مصوبات جلسه 97/10/16

1 نامه شماره 193181-13/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. بر حسب مذاکراتی که در نشست مورخ 15/10/97 کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی با نمایندگان محترم شهرداری ، با خانم غفاری ، مجری محترم طرح ممیزی ، و آقای دادگر ، معاون محترم برنامه ریزی و توسعة سرمایه انسانی شهرداری کرمان ، انجام یافت و تصویب در شورای عمومی مورخ 16/10/97 ، در صورتی که کار ممیزی املاک ، حداکثر ظرف مدت یک سال و با استفاده از کارکنان آموزش دیدة شهرداری با مبلغ -/000/000/000/45 ریال ( چهل و پنج میلیارد ریال ) که در نامه شماره 188253-6/10/97 اعلان گردیده است و با نظارت و مسئولیت شخص شهردار محترم انجام گیرد ، موافقت شد. تصویر نامه های شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 192684-12/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که 5/97 مترمربع ، از ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای عباس کریمی نژاد ، دارای سند عادی ، جزئی از پلاک شماره 4776 اصلی در بخش یک کرمان ، در بلوار آیت الله خامنه ای ، جنب پل شهید بهشتی ، به ارزش کارشناسی -/000/072/865 ریال ( هشتصد و شصت و پنج میلیون و هفتاد و دو هزار ریال )
( با احتساب دیوارسازی ، سایه بان و سرویس بهداشتی و کسر 24% قدرالسهم از مبلغ کارشناسی ) در مسیر اجرای پروژه آزاد سازی کمربندی جنب پل شهید بهشتی ، مستهلک می گردد ، بر اساس مفاد توافق نامه شماره 180483-27/9/97 و به ازای آزاد سازی و انتقال سند مساحت بخش مسیری به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین شماره 78 ، از نقشه تفکیکی شماره 172100-7/11/94 ، به مساحت 36/160 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/808/250/1 ریال ( یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون و هشتصد و هشت هزار ریال ) در بلوار شهدای خانوک به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. همچنین آقای عباس کریمی نژاد مبلغ -/000/736/385 ریال ( سیصد و هشتاد و پنج میلیون و هفتصد و سی و شش هزار ریال ) ما به التفاوت ارزش قسمت مسیری و قطعه زمین معوض ، به حساب شهرداری کرمان واریز نماید. ضمناً با توجه به سند عادی ، به شهرداری اعلام گردید که با سازمان املاک هماهنگی بیشتر انجام شود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 192691-12/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که 30/137 مترمربع ، ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای علیرضا اسدی ، دارای سند عادی ، جزئی از پلاک شماره 4776 اصلی در بخش یک کرمان ، در بلوار آیت الله خامنه ای ، جنب پل شهید بهشتی از اراضی سیدی ، به ارزش کارشناسی -/800/132/575/1 ریال ( یک میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون و صد و سی و دو هزار و هشتصد ریال ) ( با احتساب 52 مترمربع اعیانی و با کسر مبلغ قدرالسهم از مبلغ کل کارشناسی ) در مسیر اجرای پروژه آزاد سازی کمربندی جنب پل شهید بهشتی ( سیدی ) ، مستهلک می گردد ، بر اساس مفاد توافق نامه شماره 180476-27/9/97 و به ازای آزاد سازی و انتقال سند مساحت بخش مسیری به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین شماره 19 ، از نقشه تفکیکی شماره 96161-9/8/94 ، به مساحت 180 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/278/1 ( یک میلیارد و دویست و هفتاد و هشت میلیون ریال ) ریال در خیابان سجادیه به نامبرده یا وکیل قانونی با رعایت ضوابط و مقررات موافقت می گردد. همچنین شهرداری مطابق مفاد توافقنامه مبلغ -/000/000/400 ریال ( چهارصد میلیون ریال ) به صورت نقد در وجه نامبرده پرداخت نماید و آقای علیرضا اسدی مبلغ -/200/867/102 ریال ( یکصد و دو میلیون و هشتصد و شصت و هفت هزار و دویست ریال ) به عنوان ما به التفاوت ارزش قسمت مسیری و قطعه زمین معوض به حساب شهرداری واریز نماید. ضمناً با توجه به سند عادی ، به شهرداری اعلام شود که بر اساس هماهنگی بیشتر با سازمان املاک دقت شود که در صحت واگذاری خدشه ای نباشد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 19846/820/160-9/10/97 مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان مطرح گردید و مقرر گردید که بدهی شهروند محترم ، آقای امین زارکوئی به شهرداری ، بدون دریافت پیش قسط ، با رعایت سایر ضوابط مربوط تقسیط گردد. تصویر نامه بنیاد شهید استان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 576/97/م/1-26/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج ، با پیشنهاد افتتاح حساب سپرده پیمانکاران نزد بانک ملت شعبه مرکزی توسط سازمان اتوبوسرانی با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مالی موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 182237-29/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و مستند به تبصرة بند 6 ماده 11 اساسنامة سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمان ، با پیشنهاد شهرداری به منظور انتصاب آقای حسین آهنگ بهادر به عنوان مسئول امور مالی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و اساسنامة موصوف پیوست می باشد.

7نامه شماره 189254-8/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص انجام مناقصة پروژة هوشمند سازی ، تجهیز و بهره برداری از پارک خودرو در حاشیة معابر پرتردد شهر کرمان ، با ارقام ذیل :

 

  

  ردیف       هزینه پارک خودرو در نیم ساعت اول           هزینه پارک خودرو در یک ساعت اول            هزینه پارک خودرو به ازای هر ساعت مازاد

 

 

 

  1                      رایگان                      -/000/10 ریال ( ده هزار ریال )     -/000/7 ریال ( هفت هزار ریال )

 

موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- نامه شماره 28256-8/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به کمبود و مشکلات مربوط به تأمین قیر ، با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت ما به التفاوت به پیمانکار ( شرکت فاران مشرق زمین ) تا پایان شهریور ماه سالجاری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. ضمناً مصوبه مربوط به قرارداد ( اعم از تکمیل پل سیدی و چگونگی پرداخت ) در بند 2 نامة ارسالی شماره 348-18/2/97 به آن فرمانداری محترم ارسال گردیده و موافقت شده است. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *