مصوبات جلسه 97/12/19

1-نامه شماره 221371-17/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به این که کلیت بودجة پیشنهادی شهرداری شامل بودجة شهرداری مرکز ، مناطق و سازمان های وابسته ، در نشست های متعدد کمیسیون بودجه و در نشست های شورای عمومی مورخ 12/12/97 و 19/12/97 ، با رقم -/750/113/453/5 هزار ریال ( پانصد و چهل و پنج میلیارد و سیصد و یازده میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان ) که مبلغ -/159/661/860/2 هزار ریال ( دویست و هشتاد و شش میلیارد و شصت و شش میلیون و صد و پانزده هزار و نهصد تومان ) آن شامل اعتبارات هزینه ای و مبلغ -/591/452/392/2 هزار ریال ( دویست و سی و نه میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون و دویست و پنجاه و نه هزار و صد تومان ) آن به تملک دارایی های سرمایه ای و مبلغ-/000/000/200 هزار ریال ( دویست میلیارد ریال ) آن به تملک دارایی های مالی اختصاص خواهد داشت به انضمام تبصره های 28 گانة آن تصویب گردید ، ضمن ارسال 5 نسخه از بودجة مصوب ، با وصول درآمدها و اعمال هزينه ها ، بر اساس ارقام مندرج ، از ابتدای سال 1398 ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 247077-18/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بستانکاری تعدادی از پیمانکاران به دلیل تأخیر در ارائه مدارک و مستندات در لیست قبل ثبت نگردیده است ، با اعمال شرایط مندرج در مجوز شماره 4369-4/11/97 این شورا در مورد پیمانکاران و مشاوران ذیل با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

 

ردیف

پروژه

پیمانکار

مبلغ بستانکاری پیمانکار

1

انجام خدمات آزمایشگاهی میدان آزادی

پی آزما کاوان شالوده

-/000/000/000/4  ریال

( چهار میلیارد ریال )

2

جدولگذاری خیابان امام سجاد (ع) هفت باغ

شرکت بتن حاد

-/658/582/903/1 ریال

( یک میلیارد و نهصد و سه میلیون و پانصد و هشتاد و دو هزار و ششصد و پنجاه و هشت ریال )

3

جدولگذاری سطح منطقه سه

نواب شریف زاده

-/000/000/100/1 ریال

( یک میلیارد و صد میلیون ریال )

 

تصویر نامه شهرداری کرمان و مجوز سابق این شورا پیوست می باشد.

3- نامه شماره 245766-16/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز منطقه دو  شهرداری ، با پیشنهاد تغییر در بودجه سال جاری به شرح جدول پیوست موافقت شد. لازم است که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 227411-97/11/27 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز منطقه دو شهرداری ، با پیشنهاد تغییر در بودجه سال جاری به شرح جدول پیوست موافقت شد. لازم است که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 5- نامه شماره 227388-27/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به نیاز منطقه سه  شهرداری ، با  پیشنهاد تغییر در بودجه سال جاری به شرح جدول پیوست موافقت شد.  لازم است که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 245763-16/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با پیشنهاد شهرداری به منظور انعقاد قرارداد با آقای حاجی زاده ، نماینده محترم دادگستری ، از ابتدای سال 97 با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 247095-18/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به نیاز شهرداری مرکز ، با پیشنهاد تغییر در بودجه سال جاری به شرح جدول پیوست موافقت شد. لازم است که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- نامه شماره 247805-18/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در بند یک موافقت شد. ضمناً مقرر شد که به شهرداری اعلام گردد که توجه شود که مبلغ اقساط با ملاحظة درصد سهم طرفین در زمان عقد قرارداد ، 6 ماهه و در اقساط مساوی ماهیانه با رعایت دیگر ضوابط مربوط محاسبه و اخذ گردد. لازم است که وجه اخذ شده صرفاً به تجهیز و تکمیل ساختمان های اداری و طرح های عمرانی اختصاص یابد. توضیح اینکه شهرداری کرمان به استناد توافق ضمنی قبلی و قرارداد مشارکت پروژة بهار رضوی از سهم خود باقیماندة ناچیزی در پروژه برخوردار می باشد ، لذا شهرداری درخواست داشته است که نسبت به تهاتر سهم به یکی از دو صورت : 1- به صورت نقد و اقساط حداکثر شش ماهه 2- به صورت نقد و ملک و بر مبنای قیمت هیأت کارشناسی ، شورا موافقت نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 245769-16/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به نیاز منطقه سه  شهرداری ، با پیشنهاد تغییر در بودجه سال جاری به شرح جدول پیوست موافقت شد. لازم است که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.2409

10- نامه شماره 227725-27/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مذاکراتی که در نشست مورخ 97/12/12 با نمایندة محترم اداره راه و شهرسازی انجام یافت ، موافقت شد که 50% از کل هزینه ها را شهرداری و 50% باقی مانده را ، آقای احمد رفیع زاده شاهی (-/260/599/128 ریال –  یکصد و بیست و هشت میلیون و پانصد و نود و نه هزار و دویست و شصت ریال ) پرداخت نماید. ضمناً این شورا در مفاد مندرج در بند یک صورتجلسة ارسالی شماره 1942-97/5/27 موضوع را به استحضار آن فرمانداری محترم رسانده و با اجرای آن مخالفت نگردیده است. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 247803-18/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با توجه به اینکه محاسبة عوارض نوسازی سال 1396 و اوایل سال 1397 علی الحساب تلقی شده است و تعدادی از شهروندان به علت عدم اطلاع کافی مبلغ محاسبه شده را با این نظر که قطعی است پرداخت کرده اند و ما به التفاوتی در سال 97 نیز از آنان اخذ گردیده است و با توجه به پیشنهاد مطرح ، موافقت گردید که مبلغ ما به التفاوت اخذ شده در پروندة این گروه از پرداخت کنندگان به عنوان بستانکاری درج گردیده و در محاسبة مبلغ بدهی نوسازی سال 98 کسر شود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12- نامه شماره 247804-18/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که 10/48 مترمربع از مساحت ملک شهروند محترم ، آقای علی رمضانی مظفرآبادی ، در بلوار جهاد ، کوچه شماره 27 ،  جنوبی 1 ، دارای سند ثبتی به شماره پلاک 1211 فرعی از 1783 اصلی بخش 3 کرمان ، به ارزش کارشناسی -/000/440/596 ریال ( پانصد و نود و شش میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال ) در مسیر طرح تعریض معابر مجاور قرار می گیرد ، به استناد مفاد توافق نامه شماره 217923-13/11/97 ، با کسر میزان مسیری از سند مالکیت و واگذاری سند بخش مسیری به نام شهرداری کرمان به ازای برخورداری

از تسهیلاتی همچون پروانه ، پایان کار ، تفکیک و جریمه کمیسیون ماده صد به میزان مبلغ فوق الذکر و به مأخذ محاسبة عوارض روز ، در مناطق چهارگانة شهرداری به صورت شناور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

13- نامه شماره 215853-10/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با هدف ایجاد انگیزه و افزایش کارایی مدیران ، کارکنانی که در یک سال گذشته خدمات برجسته و مؤثری در شهرداری در جهت توسعه و عمران شهری داشته اند ، با پیشنهاد پرداخت مبلغ کُل -/000/000/000/3 ریال ( سه میلیارد ریال ) از محل ردیف هزینه های رفاهی به کارکنان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. ضروری است فهرست پرداخت ها به صورت کامل به این شورا ارسال گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

14- نامه شماره 247191-18/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور عقد تفاهم نامه با اداره گذرنامه به منظور پرداخت 10% از عوارض صدور گذرنامه ، به معاونت محترم اطلاعات فرماندهی نیروی انتظامی ، با عنوان حق الزحمة کار با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

15- نامه شماره 247316-16/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید ، با توجه به اینکه آسفالت معابر شهر به علت عمر بالا بایستی روکش و ترمیم شوند ، شهرداری در نظر دارد آسفالت و روکش معابر را از طریق فاینانس با تأمین منابع مالی از سوی پیمانکار انجام و هزینه آسفالت را با یکسال دوره تنفس از زمان ارسال اولین صورت وضعیت پرداخت نماید و چنانچه در پرداخت تأخیری بوجود آید سود تأخیر بر اساس نرخ سود مصوب سپرده های یکساله به اضافه 2 درصد در هر سال حداکثر تا 5 سال پرداخت نماید ، این شورا پس از بررسی ، با پیشنهاد ذکر شده مشروط به اینکه سود تأخیر در زمان برگزاری مناقصه از بانک مرکزی استعلام گردد ، موافقت کرد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

16- نامه شماره 220221-16/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای شهروند محترم ، خانم شوکت سیستانی هنزائی ، به وکالت آقای ابوالقاسم میرسیدی در خیابان خوارزمی ، روبروی کوچه شماره 22 ، به مساحت 91/2027 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/800/379/231/16 ریال ( شانزده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 17- نامه شماره 240764-11/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای شرکت تعاونی مسکن هوانیروز به نمایندگی شهروندان محترم ، آقایان زین الدینی و زمانی ، در شهرک الغدیر ، بلوار رضوان ( فاطمیه یک ) ، به مساحت 82/1063 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/360/258/663/4 ریال ( چهار میلیارد و ششصد و شصت و سه میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و سیصد و شصت ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

18- نامه شماره 240765-11/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای شرکت تعاونی مسکن هوانیروز به نمایندگی شهروندان محترم ، آقایان زین الدینی و زمانی ، در شهرک الغدیر ، بلوار رضوان ، فاطمیه 2 ، به مساحت 36/1189 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/691/747/5 ریال ( پنج میلیارد و هفتصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و نود و یک هزار ریال )، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

19- نامه شماره 240763-11/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای ورثة مرحوم سیدجلال پور حیدری در بلوار آیت الله هاشمی ( جاده تهران ) ، به مساحت 12/1950 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/626/388/832/16 ریال ( شانزده میلیارد و هشتصد و سی و دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و ششصد و بیست و شش ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

20- نامه شماره 240762-11/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حمیدرضا اسدی ، در بلوار الغدیر ، کوچه شماره 60 ، به مساحت 46/1153 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/386/524/661/12 ریال ( دوازده میلیارد و ششصد و شصت و یک میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و سیصد و هشتاد و شش ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

21- نامه شماره 240766-11/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد  شهرداری به منظور اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای شهروندان محترم ، آقای مجتبی مهاجری و شرکا ، در بلوار امام حسن (ع) ، حد فاصل کوچه شماره 47 و 49 ، به مساحت 10/2062 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/066/963/966/14 ریال ( چهارده میلیارد و نهصد و شصت و شش میلیون و نهصد و شصت و سه هزار و شصت و شش ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

22- نامه شماره 240554-11/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای شهروند محترم ، آقای منصور ایراندوست ، در جاده کوهپایه ، روبروی کوچه گاوداری ، به مساحت 3533/57 مترمربع  و به ارزش کارشناسی -/741/191/393/14 ریال ( چهارده میلیارد و سیصد و نــود و سه میلیون و صـد و نود و یـک هزار و هفتصد و چهل و یک ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

23- نامه شماره 246521-16/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای ورثه مرحوم حسین حائری در خیابان شهید نگارستانی ، کوچة غربی 12 ، به ارزش کارشناسی -/741/191/393/14 ریال ( چهارده میلیارد و سیصد و نود و سه میلیون و صد و نود و یک هزار و هفتصد و چهل و یک ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

24- نامه شماره 246517-16/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای ورثه مرحوم حسین احمدی نژاد در سرآسیاب فرسنگی ، خیابان شهید احمدی ، کوچة شهید بختیاری به ارزش کارشناسی -/000/664/317/3 ریال ( سه میلیارد و سیصد و هفده میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

25- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست شورای عمومی مورخ 97/12/19 ، با پیشنهاد شهرداری در خصوص اعمال درصد ضریب تعدیل لوایح درآمدی ( صدور پروانة ساختمان ) بدین شرح موافقت شد که از فروردین ماه به میزان هفت دهم شروع و ماهیانه درصدی به آن افزوده شود تا اسفندماه سال 1398 به میزان 1 ( یک ) برسد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *