مصوبات جلسه 96/5/22

در خصوص نامة شمارة 96/1/42822-10/5/96 فرمانداری کرمان موارد اعتراض به شرح مطرح گردید : ( بند 1 الی 6 )

1- در خصوص بند یک مصوبه ارسالی شماره 873-18/4/96 ، اعلام گردد که این شورا صرفاً با پیشنهاد شهرداری موافقت کرده است. ضمناً در جلسة بررسی نامه در کمیسیون مربوطه نیز نمایندة شهرداری کرمان حضور داشته و در تصمیم نهایی شخص شهردار در جلسه حضور داشته اند ، علاوه بر این ، در جلسه مجدد شورای عمومی جناب آقای شهردار پیشنهاد ارسالی را ، کلیتاً بر مبنای صرفه و صلاح شهر و شهرداری دانستند. در خصوص بندهای 6 ، 11 ، 13 و 19 ، اعلام گردد که مصوبات مزبور مخالف قانون و صلاحیت شوراها نمی باشد و این شورا بر اجرای هر یک از آن ها اصرار دارد.

2- در خصوص بند 7 مصوبة ارسالی شماره 199-28/1/96 ، اعلام گردد که این شورا به علت قانونی بودن همة جوانب آن ، بر اجرای مصوبه اصرار دارد. ضمناً تصویر تقاضا نامة شماره 3249-16/12/96 تعدادی از مؤسسات مسافربری به پیوست ارسال گردد.

3- در خصوص بند 4 ( با توجه به محتوای اعتراض ، به نظر می رسد مقصود فرمانداری محترم بند 4 بوده باشد نه 3 ) مصوبه ارسالی شماره 873-18/4/96 ، مدارک و مستندات مربوط به مصوبه سازمان تاکسیرانی جهت بررسی و اظهارنظر ارسال گردد.

در خصوص بند 9 مصوبة مزبور نیز ، مدارک و مستندات و رأی دیوان عدالت اداری جهت بررسی ارسال گردد.

در خصوص بند 20 مصوبه نیز ، اعلام گردد که با عنایت به اینکه سه شرکت 115 ، کرمان بیس و کرمان ریسه آمادگی خود را جهت انجام پروژة زیرسازی و آسفالت معابر به صورت تهاتر با زمین و پروانه اعلام نموده اند و از آنجا که این امر به صرف و صلاح شهرداری میباشد ، شهرداری کرمان متقاضی است که نسبت به انعقاد قرارداد تا سقف -/000/000/000/13 ریال ( سیزده میلیارد ریال ) برای هر یک از طریق ترک تشریفات مناقصه و بر اساس فهارس بهاء راه و راه آهن و باند فرودگاه سال 95 با 27% پلوس موافقت گردد. با توجه به توضیحات مندرج ، شورا بر اجرای مصوبه تأکید دارد.

4- در خصوص بند 2 مصوبه ارسالی شماره 841-13/4/96 ، اعلام گرد که این شورا بر رأی خود اصرار دارد.

در خصوص بندهای  4 و 15 مصوبة مزبور ، اعلام گردد که این شورا صرفاً با پیشنهاد شهرداری کرمان موافقت کرده است. ضمناً در جلسة بررسی نامه ها در کمیسیون مربوطه نماینده شهرداری کرمان حضور داشته است و در تصمیم نهایی نیز شخص شهردار در جلسه حضور داشته اند و با ایشان تبادل نظر گردیده است. لذا شورا بر اجرای مصوبه اصرار دارد.

در خصوص بندهای 7 و 8 مصوبه ، اعلام گردد که شورا رأی خود را بر اساس ماده 32 آئین نامه مالی شهرداری صادر کرده است و در زمان بررسی نیز شهردار محترم کرمان حضور داشته اند ، لذا این شورا بر اجرای آراء خود تأکید دارد.

5- در خصوص ایراد وارد به بند 5 مصوبة ارسالی شماره 792-4/4/96 ، تصویر نامه شماره 70641-31/4/96 شهرداری کرمان ارسال گردد و اعلام گردد که این شورا صرفاً با پیشنهاد مرقوم در نامة شهرداری موافقت کرده است.

6- در خصوص ایراد وارد به بند 25 مصوبة ارسالی شماره 3063-3/12/95 ، تصویر نامه شماره 41860-13/4/96 شهرداری کرمان ارسال گردد و اعلام شود که این شورا صرفاً با پیشنهاد مرقوم در نامة شهرداری موافقت کرده است.

7- نامه شماره 1509/1/6843-24/4/96 فرماندار محترم کرمان مطرح گردید. در خصوص بند 3 مصوبة ارسالی شماره 792-4/4/96 ، این شورا  بر اجرای مفاد مصوبة سابق شماره 496-31/3/96 ابرام دارد.

8- نامه شماره 96/1/42207-9/5/96 فرمانداری محترم کرمان مطرح گردید. در خصوص بند 6 مصوبة ارسالی شمارة 1020-2/5/96 ، یک نسخه از قرارداد جهت استحضار ارسال می گردد.

9- پیرو نامه شماره 983-31/4/96 ، به فرمانداری محترم اعلام گردد که این شورا با توجه به نامه شماره 42448-16/3/96 منطقه دو آن شهرداری صادر نموده است.

10- نامه شماره 81320-16/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 67343/3-25/4/96 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، آقای مهدی دادخواه ، بابت عوارض صدور پروانه ساختمان ، مبلغ -/000/840/105 ریال ( یکصد و پنج میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال ) به حساب شهرداری اضافه واریز نموده است ، موافقت شد که مبلغ اضافه با رعایت ضوابط مربوط به ایشان برگشت گردد.

11- نامه شماره 81307-16/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت و ثبت هزینه تملک املاک مسیری ، در منطقه دو ، به میزان -/000/800/61 ریال ( شصت و یک میلیون و هشتصد هزار ریال ) از محل اعتبارات سال جاری ( دیون عمرانی پروژه های عمرانی ) با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

12- نامه شماره 85100-22/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 76802/3-9/5/96 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، آقای عباس آقاملایی ، بابت عوارض صدور پروانه ساختمان ، مبلغ -/744/709/151 ریال ( یکصد و پنجاه و یک میلیون و هفتصد و نه هزار و هفتصد و چهل و چهار ریال ) به حساب شهرداری اضافه واریز نموده است ، موافقت شد که مبلغ اضافه با رعایت ضوابط مربوط به ایشان برگشت گردد.

13- نامه وارده شماره 1170-22/5/96 شهروند محترم ، آقای رمضان خورشیدی ، مطرح گردید. با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها ، مقرر شد که بدهی نامبرده به منطقه یک شهرداری به صورت یکصد میلیون ریال نقد و مابقی به
مبلغ -/000/280/57 ریال ( پنجاه و هفت میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال ) تا پایان سال با رعایت ضوابط مربوط تقسیط شود.

14- نامه شماره 81153-16/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 66009/1-22/4/96 منطقه یک شهرداری ، شهروند محترم ، آقای محمدرحیم شمسی ، بابت عوارض صدور پروانه ساختمان ، مبلغ -/000/114/156 ریال ( یکصد و پنجاه و شش میلیون و صد و چهارده هزار ریال ) به حساب شهرداری اضافه واریز نموده است ، موافقت شد که مبلغ اضافه با رعایت ضوابط مربوط به ایشان برگشت گردد.

15- نامه شماره 81214-16/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 70153/3-28/4/96 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، آقای سید محمد صابری اناری ، بابت عوارض صدور پروانه ساختمان ، مبلغ -/430/182/334 ریال ( سیصد و سی و چهار میلیون و صد و هشتاد و دو هزار و چهارصد و سی ریال ) به حساب شهرداری اضافه واریز نموده است ، موافقت شد که مبلغ اضافه با رعایت ضوابط مربوط به ایشان برگشت گردد.

16- نامه شماره 81019-15/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 22/5/96 شورای عمومی ، با تفاهم نامه شهرداری و سازمان تبلیغات اسلامی موافقت گردید. تصویر تفاهم نامه و همچنین نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

17- پیرو نامه شماره 965-27/4/96 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 22/5/96 شورای عمومی ، با اجرای طرح جامع فرهنگی موافقت گردید.

18- نامه شماره 85042-22/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان شش دانگ ملک متعلق به شهروند محترم ، آقای مهدی دباغی نژاد ، دارای پلاک ثبتی شماره 1890 اصلی بخش یک کرمان ، در خیابان شریعتی ، کوچه شماره 29 ، به مساحت 5/62 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/650 ریال ( ششصد و پنجاه میلیون ریال ) در مسیر طرح مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 79731-14/5/96 موافقت شد که در صورت آزادسازی و انتقال رسمی و قطعی ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، شهرداری مبلغ کارشناسی فوق الذکر را در 6 قسط در وجه نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت نماید.

19- نامه شماره 85043-22/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان شش دانگ ملک متعلق به َهروند محترم ، آقای رضا عبدالله یار ، دارای پلاک ثبتی شماره 2158 اصلی بخش یک کرمان ، در خیابان ابوحامد ، کوچه شماره 18 ، به مساحت 83 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/747 ریال ( هفتصد و چهل و هفت میلیون ریال ) در مسیر طرح توسعه پروژه خواجه اتابک مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 79724-14/5/96 موافقت شد که در صورت آزادسازی و انتقال رسمی و قطعی ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، شهرداری مبلغ کارشناسی فوق الذکر را در 8 قسط به صورت مساوی در وجه نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت نماید.

20- نامه شماره 80792-15/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای اسحاق گروهی ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان همسر ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

21- نامه شماره 85070-22/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک متعلق به شهروندان محترم ، خانم ها : جمیله غفاری نژاد راوری و آناهیتا و صبا صفارزاده کرمانی ، دارای پلاک های ثبتی شماره 2378 بخش دو کرمان ، در چهارراه احمدی ، به مساحت 34  مترمربع ، با 8/77 مترمربع اعیانی در مسیر طرح احداث پل چهارراه مستهلک گردیده ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 72656-2/5/96 موافقت شد که پلاک 2378 را مالکان نامبرده به نام شهرداری کرمان انتقال دهند و آن شهرداری متقابلاً اسناد 1855 و 1854 بخش دو کرمان را   با توجه به اشتباهی که در شمارة سند رخ داده است به نام مالکان مزبور انتقال دهد.

22- نامه شماره 83589-19/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به این که 109 متر مربع از عرصه ملک متعلق به ورثه مرحوم ماشاالله ایرانمنش در خیابان بهمنیار ، کوچة شماره 5 ، دارای پلاک ثبتی شماره 530 فرعی از 6 اصلی صادره در سال 1360 ، بخش 4 کرمان ، به ارزش کارشناسی -/000/800/670/6 ریال ( شش میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون و هشتصد هزار ریال ) ، در سال های گذشته در مسیر طرح مستهلک گردیده است و ادارة ثبت نیز مساحت اولیه را تأیید کرده ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 76711-9/5/96 ، موافقت شد که در صورت انتقال رسمی میزان مسیری به شهرداری کرمان ، شهرداری قطعه زمین شماره 22 از نقشه تفکیکی شماره 60521-20/4/95 در خیابان شهید نامجو ( اقبال ) ، کوچه شماره 9 ، به مساحت 15/224 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/700/034/4 ریال ( چهار میلیارد و سی و چهار میلیون و هفتصد هزار ریال ) و قطعه زمین شماره 205 از نقشه تفکیکی شماره 16446/2-30/8/90 در اراضی پشت راهنمایی و رانندگی ، خیابان کمیل ، به مساحت 74/277 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/016/333/2 ریال ( دو میلیارد و سیصد و سی و سه میلیون شانزده هزار ریال ) ، جمعاً به ارزش کارشناسی-/0000/716/367/6 ریال ( شش میلیارد و سیصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و شانزده هزار ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات به مشارالیهما واگذار نماید و ما به التفاوت ارزش میزان مسیری و قطعه زمین های معوض را ورثه مرحوم ماشاالله ایرانمنش بتوانند به صورت امتیازات ذکر شده در توافق نامه از شهرداری دریافت نمایند.

23-  نامه شماره 85076-22/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، 27/101 مترمربع  از شش دانگ ملک مسکونی شهروند محترم ، آقای محمد روشن دل ، انتقالی به آقای مهدی دهقان انارستانی ، در خیابان مهدیه ، کوچة شماره 29 ، دارای سند عادی و اجاره نامة موقت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، به ارزش کارشناسی -/000/000/308/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد و هشت میلیون ریال ) ، در مسیر اجرای پروژه آزادسازی 42 متری کوثر قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 81610-16/5/96 موافقت شد که به ازای انتقال اسناد ملک مزبور از طریق مبایع نامه به نام شهرداری کرمان و صورتجلسة تحویلی ، شهرداری 107 متر مربع از ملک ضلع غربی متعلق به خود ، به ارزش کارشناسی
-/000/000/962/1
ریال ( یک میلیارد و نهصد و شصت و دو میلیون ریال ) را با رعایت ضوابط و مقررات به نامبرده واگذار نماید و آقای محمد روشن دل ، ما به التفاوت ارزش میزان مسیری و قطعه زمین معوض به میزان -/000/000/618 ریال ( ششصد و هجده میلیون ریال ) را در وجه منطقه یک شهرداری پرداخت نماید و عوارض مربوط به حق مشرفیت در زمان اخذ پروانه ساختمان از مالک دریافت گردد.

24-نامه شماره 81149-16/5/96 َهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، آقای احمد سعیدیان به وکالت آقای محسن سعیدیان  ، دارای پلاک ثبتی شماره 1413 فرعی از 2787 اصلی بخش 3 کرمان ، در چهارراه احمدی ، خیابان شهاب ، کوچه شماره 2 ، به مساحت 100 مترمربع عرصه با 100 مترمربع اعیانی تجاری ، به ارزش کارشناسی -/000/500/072/7 ریال ( هفت میلیارد و هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال ) ، در مسیر طرح مستهلک گردیده است ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 43577-18/3/96 ، موافقت شد که در صورت انتقال رسمی و قطعی سند مسیری به نام شهرداری کرمان و آزادسازی ملک مسیری ، آن شهرداری قطعه زمین های شماره 12 ، 13 و 14 از نقشه تفکیکی شماره 124794-11/8/94 وحید هروی در آسیاباد جنوبی ، کوچه شماره 11 ، به مساحت جمعی 53/869 مترمربع و به ارزش کارشناسی کل -/000/569/347/6 ریال ( شش میلیارد و سیصد و چهل و هفت میلیون و پانصد و شصت و نه هزار ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان واگذار نماید و آقای احمد سعیدیان ، ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های معوض ، به مبلغ -/000/931/724 ریال ( هفتصد و بیست و چهار میلیون و نهصد و سی و یک هزار ریال ) را پروانه ساختمان روی املاک خود یا هر شخص دیگری که معرفی نماید ، اخذ نماید.

25- نامه شماره 85711-22/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حمید رضا اکبری ، در خیابان شهدای دارلک ، کوچه شماره یک ، به مساحت 28/136 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/800/362/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد و شصت و دو میلیون و هشتصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

26- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 22/5/96 شورای عمومی ، مقرر شد که بوستانی به نام شهید بزرگوار « محسن حججی » در بلوار پزشک نام گذاری شود.

27- نامه وارده شماره 1064-9/5/96 شهروند محترم ، خانم ایران هشتادانی ، مطرح گردید و بر حسب مذاکراتی که با حضور نمایندگان محترم اداره اوقاف در نشست مورخ 21/5/96 کمیسیون حقوقی انجام یافت و تأیید در شورای عمومی مورخ 22/5/96 و با توجه به وضعیت خاص زندگی و بیماری فرزند نامبرده و این که ملک مسیری در طرح پروژه گلبازخان بیش از 70 سال در تصرف مشارالیها و خانوادة ایشان بوده است ( موضوع بند 5 صورتجلسة ارسالی شماره 3368 -28/12/95 که به تأیید آن فرمانداری محترم رسیده است )،  مقرر شد که خانم ایران هشتادانی جهت انعقاد قرارداد اجاره روی یکی از قطعه زمین های بلوار سیدی ، جنب کارتن سازی ، به اداره اوقاف معرفی گردند.

28- نامه شماره 75938-8/5/96 شهرداری کرمان در خصوص اجرای توافقنامه شماره 43575-18/3/96 مطرح گردید و با اجرای مفاد توافق نامه ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری و توافقنامه ضمیمه می باشد.

29- نامه وارده شماره 1067-9/5/96 شهروند محترم ، آقای عبدالرضا سارانی ، در خصوص مشکل اخذ پروانه ساختمان ملک موردنظر ، به علت زیرحد نصاب بودن مساحت ( مساحت ملک 121 مترمربع می باشد ) مطرح گردید و با توجه به پیشنهاد مطرح در نامه شماره 30290/3-26/2/96 معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری ، مقرر شد که با اخذ حقوق شهرداری اقدام گردد. تصویر نامه ها ضمیمه می باشد.

30- نامه شماره 85752-22/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پرداخت ارقام مندرج در نامه شماره 85786/1-22/5/96 منطقة یک شهرداری ، در خصوص کمک به خانواده مرحوم مهدی هنرمند ابراهیمی از پرسنل شهرداری که در حین انجام وظیفه فوت کرده اند – جمعاً به مبلغ -/000/000/203 ریال ( دویست و سه میلیون ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

31- نامه وارده شماره 1099-14/5/96 شهروند محترم ، آقای نادر امیری ، مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها ، مقرر شد که بدهی نامبرده به شهرداری ، به صورت یک سوم نقد و مابقی یک ساله با رعایت ضوابط مربوط تقسیط و اخذ
شود
.

32- نامه وارده شماره 1192-22/5/96 شهروند محترم ، آقای حامد ترک زاده ، در خصوص امتناع شهرداری منطقه دو از محاسبه حق تفکیک مجدد با وجود سابقة نقشه تفکیکی شماره 30078-10/9/78 و صورتجلسه واگذاری شماره 30062-10/9/78 ملک موردنظردر اراضی کاظم آباد مطرح گردید و با توجه به تصویب نقشة تفکیکی اولیه ، مقرر شد که سایر اقدامات بر اساس آخرین مصوبه شورا جهت پرداخت حق تفکیک مجدد صورت پذیرد. تصویر نامة شهروند پیوست می باشد.

33- نامه شماره 30889-4/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به وضعیت خاص زندگی و مشکلات جسمی ( قطع پا ) شهروند محترم ، آقای حمید عسکری کرشکی و اینکه ملک موردنظر در خیابان جهاد ، شهرک پرده کرکره ، در طرح فضای سبز قرار گرفته و نامبرده ملک را به شهرداری واگذار نموده و همچنان در تصرف ایشان می باشد ، مقرر شد که نیمی از ملک که زمین خالی می باشد تحویل سازمان اموال و املاک شهرداری گردد و نیم دیگر که در تصرف مشارالیه و خانواده ایشان می باشد به مدت یک سال مورد استفاده مشارالیه قرار گیرد. تصویر نامة این شهروند و شهرداری ضمیمه می باشد.

34- نامه شماره 38121-3/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اینکه تعدادی از ساکنان کوچة شماره یک خیابان فلسطین به احداث بیمارستان در کوچه اعتراض داشتند اما با توجه به مفاد نامه شهرداری در مورد تغییر کاربری ملک ، سابقة رأی کمیسیون ماده 5 وجود دارد ، مقرر شد که اقدامات مربوط به ملک موردنظر بر اساس رأی کمیسیون ماده 5 انجام گیرد.

35- نامه شماره 1150-10/2/96 مدیرعامل محترم شرکت مهندسی ایمن کاو در خصوص سابقة طلب از شهرداری مطرح گردید و مقرر شد که پس از بررسی ، در صورت صحت ادعا ، آن شرکت در حد امکان در ادای وجه بدهی مساعدت شود.

36- نامه وارده شماره 1083-11/5/96 شهروند محترم ، آقای احمد کارآموزیان و شرکا مطرح گردید ، نظر به اینکه ایشان معترض به پرداخت تفاوت عوارض ، در زمان تمدید پروانه بودند و با استناد به بند یک از نامه شماره 28130-12/6/95 مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور ،  مقرر شد که پس از بررسی و در صورتی که موضوع در پروانه قید نشده و به متقاضی نیز تفهیم نشده باشد ، پروانة ساختمان ، بدون اخذ تفاوت عوارض ، تمدید شود. تصویر نامه پیوست می باشد.

37- نامه شماره 56467-16/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه نگارندة اولیه نامه ، معترض به پرداخت تفاوت عوارض ، در زمان تمدید پروانه بود و با استناد به بند یک از نامه شماره 28130-12/6/95 مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور ،  مقرر شد که پس از بررسی و در صورتی که موضوع در پروانه قید نشده و به متقاضی نیز تفهیم نشده باشد ، پروانة ساختمان ، بدون اخذ تفاوت عوارض ، تمدید شود. تصویری از سوابق پیوست می باشد.

38- نامه شماره 81235-16/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مشکلات مالی و جسمی آقای سیدرضا بیتایی فر ، پیمانکار جزیرة دریاچة پارک مطهری ، و پذیرش فسخ قرارداد فی ما بین با سازمان پارکها ، مقرر شد که صرفاً اجارة ماه های قبل از فسخ قرارداد برای مشارالیه محاسبه و با ضمانت سپردة حسن انجام تعهدات تهاتر گردد.

39- نامه شماره 83562-19/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال و شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم مریم عبداللهی ، در خیابان شیخ احمد کافی جنوبی ، کوچه شماره 14 ، به مساحت 13/6 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/650/30 ریال ( سی میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.