مصوبات جلسه 96/12/23

1- نامه شماره 216740-17/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه 50/946 مترمربع از ضلع شرقی مرکز معلولین فیاض بخش در بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان هاتف ، در مسیر اجرای طرح معبر قرار گرفته است و با امعان نظر به توافقنامه شماره 214135-14/12/96  با پیشنهاد شهرداری در خصوص تملک قسمتی از میزان مسیری مذکور ، به ازای صدور پروانه ساختمان با رعایت جزییات مندرج در توافقنامه و کلیة ضوابط قانونی از جمله آزادسازی میزان مسیری و انتقال سند ( مبایع نامه ) به نام شهرداری موافقت گردید.

2- نامه شماره 201108-25/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور عضویت معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی و مدیر محترم حراست در کمیسیون ماده 14 قانون معاملات شهرداری موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 219836-22/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. این شورا با هدف تشویق و قدردانی از مدیران و کارکنان و افراد خادم در آن شهرداری ، با پیشنهاد پرداخت مبلغ 180 میلیون تومان نقد ، جمعاً به تعدادی از ایشان و همچنین تخصیص وجه غیرنقدی ، جمعاً به ارزش 600 میلیون تومان به تمام پرسنل شاغل در شهرداری از محل هزینه رفاهی کارکنان در بودجه مصوب سال 1396 با رعایت ضوابط مربوط موافقت کرد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 217880-19/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص آسفالت معابر سطح شهر کرمان به صورت EPCF ، به مبلغ -/000/000/000/300 ریال ( سیصد میلیارد ریال ) با شرط شروع پرداخت به صورت یک سال تنفس بعد از اتمام کار و دیگر شرایط مندرج در نامه و ضوابط و مقررات مرتبط ، از جمله انجام مناقصة عمومی موافقت شد.تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 204840-2/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم رخساره احمدی به وکالت آقای امین سلطانی نژاد در بلوار هوانیروز ، شهرک شهرداری ، به مساحت 25 مترمربع و به ارزش کارشناسی-/000/000/160 ریال ( یکصد و شصت میلیون ریال ) ، نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

6- نامه شماره 219857-22/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به نیاز منطقه دو شهرداری ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری موافقت شد. همچنین از شهرداری خواسته شد که آن تغییرات را در متمم بودجه سال جاری پایدار نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان و این شورا پیوست می باشد.

7- نامه شماره 219844-22/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز منطقه سه شهرداری ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری به موافقت شد. همچنین از شهرداری خواسته شد که آن تغییرات را در متمم بودجه سال جاری پایدار نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان و این شورا پیوست می باشد.

8- نامه شماره 192171-12/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/800/62 ریال ( شصت و دو میلیون و هشتصد هزار ریال ) از محل اعتبار ردیف 420201-100 با عنوان دیون با محل به موقوفه خاتون جان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *