مصوبات جلسه 97/5/17

1نامه شماره 1967/1/6843-8/5/97 فرمانداری محترم کرمان موضوع بند یک مطرح گردید. پس از بحث و تبادل نظر لازم و در پاسخ به مخالفت ایراد شده ، مقرر گردید که به فرمانداری محترم اعلان گردد که این شورا بر مصوبة صادرة خود تأکید و اصرار دارد. مصوبة مزبور به استناد تبصرة 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده و در رأی صادره ، مفاد مندرج در نامه شماره 17777/42/68-27/10/95 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان که مبتنی بر نامه شماره 51284-15/10/95 مدیرکل برنامه ریزی و بودجة سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بوده است ، مدنظر قرار گرفته است. با توجه به اینکه این شورا در رأی مزبور ، علاوه بر رعایت حال شهروندان ( متقاضیان صدور پروانه ساختمان ) ، صرفه و صلاح شهرداری کرمان را نیز مورد ملاحظه قرار داده است ، امید است که فرمانداری محترم بر مخالفت خود تأکید ننموده و نظریة تأییدآمیز خود را ابراز دارد ، اما در صورتی که نظر همچنان بر مخالفت باشد ، از فرمانداری تقاضا شود که دلایل و ادلة خود را در اینکه مصوبة شورا به چه علت مغایر با قانون بوده است ، اعلام دارد. تصویر نامه مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان و تبصرة 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم ضمیمه می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *