مصوبات جلسه 97/1/26

1 نامه شماره 198489-6/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد نامه شماره 192578-12/11/96 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور واگذاری 25/112 مترمربع کوچة واافتاده مورد درخواست بیمارستان آرمین ، داخل املاک مورد ادعای خود در خیابان شهید ایرانمنش ، به آن بیمارستان ، به نمایندگی آقای محمد شهابی نژاد ، به ارزش کارشناسی -/500/462/991/2 ریال
( دو میلیارد و نهصد و نود و یک میلیون و چهارصد و شصت و دو هزار و پانصد ریال )
به صورت نقد ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. توضیح اینکه با اصل این واگذاری ، شورای چهارم در نامه شماره 15096/2/7 موافقت کرده است که قبلاً به تأیید فرمانداری محترم رسیده است. تصویر نامه شهرداری و شورا ضمیمه می باشد.

2- نامه شماره 188169-7/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد اجرای توافقنامة منعقد با مسجد امیرالمومنین در خیابان زریسف ، در مجاورت پارک پدر به شماره 497-17/3/95 با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. توضیح اینکه این توافقنامه در جهت اجرای پارک پدر و امکان تعریض مسجد ، امضا شده بود. تصویر نامه شهرداری و توافقنامه ضمیمه باشد.

3- نامه شماره 222149-24/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی موردنظر در ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم نرگس نظری رباطی ، در خیابان شهاب ، کوچة شماره 65 ، به مساحت 65/4 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/500/46 ریال ( چهل و شش میلیون و پانصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

4- نامه شماره 222197-24/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی موردنظر در ضلع شمال و شمال غرب ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقای روح الله امیری و خانم اعظم زابلی راینی ، در خیابان ابوذر جنوبی ، 30 متری قربانی ، به مساحت 60/6 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/200/79 ریال ( هفتاد و نه میلیون و دویست هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

5- نامه شماره 219526-21/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی موردنظر در ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقای سید حمیدرضا میرکمالی و خانم مریم انارکی ، در شهرک ایرانمنش ، خیابان حافظان قرآن ، کوچه شماره 3 ، به مساحت 20/23 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/200/139 ریال ( یکصد و سی و نه میلیون و دویست هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

6- نامه شماره 222203-24/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی موردنظر در ضلع شمال شرقی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای ناصر گنجعلیخانی به وکالت آقای علی ایرانمنش ، در خیابان کمیل ، کوچه شماره 16 ، به مساحت 72/6 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/120/57 ریال ( پنجاه و هفت میلیون و صد و بیست هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

7- نامه شماره 198900-23/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش 24/0 متر مربع زمین به شهروند محترم ، خانم سلطنت بهرامپور به تفویض وکالت آقای اکبر حسنی کبوترخانی ، جهت ادغام در ملک مورد ادعا که قبلاً شهرداری بر اساس صورتجلسة شماره 12959-15/4/90 واگذار نموده بود در بلوار هوانیروز ، الغدیر 3 ، به ارزش کارشناسی -/000/200/1 ریال ( یک میلیون و دویست هزار ریال ) به صورت نقد ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

8- نامه شماره 197424-19/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش 63/0 مترمربع زمین به ورثه مرحوم حسین پورزنگی آبادی به وکالت آقای حشمت اسدی ، به منظور اضافه کرد به ملک مورد ادعا ، در بلوار هوانیروز ، الغدیر 3 ، به ارزش کارشناسی -/000/576/9 ریال ( نه میلیون و پانصد و هفتاد و شش هزار ریال ) به صورت نقد ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

9- نامه شماره 227697-28/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای محمد افضلی ، متقاضی خرید قطعه زمین مورد اجاره به شماره 132 بلوک 2 قدیم
( 21 جدید ) در محلة صنعتی می باشد ، با فروش قطعه زمین مزبور به مساحت 350 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/190/1 ریال ( یک میلیارد و صد و نود میلیون ریال ) به نامبرده در قبال اخذ نقدینة مبلغ و با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

10- نامه شماره 219731-22/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به محتوای نامه شماره 206738/2/96-5/12/96 منطقه دو شهرداری ، نظر به اینکه شهروند محترم ، آقای محمود نمازیان ، بابت اخذ پروانه ساختمان ، مبلغ -/750/662/135 ریال ( یکصد و سی و پنج میلیون و ششصد و شصت و دو هزار و هفتصد و پنجاه ریال ) اضافه به حساب شهرداری واریز کرده است ، با برگشت وجه مزبور به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

11- نامه شماره 2453-8/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به محتوای نامه شماره 217015/1-17/12/96 منطقه یک شهرداری ، نظر به اینکه شهروند محترم ، آقای اکبر اسماعیلی راد ، بابت اخذ پروانه ساختمان ، مبلغ -/000/344/162 ریال ( یکصد و شصت و دو میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار ریال ) اضافه به حساب شهرداری واریز کرده است ، با برگشت وجه مزبور به
ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

12- نامه شماره 204829-2/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به محتوای نامه شماره 197967/2/96-19/11/96 منطقه دو شهرداری ، نظر به اینکه شهروند محترم  ، آقای احمد
حسنعلی نژاد ، بابت اخذ پروانه ساختمان ، مبلغ -/780/352/112 ریال ( یکصد و دوازده میلیون و سیصدو پنجاه و دو هزار و هفتصد و هشتاد ریال ) اضافه به حساب شهرداری واریز کرده است ، با برگشت وجه پرداختی از چک های تقسیطی به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *