مصوبات جلسه 97/1/19

1 نامه شماره 196766-18/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج و اظهارنظر نمایندة محترم شهرداری در جلسات کمیسیون معماری و شهرسازی مورخ 12/12/96 و کمیسیون حقوقی ، نظارت و حاشیه نشینی مورخ 13/12/96 و تصویب در شورای عمومی مورخ 19/1/97 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور موافقت با اقدامات مربوط به انتقال سند دو ملک باقیمانده از قطعات نقشة تفکیکی شماره 47037-27/12/75 و صورتجلسة تنظیمی شماره 5519-2/8/80 شهرداری کرمان با آموزش و پرورش مشابه با اقدامات دیگر قطعات نقشه موافقت گردید. توضیح اینکه ملک دارای نقشه تفکیکی ، به مساحت کلی 6028 مترمربع میباشد که قطعات دو نبش آن 192 مترمربع محاسبه گردیده اند ولی آموزش و پرورش آن قطعات را با مساحت 200 مترمربع واگذار نموده است و شهرداری نیز بدین استناد پروانه 200 مترمربع صادر کرده و بر اساس جدول جدید پخ ها ، مساحتی حدود 75/5 مترمربع به قطعات دو نبش اضافه می گردد. نظر به اینکه کلیة قطعات دو نبش قبلاً سند دریافت کرده اند و اکنون صرفاً دو قطعه از زمین های دو نبش باقی مانده اند که مالکان آن ها متقاضی صدور سند ثبتی و مجوز لازم از شهرداری میباشند و به اضافه پرداخت اعتراض دارند. پیشنهاد شهرداری به شورا این بود که به استناد دیگر پروانه های صادره ، در مورد دو ملک مزبور نیز یکسان عمل گردد که شورا با پیشنهاد موافقت کرد. نامه شهرداری کرمان ضمیمه می باشد.

2- نامه شماره 209411-19/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مطرح  به منظور نصب دستگاه تولید آب و رطوبت از هوا در یکی از پارکها مشروط به نصب رایگان ( هزینه ساز نبودن ) و تعهد آور نبودن برای شهرداری موافقت شد. ضمناً توصیه گردید که این وسیله در پردیسان قائم نصب گردد. تصویر نامه شهرداری و سابقة آن ضمیمه میباشد.

3- نامه وارده شماره 45-18/1/97 شهروند محترم ، خانم بتول امام بخش ، صاحب امتیاز کانون تبلیغاتی شهرآرا و استماع اظهارات صاحب کانون در ضرر و زیان وارد ، بر اثر اجرای پروژة میدان آزادی و دیگر توضیحات مندرج در نامه ، مقرر شد که قرارداد جدید بر اساس 35% نرخ تعرفة نزدیک ترین تابلوی تبلیغاتی همجوار محاسبه شده و تمدید گردد. ضمناً در این باره قبلاً در بند 9 از نامه ارسالی شماره 3308-27/12/96 مکاتبه شده بود که با توجه به اصلاحیة رأی ، مجدداً جهت استحضار تقدیم می گردد. تصویر نامة شهروند نامبرده ضمیمه می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *