مصوبات جلسه 96/4/18

– نامه وارده شماره 726-30/3/96 تعدادی از ساکنان خیابان سجادیه ، کوچه شماره 6 ، شرقی 5 ، مطرح گردید و مقرر شد که به مشکل آسفالت کوچه مزبور رسیدگی شود.

2- نامه شماره ف-178-17/4/96 شهروند محترم ، آقای محمد مهدی صفاریان ، مطرح گردید و با توجه به سابقة همکاری مسجد امام حسین (ع) با آن شهرداری ، مقرر شد که توافقنامه دقیق اجرا گردد. توضیح این که مسجد مزبور بر اساس تعریضی که در جهت آزادسازی ملک در خیابان حافظ انجام داده است ، مبلغی طلبکار شده است. هم اکنون بر مبنای مفاد توافق نامه متقاضی است که شخص ثالث از تسهیلات منبعث از وجه استفاده نماید.

3- نامه وارده شماره 520-3/3/96 رئیس محترم هیأت مدیره شرکت فدک مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها مقرر شد که بدهی شرکت مزبور به منطقه یک شهرداری ، به صورت 20% نقد و باقیمانده تا پایان سال ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ شود و پاسخ مجوز حفاری ، به شرکت برق ایفاد گردد.

4- نامه وارده شماره 381-17/2/96 شهروند محترم ، آقای احمد اشرف گنجویی ، مطرح گردید و در جهت حل مشکل نامبرده با توجه به مشاع بودن سند و اینکه همة عوارض را قبلاً منطقه از مشارالیه اخذ کرده است و اقداماتی که نامبرده در جهت اخذ سند در اداره ثبت انجام شده است ، مقرر گردید که اقدام لازم جهت صدور پروانه ساختمان ملک موردنظر انجام گیرد و از مالک تعهد اخذ گردد که قبل از اولین موعد تمدید پروانه ، سند تجمیعی به شهرداری ارایه نماید.

5- نامه وارده شماره 374-16/2/96 تعدادی از ساکنان شهرک جوادالائمه مطرح گردید و با توجه به گذشت بیش از ده سال از زمان طرح درخواست این شهروندان ، مقرر شد که به تقاضای آسفالت معابر سریع تر رسیدگی گردد و این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

6- نامه شماره 58479-11/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای محمدرضا ایران پسند ، از پرسنل  شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/4/96 کمیسیون مشترک فرهنگ و اجتماعی ، ورزش و جوانان ، مقرر شد که در صورت امکان ، تفاهم نامه ای با مجموعه فرهنگی ، ورزشی امام خمینی ( ره) و شهرداری تدوین گردد که پرسنل شهرداری بتوانند از امکانات ورزشی و رفاهی مؤسسة مزبور با تخفیف استفاده نمایند.

8- نامه شماره 58495-11/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای هادی سعادت فر ، در خیابان زریسف ، خیابان سجاد ، نبش کوچه شماره 6 ، به مساحت 19/6 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/568/44 ریال ( چهل و چهار میلیون و پانصد و شصت و هشت هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

9- نامه شماره 51005-27/3/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای حسین محسنی ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان فرزند ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

10- نامه شماره 50997-27/3/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای مهدی شورآبادی ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

11- نامه شماره 51015-27/3/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای رمضان پورجمعه ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان فرزند ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

12- نامه شماره 42266-16/3/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای علی حقانیان ، متقاضی خرید قطعه زمین ردیف 246 ، بلوک 2 از نقشة تفکیکی شماره 4935-8/2/73 در محلة صنعتی می باشد ، با فروش قطعة مزبور به مساحت 165 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/528 ریال ( پانصد و بیست و هشت میلیون ریال ) به نامبرده ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

13- نامه شماره 9569-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه فروشگاه بهارستان ، پیمانکار شهرداری ، مطابق با قرارداد شماره 78175-10/6/93 نصب موکت در سالن آمفی تئاتر پارک مادر را به انجام رسانده است ، با توجه به تأیید معاون محترم خدمات شهری شهرداری از گزارش کار ، با پرداخت مبلغ -/624/403/65 ریال ( شصت و پنج میلیون و چهارصد و سه هزار ریال و ششصد و بیست و چهار ریال ) از محل اعتبارات ردیف 3091002101 با عنوان دیون عمرانی به پیمانکار فوق الذکر و هزینه کرد مبلغ ، مطابق با ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید.

14- نامه وارده شماره 295-9/2/96 شهروند محترم ، آقای حسین صمدی راوری ، مطرح گردید و مقرر شد که با اخذ تعهد از مالک ملک در خصوص رفع نقص پارکینگ ، پایان کار ساختمان صادر گردد. توضیح این که ملک موردنظر در شهرک جنت دارای پروانه ساختمان است و پارکینگ مطابق نقشه ساختمان در زیرزمین اجرا شده است ، اما بر اثر شن ریزی و آسفالتی که شهرداری در کوچه انجام داد ، پارکینگ غیراستفاده شده ، سپس مالک در همکف اقدام به ساخت پارکینگ می نماید. پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع می شود و نامبرده در حال پرداخت اقساط وجه آن است. با توجه به نیاز مبرم ایشان به سند ثبتی ، خواهان صدور پایانکار با وضعیت موجود می باشد.

15- نامه شماره 61/96010/م-3/4/96 مدیرعامل و عضو محترم هیأت مدیره مؤسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص پرداخت وجه به مؤسسات پویندگان پارس حساب ، ارقام نگر آریا ، آیین تراز آریا و ارقام پویا بر اساس قرارداد منعقد اقدام گردد.

16-نامه شماره 30121-25/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای قربانعلی اکسوان ، متقاضی خرید قطعه زمین های مورد اجاره به شماره 103 و 104 قدیم به مساحت هر یک 250 مترمربع و به ارزش کارشناسی کُل-/000/000/500/1 ریال ( یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ) به نامبرده ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

17- نامه شماره 58697-11/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای امرالله سلطانی نژاد ، در شهرک ایرانمنش ، نبش کوچه شماره 3 ثامن الائمه ، به مساحت 90/26 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/700/349 ریال ( سیصد و چهل و نه میلیون و هفتصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت اخذ 50% نقد و تقسیط باقیماندة مبلغ تا پایان سال جاری و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

18- نامه وارده شماره 700-27/3/96 شهروند محترم ، آقای رضا ملایی بنی اسدی ، مطرح گردید. با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها مقرر شد که بدهی نامبرده به منطقه دو شهرداری ، به صورت 50% نقد و مابقی در اقساط یک ساله ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ شود.

19- نامه شماره 27325-21/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج و در جهت رعایت حقوق ورثة غفور محسنی به وکالت خانم نسرین محسنی بابا حیدری ، با کارشناسی قطعه زمین شماره 77 از نقشه تفکیکی شماره 17518/2/89-5/10/89 و املاک معوض مطابق با ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. توضیح اینکه قطعة مزبور قبلاً به عنوان معوض مسیری به مشارالیهم واگذار شده و اکنون در حریم ریل راه آهن مستهلک می گردد. مالکان از شهرداری درخواست معوض ، با کارشناسی روز دارند.

20- نامه شماره 55549-3/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، قطعه زمین شماره 16 مکرر ، در شهرک قائم ، دارای شش دانگ پلاک ثبتی به شماره 54 فرعی از 4026 اصلی بخش دو کرمان ، متعلق به شهروند محترم ، آقای حسن رضوی نژاد گوکی ، به مساحت 184 مترمربع ، در مسیر اجرای طرح مزبور قرار می گیرد ، لذا بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 274-6/3/96 و با استناد به مجوزهای  صادره شماره 1356-29/7/85 ، 913-26/4/86 و 2424-21/11/87 این شورا و معرفی نامة شماره 18741/820/16020-30/9/87 بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان ، بدین وسیله موافقت شد که به ازای تملك قطعي و رسمي ملك ، قطعه زمین شماره 174 از قطعه زمین های تفکیکی مجاور ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و ضلع غربی شهرک خواجو ، به مساحت 180 مترمربع ، به صورت تهاتر به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد.

21- نامه شماره 58698-11/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهادهای مطرح در نامه برای نامگذاری معبری منشعب از بلوار پزشک به نام شهیدان معافی و کوچة شماره 3 بلوار آیت الله صدوقی به نام شهید محمدتقی ابوسعیدی موافقت شد.

22- نامه شماره 50710-27/3/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای رسول میرمحمدی ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

23- نامه شماره 03203 الف96 -24/3/96 شرکت ساختمان سازی تاج مطرح گردید و مقرر شد که با نظر مساعد در رفع مشکل اقدام گردد. توضیح اینکه این شرکت دارندة یک تلویزیون شهری در میدان آزادی است که با توجه به وسعت عملیات عمرانی در پیرامون آن میدان ، خود را متضرر
می داند و خواهان بخشودگی عوارض است
.

24- نامه شماره 34336-24/4/95 شهرداری کرمان و نامه وارده شماره 187-27/1/96 شهروند محترم ، آقای جهانگیر معاذاللهی ، مطرح گردید. با توجه به شرایط پرونده و اینکه کار نامبرده سالها در شهرداری به علت این اشتباه که تصور می شد ملک در مسیر طرح قرار گرفته ، معطل مانده مقرر شد که در جهت مساعدت به نگارنده نامه و جبران ضرر ، موافقت شد که سهم سرانه بر اساس قیمت سال 1394 دریافت گردد و مبلغ یک ساله تقسیط گردد.585

25- تصویر نامه شماره 23-22-31/3/96 مدیرمسؤول محترم کانون آگهی و تبلیغات سیمانگار که متقاضی سرمایه گذاری برای بیلبوردهای خلاقانه می باشد ، مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص تقاضا ، مساعدت لازم به عمل آید.

26- نامه شماره 27054-20/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و اجرای پروژة آزادسازی محور گلبازخان ، شش دانگ پلاک به شماره 930 اصلی بخش 3 کرمان ، مستهلک گردیده و مبلغ -/000/000/720/1 ریال ( یک میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال ) ارزش ملک مسیری به حساب دادگستری واریز شده است و پلاک تملک گردیده و اسناد به نام شهرداری منتقل گردیده است ، اما با توجه به نقشه برداری مجدد ، مساحت پلاک مزبور از 5/167 مترمربع به 87/170 مترمربع افزایش پیدا کرده است ، موافقت شد که مبلغ مابه التفاوت ، به مساحت 37/3 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/700/33 ریال ( سی و سه میلیون و هفتصد هزار ریال ) در وجه آقای حسین اسدی با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *