مصوبات جلسه 97/5/21

1- نامه شماره 79844-16/5/97 شهرداری کرمان در این خصوص که به آقای احمد رفیع زاده شاهی قبلاً قطعه ای از زمین های تفکیکی ادارة راه و شهرسازی واگذار شده بود ، اما در صورتجلسة واگذاری ، در مورد چگونگی پرداخت وجه آماده سازی زمین اظهارنظر نشده بود مطرح گردید و با پیشنهاد مندرج که 50% از مبلغ را آن شهرداری بپردازد ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 66056-17/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به مطالب مندرج در نامه شماره 227672-28/12/96 شهرداری و نامه شماره 96/2/95433-6/6/96 منطقه دو ، در این خصوص که مالک ملک موردنظر شهروند محترم ، آقای علی معین زاده ، در خیابان هاشم نادری از بابت تعریض معبر هیچ گونه امتیازی دریافت نکرده است ، با الحاق باقیماندة زمین مسیری به ملک مزبور ، بدون دریافت هر گونه وجه موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 75535-30/4/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب شرقی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمود طالبی زاده ، در بلوار شیراز ، نبش کوچه شماره 14 ، به مساحت 25/11 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/225 ریال ( دویست و بیست و پنج میلیون ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4-  نامه شماره 76058-31/4/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای ، شهروند محترم ، خانم آزاده احمد پور مبارکه ، در خیابان همتی فر ، کوچه شماره 16 ، به مساحت 60/39 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/800/514 ریال ( پانصد و چهارده میلیون و هشتصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد. 828

5- نامه شماره 74163-28/4/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش حق امتیاز قسمت وقف و لچکی ضلع غربی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای رسول وزیر زاده سیرچی ، در خیابان کمیل ، کوچه شماره 13 ، اراضی محمدآباد ، به مساحت 16/78 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/400/149/2 ریال ( دو میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون و چهارصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 84386-10/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح مندرج در نامه ، در خصوص ثبت سند کارپردازی خرید کاشی و سرامیک برای استفاده در فرهنگسرای مسجد امام هادی به مبلغ -/000/448/62 ریال ( شصت و دو میلیون و چهارصد و چهل و هشت هزار ریال ) در هزینه های سال جاری ، در صورت وجود اعتبار لازم در بودجه ، ثبت مبلغ مزبور از محل پروژة ردیف 3091002401 با عنوان دیون عمرانی پروژه های عمرانی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط انجام گیرد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7-  نامه شماره 73061-26/4/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. کل پلاک ثبتی شماره 2584 فرعی از 10 اصلی بخش 4 کرمان در خیابان کمیل ، کوچة شماره 27 ، متعلق به شهروند محترم ، خانم تهمینه امین زاده ، به مساحت 60/207 و به ارزش کارشناسی
-/000/560/200/2
ریال ( دو میلیارد و دویست میلیون و پانصد و شصت هزار ریال ) بر اساس طرح تفصیلی شهر کرمان و در اجرای پروژة امتداد بلوار کوثر مستهلک می گردد ، لذا بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 55591-31/3/97 ، به ازای آزادسازی و انتقال رسمی و قطعی ملک مسیری به نام شهرداری کرمان با واگذاری قطعه زمین شماره 3 از نقشه تفکیکی شماره 96/2/214829-15/12/96 در بلوار جمهوری اسلامی ، کوچة شماره 49 ، به مساحت 61/210 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/466/232/2 ریال ( دو میلیارد و دویست و سی و دو میلیون و چهارصد و شصت و شش هزار ریال ) به نامبرده ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید و مشارالیها موظف خواهد بود که مبلغ -/000/906/31 ریال ( سی و یک میلیون و نهصد و شش هزار ریال ) ، ما به التفاوت ملک مسیری و قطعه زمین معوض ، را به حساب شهرداری واریز نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- نامه شماره 73093-26/4/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، قسمتی از قطعه زمین شماره 9 شهرک جنت با سند واگذاری تعاونی مسکن سپاه به نام شهروند محترم ، آقای محمد تبریزیان ، به مساحت 4/190 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/080/466/1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون و هشتاد هزار ریال ) در مسير اجراي طرح تعریض بزرگراه شرقی قرار مي گيرد ، به ازای آزادسازی و انتقال سند ملک به نام شهرداری کرمان و بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 45616-13/3/97 ، موافقت می گردد که نامبرده یا وکیل قانونی ایشان 50% از مبلغ کارشناسی ملک را در محدودة منطقة یک شهرداری و 50%  ارزش مانده را به صورت شناور در دیگر مناطق شهرداری کرمان در قالب عوارض پروانه ساختمانی و تفکیک ، با رعایت ضوابط مربوط تهاتر نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 79712-4/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/20 ریال ( بیست میلیون ریال ) به آقای اکبر زنگی آبادی ، از پرسنل شهرداری که به بیماری خاص و صعب العلاج مبتلا می باشند و هزینة درمان از توانایی ایشان خارج است – از محل اعتبار ردیف 417703 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان به استناد بند 8-3 دستورالعمل نحوة هزینه کرد مواد 16 و 17 ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10-  نامه شماره 74178-28/4/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اینکه شهروند محترم ، آقای منصور دادبخش به ازای قسمتی از ملک مسیری مورد نظر در خیابان استقلال ، مبلغ -/750/573/404/1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و چهار میلیون و پانصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه هزار ریال ) از شهرداری بستانکار می باشد ، بر اساس مفاد توافقنامه اصلاحی شماره 205078-2/12/96 با واگذاری قطعه زمین شماره 8 از نقشه تفکیکی شماره 16828/35/2/95 در کوچة شماره 11 غربی آسیاباد جنوبی ، به ارزش کارشناسی -/000/535/705/1 ریال ( یک میلیارد و هفصتد و پنج میلیون و پانصد و سی و پنج هزار ریال ) به نامبرده به ازای بستانکاری مزبور و در صورت صرفه و صلاح شهرداری ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. ضمناً مشارالیه بایستی ما به التفاوت ریالی قطعة واگذاری و مبلغ بستانکاری ، به میزان -/250/961/300 ریال ( سیصد میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و دویست و پنجاه ریال ) به صورت نقد در وجه منطقه 3 شهرداری کرمان پرداخت نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 90919-20/5/97 شهرداری کرمان طرح گردید. با عنایت به اینکه شهرداری از بابت بدهی به شرکت صنایع فولاد کرمان که بر اساس پروندة اجرایی کلاسه 3/970474 به شماره 9709983410400320 مورخ 28/4/97 اجرای احکام شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی به پرداخت مبلغ -/000/000/000/34 ریال ( سی و چهار میلیارد ریال ) چک های برگشت شده و تتمه چک شماره 57/933536/1589 ، به مبلغ -/600/349/976/12 ریال ( دوازده میلیارد و نهصد و هفتاد و شش میلیون و سیصد و چهل و نه هزار و ششصد ریال ) و هزینه دادرسی به مبلغ -/000/824/190/1 ریال ( یک میلیارد و صد و نود میلیون و هشتصد و بیست و چهار هزار ریال ) و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به مبلغ -/000/000/200 ریال ( دویست میلیون ریال ) جمعاً به مبلغ -/600/173/367/48 ریال ( چهل و هشت میلیارد و سیصد و شصت و هفت میلیون و صد و هفتاد و سه میلیون و ششصد ریال ) محکوم شده است ، بر اساس پیشنهاد مندرج در نامه و توافقنامه شماره 89294-17/5/97 ، با آقای محمدرضا بهزادی گوغری ، نمایندة محترم شرکت صنایع فولاد کرمان ، موافقت می گردد که از بابت بدهی مزبور ، تعداد 20 قطعه زمین در بلوار امام حسن مجتبی ( طاهرآباد ) به شماره 103 تا 122 از نقشه تفکیکی شماره 70066/221/4/97 با حدود و کارشناسی های انجام شده جمعاً به مساحت 24/1527 مترمربع که قطعات شماره 103 و 104 با کاربری تجاری مسکونی و قطعات 105 تا 122 با کاربری تجاری به ارزش جمعی -/000/490/501/48 ریال به شرکت صنایع فولاد کرمان یا وکیل قانونی ، در قبال عودت کلیه چکهای برگشتی و ابطال دادخواست و ابطال وکالتنامه شماره 15735-16/8/95 صادره از دفترخانه 222 کرمان مربوط به 3 دانگ مشاع زمین میدان هفت باغ که از بابت ضمانت چکها تنظیم شده ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط واگذار گردد. ضمناً شرکت مزبور موظف به پرداخت مبلغ -/400/316/134 ریال ( یکصد و سی و چهار میلیون و سیصد و شانزده هزار و چهارصد ریال ) ما به التفاوت به صورت نقد به حساب شهرداری می باشد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12- نامه شماره 97/1/186522-26/4/97 فرمانداری کرمان مطرح گردید. مقرر شد که به فرمانداری محترم اعلام گردد که اجرا نشدن مصوبة این شورا موجب نارضایتی رانندگان اتوبوس و اختلال احتمالی در حمل و نقل عمومی فراهم خواهد کرد ، این شورا بر اجرای مصوبه تأکید و اصرار دارد.

13- نامه شماره 61202-9/4/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که آقای رضا احمدی ، عکاسی جمیل ، فروشگاه هنر، مرکز تصویر برداری هوایی دیده بان ، آقای هادی طالبی زاده ، آقای حسین مهرابیان و خانم هلیا آرام بن یار و خانم ملیحه حسن زعیم به علت تأخیر در ارایة اسناد مثبته مربوط به سال 1396 ، به هیچیک پرداختی صورت نگرفته است ، لذا با هزینه کرد و پرداخت مبلغ کل -/000/140/380 ریال ( سیصد و هشتاد میلیون و صد و چهل هزار ریال ) از محل اعتبار ردیف 420201-100 با عنوان دیون با محل ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.