مصوبات جلسه 97/4/31

1– نامه شماره 35348-13/4/97 شهرداری کرمان در خصوص تخصیص 6 میلیارد ریال به فرهنگسراها و خانه های فرهنگ در سال جاری ، مطرح گردید. در جهت افزایش کارآیی و بهینه سازی فعالیت فرهنگسراها و خانه های فرهنگ ، با واریز مبلغ پنج میلیارد ریال ، به حساب فرهنگسرا ، از محل ماده 16 ردیف 100-416607 ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان ضمیمه می باشد.

2-  نامه شماره 1492-97/4/30 آقای ناصر قدیری ، از پرسنل شرکتی آن شهرداری ، مطرح گردید و موافقت شد که در هزینة کفن و دفن پدر ایشان ، 50% کاهش اعمال گردد. تصویر نامه شهروند محترم پیوست می باشد.

3- نامه شماره 75435-97/4/30 شهرداری کرمان مطرح گردید. و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت تا سقف مبلغ 500،000،000 ریال ( پانصد میلیون ریال ) به صورت کارت هدیه از محل ردیف41702 به جانبازان و ایثارگران شهرداری با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 64942-97/4/13 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، قسمتی از ملک شهروندان محترم ، ورثه پورنامداری به وکالت آقای علیرضا افهمی راد ، از پلاک ثبتی شماره 2 فرعی از 2777 اصلی بخش 3 کرمان ، در خیابان شهید رجایی ، کوچه شماره 39 ، به مساحت 92/199 مترمربع ، به ارزش کارشناسی 11،195،520،000 ریال ( یازده میلیارد و یکصد و نود و پنج میلیون و پانصد و بیست هزار ریال ) ، در مسیر اجرای پروژه آزادسازی خیابان شهید رجایی مستهلک می گردد ، این شورا بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 56421-2/4/97 و در صورت انتقال رسمی و قطعی سند قسمت مسیری به نام شهرداری کرمان ( با هزینة مالک ) و آزادسازی آن قسمت و در صورت صرفه و صلاح شهرداری ، با پیشنهاد مندرج بدین نحو که شهرداری به ازای 50% ، بدهی خود به میزان 3،611،679،000 ریال ( سه میلیارد و ششصد و یازده میلیون و ششصد و هفتاد و نه هزار ریال ) ، قطعه زمین شماره 28 ، به مساحت 266 مترمربع و به ارزش کارشناسی 1،596،000،000ریال ( یک میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون ریال ) و قطعه زمین شماره 31 به مساحت 38/298 مترمربع و به ارزش کارشناسی 1،790،280،000ریال ( یک میلیارد و هفتصد و نود میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال ) ، از نقشة تفکیکی سدید ماهان در بلوار راه آهن و قطعه زمین شماره 168 به مساحت 97/198 مترمربع و به ارزش کارشناسی 397،940،000 ریال ( سیصد و نود و هفت میلیون و نهصد و چهل هزار ریال ) از نقشه تفکیکی جواد الائمه در جاده ماهان ، به ورثة مزبور یا وکیل قانونی ایشان با رعایت مقررات و ضوابط مربوط واگذار نماید ، موافقت دارد. همچنین آن ورثة محترم مبلغ 172،541،000 ریال ( یکصد و هفتاد و دو میلیون و پانصد و چهل هزار ریال ) ما به التفاوت 50% ارزش کل زمین های مزبور در وجه آن شهرداری پرداخت نماید. ورثة پورنامداری بر اساس توافقنامه شماره 55954-4/4/96 باقی مانده طلب خود را به میزان 7،223،358،000ریال ( هفت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و سیصد و پنجاه و هشت هزار ریال ) ( که 50% بقیة بدهی شهرداری میباشد ) در مناطق چهارگانه شهرداری ، به صورت شناور در قالب عوارض پروانة ساختمانی تهاتر نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان و توافقنامه ها پیوست می باشد.

5-  در پاسخ به نامه شماره 64779-13/4/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، قسمتی از ملک شهروند محترم ، آقای رضا سلطانی ، دارای پلاک ثبتی شماره 11 فرعی از 2105 اصلی بخش 3 کرمان ، در خیابان مطهری غربی ، نبش کوچه شماره 21 ، به مساحت 5/147 مترمربع ، به ارزش کارشناسی 8،850،000،000 ریال ( هشت میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال ) ، در مسیر طرح تعریض گذر مستهلک می گردد ، لذا بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 56180-2/4/97 ، موافقت می شود که در صورت انتقال رسمی و قطعی سند قسمت مسیری به نام شهرداری کرمان و آزادسازی و الحاق میزان مسیری به معبر ، آن شهرداری متقابلاً یک فقره پروانه ساختمانی در قسمت باقیماندة ملک مزبور ( با وضعیت و شرایطی که اجزاء آن در توافقنامه ذکر گردیده است ) ، به مساحت کل 1373/98 مترمربع و به ارزش کارشناسی 5،553،704،122 ریال ( پنج میلیارد و پانصد و پنجاه و سه میلیون و هفتصد و چهار هزار و صد و بیست و دو ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط  صادر و تحویل نامبرده نماید و به ازای تفاوت ارزش میزان مسیری و پروانه ساختمان – که مبلغ 3،296،295،878 ریال ( سه میلیارد و دویست و نود و شش میلیون و دویست و نود و پنج هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ریال ) می باشد – مشارالیه بتواند در مناطق 3 و 2 شهرداری پروانه ساختمانی شناور به ارزش مزبور روی املاک خود اخذ نماید. ضمناً تا سقف میزان ارزش تعریض ، علاوه بر عوارض پروانه ساختمانی ، از تهاتر عوارض حذف پارکینگ نیز روی املاک مورد محاسبه برخوردار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 16751-7/3/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به اینکه مطابق ماده 4 قرارداد کارگزاری به شماره 27926-12/9/88 فی ما بین شهرداری کرمان و شرکت عمران و مسکن سازان استان کرمان حق الزحمه قرارداد کارگزاری برابر 5% ارزش ریالی املاک واگذار شده به شهرداری می باشد و جمع املاک واگذاری طبق ارزیابی های صورت گرفته مبلغ 164،878،661،000ریال ( یکصد و شصت و چهار میلیارد و هشتصد و هفتاد و هشت میلیون و ششصد و شصت و یک هزار ریال ) است و حق الزحمه کارگزاری شرکت مذکور مبلغ 8،243،933،050 ریال ( هشت میلیارد و دویست و چهل و سه میلیون و نهصد و سی و سه هزار و پنجاه ریال ) می باشد که از این مقدار ، مبلغ 100،000،000ریال ( یکصد میلیون ریال ) به عنوان پیش پرداخت و مبلغ 1،900،000،000ریال ( یک میلیارد و نهصد میلیون ریال ) به عنوان علی الحساب از شهرداری دریافت گردیده شده و قطعه زمین های شماره 1413 ، 939 و 249 در شهرک شهید باهنر به ارزش کارشناسی 3،598،600،000 ریال ( سه میلیارد و پانصد و نود و هشت میلیون و ششصد هزار ریال ) به شرکت مذکور واگذار گردیده است. این شورا بر اساس پیشنهاد مندرج  ، با تهاتر باقیماندة بدهی به میزان 2،645،333،050 ریال ( دو میلیارد و ششصد و چهل و پنج  میلیون و سیصد و سی و سه هزار و پنجاه ریال ) ، در قالب پروانه ساختمان با رعایت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهرداری و با شرط مفاصا حساب نهایی با شرکت مزبور موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7-  نامه شماره 77009-97/4/31 شهرداری کرمان در خصوص افزایش اعضای کمیسیون های ماده 77 و 100 مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به صورت 15% افزایش نسبت به مفاد مصوبه شماره 432-10/3/96 ، در قالب علی الحساب موافقت شد. همچنین اعلام شود که این شورا پس از اخذ نظریة دیوان محاسبات در این مورد ، اعلان نظر خواهد نمود. تصویر نامه شهرداری کرمان و مصوبة سابق شورا پیوست می باشد.

8- نامه شماره 15877-2/2/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. این شورا با پیشنهاد شهرداری به منظور تشکیل شورای فنی موافقت دارد. ضمناً آقای مهندس کامیاب ، رئیس محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل این شورا ، به عنوان نماینده در شورای مزبور معرفی می شوند. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 62659-11/4/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و آقای منصور ایرانمنش ، رئیس محترم کمیسیون حقوقی ، نظارت و حاشیه نشینی این شورا ، به سمت ناظر در جلسات شورای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر آن شهرداری ، معرفی گردیدند. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10-  نامه شماره 71371-24/4/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. بر اساس صورتجلسة مُمضای مورخ 3/3/95 ، شهردار وقت کرمان ، آقای مهندس بابایی ، و مدیرکل محترم اداره راه و شهرسازی استان کرمان ( ابلاغی شماره 5895/96/ص-4/3/96 ) ، با پیشنهاد مرقوم ، در خصوص انتقال اسناد مالکیت 14 هزار مترمربع از اراضی دولتی به شماره پلاک 2975 اصلی – که در حال حاضر قسمتی از آن به صورت کارگاه خاتم الانبیاء در تصرف آن شهرداری می باشد – به نام شهرداری کرمان و انتقال متقابل و همزمان اسناد مالکیت قسمتی از اراضی جنب ترمینال مسافربری ، به شماره پلاک 882 فرعی از 2975 اصلی ، به مساحت 14/11138مترمربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن ، در صورت صرفه و صلاح شهرداری کرمان و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 75436-30/4/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با پیشنهاد شهرداری به منظور دریافت ریالی قدرالسهم از ملک موردنظر شهروند محترم ، آقای احمد نصیری نسب به مساحت 30/3861 مترمربع و به مبلغ 28،316،198،713 ریال ( بیست و هشت میلیارد و سیصد و شانزده میلیون و یکصد و نود و هشت هزار و هفتصد و سیزده ریال ) ، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط ، موافقت شد. ضمناً در نامة ارسال شده محل ملک مشخص نبوده و فاقد اعلان نظر در مورد توافقنامه می باشد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12- نامه شماره 66720-17/4/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و آقای علی بهرامی ، نایب رئیس محترم این شورا ، به عنوان عضو ناظر در سازمان فرهنگی و اجتماعی و ورزشی شهرداری معرفی گردیدند. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *