مصوبات جلسه 96/12/26

1- نامه شماره 113836-18/10/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با اجرای آیین نامة جامع نامگذاری موافقت گردید. کپی آیین نامه پیوست می باشد.

2- نامه شماره 129319-1/8/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با نام گذاری کوچة شماره 40 خیابان شهید مصطفی خمینی به نام شهید « غلامرضا شیخ علی بابایی » موافقت شد.

3- نامه شماره 129317-1/8/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 47 خیابان شهید دستغیب به نام شهید « محمدجواد نبی پور » موافقت شد. ضمناً رزومه دریافت شود.

4- نامه شماره 128536-1/8/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با نام گذاری کوچة شماره 7 خیابان شهید بهشتی منشعب از خیابان اسدآبادی به نام شهید « عباس کامران زاده حسینی » موافقت شد.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/12/96 کمیسیون حقوقی ، نظارت و حاشیه نشینی و تصویب در نشست مورخ  26/12/96 شورای فوق العاده عمومی و در جهت حمایت از کارگران شاغل در شهرداری ، مقرر شد که شرکت های زیر مجموعة شهرداری ، معوق حقوق آن کارگرانی را که در حین انجام کار فوت کرده اند ، محاسبه نموده و به شهرداری اعلان نمایند تا در اسرع وقت به خانوادة آن ها پرداخت گردد.

6- پیرو نامه شماره 3167-15/12/96 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/12/96 شورای فوق العاده عمومی ، با تمدید اجاره نامه ملک استیجاری خانم هشتادانی برای مدت یک سال موافقت شد.

7- نامه شماره 157482-18/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که قطعه
زمین های کارشناسی شدة سابق با قطعه زمین موجود   که در حال کارشناسی میباشد متفاوت است ، موافقت شد که برای آخرین بار شهرداری به شهروند محترم ، نمایندة محترم ورثة مرحوم نکویی ، مساعدت کرده و 50% از هزینة کارشناسی را تقبل نماید. بدیهی است که آن ورثه نیز بایستی 50% ارزش کارشناسی باقی مانده را بپردازد.

8- نامه شماره 162077-12/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به سند مالکیت و رأی بدوی دیوان عدالت اداری به شماره 4292 و رأی قطعی شماره 9509973870200666 با تقاضای شهروند محترم ، آقای محمدحسین نیکمرد کرمانی ، صرفاً با اجازة حصارکشی باقیماندة ملک موردنظر در خیابان ابوحامد ، کوچة 26 ، به میزان 10 مترمربع ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهروند ، شهرداری و آراء صادره ضمیمه می باشد.

9- نامه وارده شماره 3214-19/12/96 شهروند محترم ، خانم بتول امام بخش ، صاحب امتیاز محترم کانون تبلیغاتی شهرآرا مطرح گردید. با توجه به توضیحات مندرج در نامه ، در خصوص مشکلات ناشی از اجرای پروژه زیرگذر آزادی ، با افزایش 35% اضافه بر مبلغ قرارداد قبل موافقت گردید. تصویر نامه شهروند پیوست می باشد.

10- نامه شماره 166833-5/10/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه شهروند محترم ، خانم پریناز کیانیان به وکالت آقای حسن رشیدفرخی ، با هدف تفکیک قطعه زمین موردنظر ، مبلغ -/333/853/527/29 ریال ( بیست و نه میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال ) به حساب شهرداری واریز کرده است و عملیات تفکیک به دلایلی متوقف شده است ، با پیشنهاد برگشت چک های تقسیطی به مبلغ مذکور و چک کارمزد به میزان -/000/852/196 ریال ( یکصد و نود و شش میلیون و هشتصد و پنجاه و دو هزار ریال ) به وکیل نامبرده ، مشروط به تأیید کتبی کارشناس حقوقی آن شهرداری ، اخذ تعهد کشف فساد از مشارالیها و اخذ اعتبار وکالت در حال حاضر ، از ادارة ثبت یا دفترخانة محل صدور وکالت با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید.

11- نامه شماره 144727-27/8/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر حسب بررسی های انجام یافته و استماع نظر نمایندگان محترم شهرداری به ویژه از حیث عنایت به اجرای پروژه های دارای صورت وضعیت خاتم الانبیاء که ثبت مالی شده انددر نشست مورخ 19/12/96 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای فوق العاده عمومی مورخ 26/12/96 ، با متمم ، بیلان مالی و تفریغ بودجه شهرداری مرکز ، مناطق و سازمان های وابسته به مبلغ -/314/262/609/4 هزار ریال ( چهار هزار و ششصد و نه میلیارد و دویست و شصت و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار ریال ) در سال 1395 با رعایت ضوابط و مقررات موافقت می شود. ضمناً پنج جلد از متمم ، تفریغ و بیلان که ذیل صفحات آنها به امضای رئیس شورا رسیده است ، جهت انجام اقدامات قانونی ارسال می گردد.

12- نامه وارده شماره 3240-19/12/96 شهروندان محترم ، آقایان : احمد بنی اسدی ، محمدرضا عباس زاده و علی صمدانی ، مطرح گردید و با توجه به اینکه ملک موردنظر ، متعلق به شهرداری در خیابان ابوذر ، در فاصلة کوچه های شماره 33-31 ، بر اساس اجاره نامة منعقد ، در اختیار نامبردگان می باشد ، با توجه به میزان مبلغ اجاره ( -/000/300/12 ریال ( دوازده میلیون و سیصد هزار ریال ) ) و نفع و صرفه و صلاح شهرداری ، پیشنهاد شد که از طریق طرح موضوع در کمیسیون ارزیابی ، به مدت یک سال با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ، کماکان در اجاره باقی بماند.

13- نامه شماره 88052-25/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی موردنظر در ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مسعود شجاعی ، در خیابان فیروزآباد مطابق با موقعیت ملک روی نقشة پیوست به مساحت 90/48 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/480/156 ریال ( یکصد و پنجاه و شش میلیون و چهارصد و هشتاد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

14- نامه شماره 209010-7/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به این که کلیت بودجة پیشنهادی شهرداری شامل بودجة شهرداری مرکز ، مناطق و سازمان های وابسته ، در نشست های متعدد کمیسیون بودجه و در شورای فوق العاده عمومی مورخ 26/12/96 ، با رقم -/000/000/700/5 هزار ریال ( پنج هزار و هفتصد میلیارد ریال )که مبلغ -/000/000/300/3 هزار ریال ( سه هزار و سیصد میلیارد ریال ) آن عمرانی و مبلغ -/000/000/900/1 هزار ریال ( یک هزار و نهصد میلیارد ریال ) آن جاری و مبلغ -/000/000/500 هزار ریال ( پانصد میلیارد ریال ) فاینانس
می باشد تصویب گردید ، لذا ضمن ارسال 5 نسخه از بودجة مصوب ، با وصول درآمدها و اعمال هزينه ها ، بر اساس ارقام مندرج ، از ابتدای سال 1397 ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

15- نامه شماره 222897-26/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به توضیحات خانم مهندس ایلاقی ، معاون محترم معماری و شهرسازی شهرداری ، و دستیازی به هدف مندرج
در نامه ، با پیشنهاد شهرداری به منظور اعمال ضریب 70% به میزان قیمت های مندرج در دفترچه قیمت کارشناسی و کاهش ماهیانه میزان 5/2% از ابتدای سال 1397 با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. نامه شهرداری پیوست می باشد.

16- نامه شماره 223143-26/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص صدور شناسنامه فنی ساختمان ها ، با دریافت مبلغ -/000/300 ریال ( سیصد هزار ریال ) برای واحدهای مسکونی و -/000/400 ریال ( چهارصد هزار ریال ) برای هر واحد تجاری ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. نامه شهرداری پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *