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط بلامانع خواهد بود.

12- بر اساس مذاکرات انجام یافته در نشست فوق العادة شورای عمومی مورخ 23/12/97 و با توجه به روال سالهای گذشته و در جهت پاسداشت زحمات و ابراز سپاس از تلاش های بی دریغ ، شهردار محترم کرمان ، آقای مهندس مهران عالم زاده ، با پرداخت وجه عیدی پایان سال به میزان -/000/000/350 ریال ( سیصد و پنجاه میلیون ریال ) به ایشان موافقت گردید.

13- نامه شماره 237054-7/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تهیه 53 عدد کارت هدیه -/000/800 ریالی ( هشتصد هزار ریال ) به گروه سرود ناشنوایان و نابینایان ( مطابق با فهرست اسامی که به شورا ارسال گردیده است ) از محل ردیف 417703 با عنوان کمکها و اعانات به مستمندان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان و فهرست اسامی پیوست می باشد.

14- نامه شماره 220007-27/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به وضعیت ویژه ملک مورد نظر شهروند محترم ، آقای علیرضا صعصعی ، در خیابان فلسطین ، نبش کوچة شماره 16 ، با پیشنهاد اخذ عوارض حذف پارکینگ بر اساس نرخ کارشناسی روز و دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

15- نامه شماره 253021-23/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 236665/3-6/12/97 منطقه سه شهرداری و این که شهروند محترم ، آقای امین وفایی ، از بابت عوارض پروانه ساختمان مبلغ -/507/714/680 ریال ( ششصد و هشتاد میلیون و هفتصد و چهارده هزار و پانصد و هفت ریال ) اضافه به حساب شهرداری واریز کرده است ، با برگشت مبلغ مزبور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *