مصوبات جلسه 97/12/12

1- نامه وارده شماره 4899-2/12/97 شهروند محترم ، آقای محسن حاج ملک ، مطرح گردید و بر حسب مذاکراتی که در نشست مورخ 12/12/97 کمیسیون معماری ، شهرسازی و حاشیه نشینی با مدیر محترم منطقه دو ، آقای مهندس سعیدی ، و در نشست شورای عمومی با شهردار محترم ، آقای مهندس عالم زاده ، انجام یافت ، نظر به اینکه قطعه زمین موردنظر در بلوار جمهوری ، کوچة شماره 53 ، نبش کوچة شهید مقبلی در اراضی تملکی شهرداری قرار دارد ، در جهت حل مشکل این شهروند محترم با شهرداری موافقت شد که هر یک از دو طرف ، مستقلاً بر اساس میزان سهم خود ( 55 و 45% ) به ادارة محترم اوقاف ادای دین نمایند. تصویر نامه شهروند محترم پیوست می باشد.

2- نامه شماره 221371-17/11/97 شهرداری کرمان در خصوص لایحة پیشنهادی بودجة درآمدی سال 1398 در نشست های متعدد کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی مطرح گردیده و در شورای عمومی مورخ 12/12/97 ، با رقم -/750/113/453/5 هزار ریال ( پنج تریلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیارد و صد و سیزده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال ) با تأکید بر اینکه 50% مبلغ مصوب به هزینه های عمرانی اختصاص یابد ، تصویب گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 206442-30/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 198721/3-19/10/97 منطقه سه شهرداری در این خصوص که گل و گیاه خریداری شده از مؤسسة گل و گیاه همایون آباد به مبلغ -/500/767/987 ریال ( نهصد و هشتاد و هفت میلیون و هفتصد و شصت و هفت هزار و پانصد ریال ) در هزینه های سال 92 منظور نشده است ، با پیشنهاد مطرح به منظور ثبت و پرداخت مبلغ مذکور در ردیف دیون عمران عمرانی و متمم بودجه سال 97 ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 232650-2/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال شرق ملک مورد ادعای شهروندان محترم خانمها : فریبا ، ملکه ، ملیحه ، فریده دادرس در خیابان شهید باهنر ، نبش کوچة شماره 2 ، به مساحت 40/7 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/222 ریال ( دویست و بیست و دو میلیون ریال ) به نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان  به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 210145-3/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمد پورباقر زرندی ، در بلوار جمهوری ، خیابان کمیل ، کوچه شماره 22 ، به مساحت 87/42 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/830/385 ریال ( سیصد و هشتاد و پنج میلیون و هشتصد و سی هزار ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور موافقت گردید. ضمناً با توجه به وضعیت خاص مشارالیه ، مبلغ بدهی در اقساط 6 ماهه اخذ گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 233975-4/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه قسمتی از ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمدرضا اکبریان ، در کوچه شماره 6 خیابان فردوسی ،به مساحت 40/35 مترمربع و به ارزش کارشناسی-/000/000/708 ریال ( هفتصد و هشت میلیون ریال ) در مسیر تعریض گذر مستهلک می گردد ، بر اساس مفاد توافقنامه شماره 231688-1/12/97 پس از آزادسازی و انتقال سند بخش مسیری به نام آن شهرداری ، با واگذاری 65 مترمربع لچکی ضلع غرب ملک مزبور متصل به ملک ، به ارزش کارشناسی -/000/000/300/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد میلیون ریال ) به مشارالیه و اخذ نقدینة مبلغ -/000/000/592 ( پانصد و نود و دو میلیون ریال ) ما به التفاوت ارزش کارشناسی قسمت مسیری و لچکی با شرط ادغام در ملک موصوف و رعایت کاربری موجود و دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7– نامه شماره 232374-1/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت و هزینه کرد مبلغ -/000/000/000/7 ریال ( هفت میلیارد ریال ) از محل ردیف 416607 با عنوان کمک به مؤسسات وابسته ، به فرهنگسرای کوثر صرفاً به منظور انجام فعالیت های فرهنگی و هنری در مراسم نوروز سال 98 با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. حتی المقدور سعی شود که از شیوة تهاتر استفاده شود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- نامه شماره 220139-16/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای یدالله خداپرست ، در بلوار جمهوری ، کوچة وصال 18 ، به مساحت 10/8 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/81 ریال ( هشتاد و یک میلیون ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 212346-7/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با فروش لچکی ضلع شمال و جنوب ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقایان مجید مهتریزاده و محمدرضا بهمنیار ، در بلوار صدوقی ، خیابان هلال احمر از اراضی حجت آباد ، به مساحت 73/55 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/030/613 ریال ( ششصد و سیزده میلیون و سی هزار ریال ) به نامبردگان ، به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 233706-4/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد کسر مبلغ
-/000/000/000/10 ریال ( ده میلیارد ریال ) از ردیف پروژه 3050102132 با عنوان احداث و تکمیل و اجرای پارک های محله ای کوره داودی و افزودن به ردیف پروژه 3070102101 با عنوان طراحی ، احداث ، تکمیل و تجهیز و نظارت ساختمان اداری شهرداری مرکز با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. ضمناً مبلغ مزبور در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست
می باشد.

11-  نامه شماره 227400-27/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز منطقه یک شهرداری ، با  پیشنهاد تغییر در بودجه سال جاری به شرح جدول پیوست موافقت شد. لازم است که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 12- نامه شماره 240498-11/12/97 شهرداری کرمـان مطرح گردید و با توجه به نیـــاز منطقه چهار شهرداری ، با  پیشنهاد تغییر در بودجه سال جاری به شرح جدول پیوست موافقت شد. لازم است که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

13- نامه شماره 240495-11/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری مرکز با  پیشنهاد تغییر در بودجه سال جاری به شرح جدول پیوست موافقت شد. لازم است که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

14- نامه شماره 231345-1/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری مرکز با پیشنهاد تغییر در بودجه سال جاری به شرح جدول پیوست موافقت شد. لازم است که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

15- نامه شماره 240941-97/12/12 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت تعیین تکلیف مسابقة مربوط به میدان آزادی ، با پیشنهاد آن شهرداری به منظور پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جهت ده نفر برتر ( هر نفر پنجاه میلیون ریال ) و جهت مابقی شرکت کنندگان بر اساس فراخوان و توافق اولیه اقدام گردد و پس از برگزاری مرحلة دوم مسابقه به نفرات اول و دوم و سوم به همان ترتیب مقرر در سال 95 به نفر اول مبلغ یکصد میلیون تومان نفر دوم مبلغ هفتاد و پنج میلیون تومان و نفر سوم مبلغ پنجاه میلیون تومان جوایز مسابقه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اهدا گردد ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

16- نامه شماره 213804-8/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان و در اجرای پروژة آزادسازی املاک مجاور پل شهید بهشتی در بزرگراه ، ششدانگ ملک با سند عادی ، مورد ادعای شهروند محترم ، خانم زینب قادری کشیتی ، به ارزش کارشناسی -/000/000/156/3 ریال ( سه میلیارد و صد و پنجاه و شش میلیون ریال ) مطابق با مفاد توافقنامة منعقد به شماره 203555-26/10/97 پس از کسر مبلغ -/000/800/748 ریال ( هفتصد و چهل و هشت میلیون و هشتصد ریال ) بابت قدرالسهم ناشی از اعمال ماده 101 شهرداری ، در جهت تسویة طلب نامبرده به مبلغ -/000/200/407/2 ریال ( دو میلیارد و چهار صد و هفت میلیون و دویست هزار ریال ) ، با واگذاری قطعه زمین شماره 41 با کاربری تجاری به شماره تفکیکی 96161-9/8/94 در خیابان سجادیه با حدود چهارگانه : شمال 6 متر ، جنوب 6 متر ، شرق 11 متر ، غرب 20/11 متر ، به مساحت 6/66 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/332/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد و سی و دو میلیون ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به مشارالیها موافقت گردید. ضمناً در خصوص ما به التفاوت ارزش املاک مسیری و معوض به میزان -/000/200/075/1 ریال ( یک میلیارد و هفتاد و پنج میلیون و دویست هزار ریال ) نیز یک فقره پروانة ساختمانی برای قطعه زمین معوض ، به مساحت 6/66 مترمربع انباری تجاری در زیرزمین و 6/66 مترمربع واحد تجاری در همکف ( مطابق با محاسبات انجام شده ) صادر و تهاتر گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

17- نامه شماره 145223-11/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور افزایش مبلغ مصوب در نامه شماره 2886-1/8/97 این شورا ، از -/000/000/000/4 ریال ( چهار میلیارد ریال ) به مبلغ -/000/000/000/6 ریال ( شش میلیارد ریال ) از محل ردیف هزینه های رفاهی ، با رعایت دیگر مفاد مندرج در نامه اخیر الذکر موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

18- نامه شماره 240701-11/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با اصلاح بند 2-3 دستورالعمل اصلاحی تقسیط عوارض و مطالبات شهرداری به شماره 10/م-23/8/97 به : « کلیه عـوارض مربوط به صدور پروانه و آراء کمیسیون ماده 77 و 100 » موافقت گردید. ضمناً یادآوری می شود که آن فرمانداری محترم قبلاً با اجرای مفاد مندرج در بند 2 مصوبة ارسالی شماره 3186-23/8/97 این شورا در خصوص دستورالعمل نحوة تقسیط مخالفت نکرده است. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

19- نامه شماره 210684-16/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص اجرای مجوز شماره 4335-2/11/97 این شورا از بابت اخذ عوارض آماده سازی اراضی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

20- نامه شماره 240756-11/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور معاودت چکهای برگشتی شرکت آدینه به مبلغ -/000/000/517/47 ریال ( چهل و هفت میلیارد و پانصد و هفده میلیون ریال ) و صدور پروانة ساختمان به ارزش -/000/000/500/10 ریال ( ده میلیارد و پانصد میلیون ریال ) ، معادل میزان چکهای وصولی و بر اساس زمان پرداخت ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت گردید. همچنین مقرر شد که در صورت درخواست جدید شرکت مزبور ، پروانة ساختمان بایستی با نرخ روز صادر گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *