مصوبات جلسه 96/8/11

1- نامه شماره 114277-6/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش امتیاز حق تقدم و انتفاع لچکی ضلع جنوبی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای رضا جزینی زاده ، در بلوار هوشنگ مرادی کرمانی ، کوچه شماره 3 ، به مساحت 12 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/288 ریال ( دویست و هشتاد و هشت میلیون ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

2- نامه شماره 127240-29/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 116100/2/96-11/7/96  منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، خانم زهره معارف دوست ، بابت عوارض صدور پروانه ساختمان ، مبلغ -/865/742/181 ریال ( یکصد و هشتاد و یک میلیون و هفتصد و چهل و دو هزار و هشتصد و شصت و پنج ریال ) به حساب شهرداری واریز نموده است و اکنون از صدور پروانه ساختمان منصرف شده اند ، موافقت شد که مبلغ پرداختی با رعایت ضوابط مربوط به ایشان برگشت گردد.

3- نامه شماره 88047-25/5/96 مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ، غرب و جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمدرضا جعفری نژاد ، در خیابان قدوسی ، کوچه شماره 5 ، به مساحت 05/65 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/270/351 ریال ( سیصد و پنجاه یک میلیون و دویست و هفتاد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

4- نامه شماره 125161-25/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال شرقی و جنوب شرقی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حسین حسینی ، در خیابان آسیاباد جنوبی ، شرقی 2 ، به مساحت 07/5 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/784/56 ریال ( پنجاه و شش میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

5- نامه شماره 9315/41/68-1/7/96 مدیرکل محترم دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که ملک مورد نظر در خیابان پروین اعتصامی شرقی ، به صورت مشاع می باشد ، مقرر گردید که در صورت مراجعه کلیة مالکان و ارایه اسناد مورد نیاز ملک بر مبنای ضوابط و مقررات تملک گردد یا پروانة ساختمان از طریق اخذ تعهد ماده واحده صادر شود.

6-  نامه شماره 113407-5/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و مطابق رویة سابق و توضیحات آقای موسوی ، معاون محترم اداری و مالی شهرداری ، با پرداخت ماهیانه سیصد و پنجاه هزار تومان به آقای حاجی زاده ، نمایندة محترم دادگستری در شهرداری ، از موعد بازنشستگی آقای تاجیک تا پایان سال جاری با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

7- نامه شماره 123644-23/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 110578/2/96-1/7/96 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، آقای ابوالفضل عبدانی ، بابت عوارض صدور پروانه ساختمان ، مبلغ -/060/294/639/2 ریال ( دو میلیارد و ششصد و سی و نه میلیون و دویست و نود و چهار هزار و شصت ریال ) اضافه به حساب شهرداری واریز نموده است ، موافقت شد که مبلغ پرداختی با رعایت ضوابط مربوط به ایشان برگشت گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *