مصوبات جلسه 96/4/25

– نامه شماره 58785-11/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به محتوای نامه شماره 52961/3-30/3/96 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، خانم مریم باقرپور لاله زاری بابت عوارض صدور پروانه ساختمان ، مبلغ -/336/649/151 ریال ( یکصد و پنجاه و یک میلیون و ششصد و چهل و نه هزار و سیصد و سی و شش ریال ) به حساب شهرداری واریز نموده است و در حال حاضر از صدور پروانه منصرف شده اند ، موافقت شد که مبلغ پرداختی با رعایت ضوابط مربوط به ایشان برگشت گردد.

2- نامه شماره 67832-25/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مطرح به منظور اخذ قدرالسهم قطعه زمین های تفکیکی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم پریناز کیانیان ، در بلوار امام رضا ، کوچه شماره 3 ، به مساحت 10/15603 مترمربع ، به ارزش کارشناسی  -/333/853/527/39 ریال ( سی و نه میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

3- نامه شماره 55461-3/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم فریبا مهیمی ، در خیابان فتحعلیشاهی ، به مساحت 45/6 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/150/45 ریال ( چهل و پنج میلیون و صد و پنجاه هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

4- نامه شماره 58485-11/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 35882/1-4/3/96 منطقه یک شهرداری ، شهروند محترم ، آقای جلال زندوکیلی بابت عوارض صدور پروانه ساختمان ، مبلغ -/000/743/102 ریال ( یکصد و دو میلیون و هفتصد و چهل و سه هزار ریال ) اضافه به حساب شهرداری واریز نموده است ، لذا موافقت شد که مبلغ پرداختی با رعایت ضوابط مربوط به ایشان برگشت گردد.

5- نامه شماره 58713-11/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مهدی کاربخش  ، در بلوار باستانی پاریزی ، کوچه شماره 26 ، به مساحت 80/18 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/800/300 ریال ( سیصد میلیون و هشتصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

6- نامه شماره 12451-26/2/96 شهرداری کرمان و نامه شماره 10649-8/4/96 مدیر محترم اجرایی دفتر جناب آقای دکتر پورابراهیمی ، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی ، مطرح گردید. بر اساس مذاکراتی که با آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم کرمان ، در نشست شورای عمومی مورخ 25/4/96 انجام یافت و تأیید ایشان در نامتعارف بودن مبلغ اجاره ملک شهرداری در مجاورت فلکة بسیج ، مقرر شد که با توجه به شکوائیة مستأجر و استشهادیه ای که به تأیید صنف مربوطه رسیده ، بدون توجه به مفاد مندرج در ماده 8 قرارداد ، این قرارداد فسخ گردد. تصویر کلیة نامه ها ضمیمه می باشد.

7- نامه وارده شماره 281-7/2/96 تعدادی از جوانان و ورزشکاران کوچه شماره 21 در خیابان مالک اشتر جنوبی مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص نصب وسایل ورزشی استاندارد در پارک شماره 52 و احداث زمین والیبال در آنجا که قبلاً نمایندگانی از شهرداری بازدید کرده و قول مساعد به ساکنان محله داده اند اقدام لازم صورت گیرد.

8- نامه شماره 63237-18/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم فاطمه فرحبخش ، در خیابان 17 شهریور ، کوچه شماره 14 ، به مساحت 15/6 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/300/135 ریال ( یکصد و سی و پنج میلیون و سیصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

9- نامه وارده شماره 859-15/4/96 تعدادی از ساکنان و مالکان خیابان آبنوس مطرح گردید و با توجه به کمبود فضای سبز در آن محله ، مقرر گردید که زمین نبش کوچه شماره 26 خیابان آبنوس ( که در حال حاضر بصورت پارک است ولی درختان آن در حال خشک شدن است ) با این مقصود ، بهسازی شود.

10- نامه شماره 30329-26/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای محمدعلی فولادی ، متقاضی خرید زمین مورد اجاره به شماره 188 ، بلوک دو ، از نقشة تفکیکی شماره 4935-8/2/73 در محلة صنعتی می باشد ، با فروش قطعه زمین مزبور به مساحت 50 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/180 ریال ( یکصد و هشتاد میلیون ریال ) به نامبرده ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

11- نامه شماره 55454-3/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم شهربانو عسکرپور کبیر ، در بلوار رسالت ، کوچه شماره 5 ، به مساحت 95/4 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/500/412/33 ریال ( سی و سه میلیون و چهارصد و دوازده هزار و پانصد ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

12- نامه شماره 67745-25/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص تخصیص مبلغ حق الجلسه برای اعضای کمیسیون ماده 38 ، با توجه به نبود سابقة مصوبه ای در این مورد ، با پرداخت مبلغ -/000/000/2 ریال ( دو میلیون ریال ) برای هر جلسه ، صرفاً برای قاضی محترم ، موافقت شد.

13- نامه شماره 64220-19/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر مبنای فهرست سال 94 و با ضرایب پلوس و بالاسری قرارداد چهار پل قدیم یعنی ، 33% و 27% و با احتساب تنفس یک ساله در پرداخت صورت وضعیت های پل امیرکبیر ( سربازان گمنام امام زمان ) ، قرارداد منعقد شود و جهت تصویب نهایی به این شورا ارسال گردد.

14- نامه شماره 55550-3/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقای مسعود شادمان و خانم ملیحه فتاحیان به وکالت آقای یاسر یوسف زاده ، در خیابان اقبال ، کوچه شماره 5 ، غربی 5 ، به مساحت 10 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/135 ریال ( یکصد و سی و پنج میلیون ریال ) ، به نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

15- نامه وارده شماره 917-21/4/96 شهروند محترم ، خانم کبری قلندری ، مطرح گردید و با توجه به این که مشارالیها از مددجویان بهزیستی می باشد و بر اساس اظهارات مندرج ، مطابق با کارشناسی اولیه و مجوز صادرة این شورا ، بدهی تفکیک ملک موردنظر را تسویه حساب نموده است ، مقرر شد که بر اساس مطالب مرقوم و ضوابط افراد تحت پوشش بهزیستی ، به درخواست نامبرده رسیدگی گردد و اقدام لازم انجام گیرد.

16- نامه وارده شماره 846-14/4/96 شهروند محترم ، آقای محمدواعظ تقوی ، مطرح گردید. با توجه به ادعای ایشان که تعریض ملک موردنظر در خیابان گوهری در سال 1365 ، 5/7 متر اعلام گردیده و سپس در دهة هفتاد این میزان به 5/3 متر تقلیل یافته و عدم خلاف نیز با همین میزان برای ملک صادر شده است و اکنون شهرداری مترصد صدور عدم خلاف با تعریض 5/7 میباشد. به موضوع با حضور نمایندگان شهرداری رسیدگی گردید. نظربه این که شهرداری در خصوص میزان مسیری ملک موردنظر تملکی انجام نداده و سند نیز کماکان به نام مالک پلاک می باشد و عدم خلاف بر مبنای 5/3 متر تعریض صادره گردیده است و تعریض خیابان گوهری نیز در حال حاضر به همین میزان است ، مقرر شد که پاسخ عدم خلاف بر اساس 5/3 متر صادر گردد.

17- نامه شماره 47199-22/3/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اینکه مالک قبلاً متقاضی تحسیب مقدار تعریض در محاسبات صدور پروانه ساختمان بود و در این مورد اهمال شده بود. شهردار محترم منطقه یک در جلسه تأیید کردند که در این مورد شهروند متضرر شده و بایستی مبلغ مسیری در محاسبات منظور گردد ، لذا مقرر شد که با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ، مقدار مسیری در محاسبات منظور شود.

18- نامه شماره 7964-21/4/96 مدیرکل محترم بهزیستی استان کرمان مطرح گردید و با توجه به تأمین مسکن معلولین و مددجویان تحت پوشش بهزیستی ، مقرر شد که در خصوص صدور مجوز حفاری اقدام لازم به عمل آید و اخذ هزینه های عوارض نوسازی و تمدید پروانه به زمان صدور پایانکار موکول گردد. تصویر نامه ضمیمه می باشد.

19- نامه شماره 41905-18/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آین نامه مالی شهرداری ها و این که آقای سعید نیک اندام اظهار می دارد که مبلغی از شهرداری طلبکار می باشد ، مقرر شد که مبلغ بدهی در طلب شهرداری منظور و محاسبه گردد و باقی مانده در 6 ماه ، با رعایت ضوابط و مقررات تقسیط شود.

20- نامه وارده شماره 916-21/4/96 شهروند محترم ، خانم زهرا جعفری زاده ، در خصوص محاسبة حق مشرفیت برای دو قطعه زمین در حال ادغام در کوچة نزدیک میدان قره نی مطرح گردید. با توجه به این که قطعه زمین های مزبور از تعریض یا احداث خیابان جدیدالاحداث در مجاورت خود متأثر نمی باشند ، مقرر گردید که به شهرداری اعلام شود که به این ملک حق مشرفیت تعلق نمی گیرد.

21- نامه شماره 64222-19/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری مرکز با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری موافقت شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. نامه ها به پیوست ارسال می گردد.

22- نامه وارده شماره 847-14/4/96 شهروند محترم ، آقای عابدی ، مطرح گردید و بر حسب مذاکرات انجام یافته و تأیید آقای موسوی ، معاون محترم مالی و اداری شهرداری ، در نشست مورخ 25/4/96 کمیسیون بودجه و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آین نامه مالی شهرداری ها ، از حیث اضطرار نامبرده در پرداخت اقساط بدهی خود ، موافقت شد که در این جهت مبلغ -/000/000/2 ریال ( دو میلیون ریال ) از محل ماده 17 ، با رعایت ضوابط و مقررات به نامبرده کمک شود.

23- نامه شماره 64270-19/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 57561/3-10/4/96 منطقه سه شهرداری ، شرکت توسعه مسکن کویر کرمان بابت عوارض صدور پروانه ساختمان ، مبلغ -/024/968/127 ریال ( یکصد و بیست و هفت میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار و بیست و چهار ریال ) اضافه به حساب شهرداری واریز نموده است ، موافقت شد که مبلغ پرداختی با رعایت ضوابط مربوط به شرکت مزبور برگشت گردد.

24- نامه وارده شماره 915-21/4/96 شهروند محترم ، آقای مرتضی محمدمیرزایی ، مطرح گردید. با توجه به مباحث انجام یافته در نشست مورخ 25/4/96 کمیسیون بودجه ، نامبرده مشکل خود را در خصوص پرداخت باقیماندة بدهی پروانة صادرة شماره 94003733-8/9/94 با حضور شهردار محترم منطقه یک مطرح کرد که بر آن اساس ، مشارالیه از یکصد و سی و چهار میلیون تومان مبلغ مورد محاسبه ، بیش از نیمی از آن را پرداخت کرده اما در واریز باقیماندة مبلغ ، به میزان پنجاه و هفت میلیون تومان دچار استیصال بوده و خواهان امتناع شهرداری از پیگیری شکایت و دادن مهلتی برای پرداخت می باشد. با توجه به تأیید شهردار محترم منطقه در حسن نیت اظهارات ابراز شده ، موافقت شد که مبلغ بدهی به صورت اقساط شش ماهه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به دیرکرد اخذ گردد.

25- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/4/96 کمیسیون مشترک فرهنگ و  اجتماعی ، ورزش و جوانان و تأیید در شورای عمومی مورخ 25/4/96 ، مقرر شد که شهرداری تعامل و همکاری فرهنگی لازم با مجموعة تفریحی ، فرهنگی و ورزشی امام خمینی (ره) انجام دهد.

26- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/4/96 کمیسیون مشترک فرهنگ و اجتماعی ، ورزش و جوانان و تأیید در شورای عمومی مورخ 25/4/96 ، مقرر شد که شهرداری همکاری لازم در خصوص جشنواره و نمایشگاه حجاب و عفاف و راهپیمایی هفته کرامت به عمل آورد.

27- نامه شماره 56647-18/4/96 شهرداری کرمان در مورد مشکل شهروند در خصوص محاسبة درصد تفکیک ملک موردنظر در کوچة شماره 5 خیابان شیروانی مطرح گردید و مقرر شد که این اقدام ، با رعایت ضوابط و مقررات بر اساس مصوبه این شورا به شماره 1247-12/7/90 و اصلاحیة آن به شماره 468-12/3/95 ، محاسبه قدرالسهم انجام گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *