مصوبات جلسه 96/5/29

1 نامه های شماره 211745-22/12/95 و 90360-29/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات آقای موسوی ، معاون محترم اداری و مالی شهرداری ، با پیشنهاد هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/500/162/534 تومان ( پانصد و سی و چهار میلیون و صد و شصت و دو هزار و پانصد تومان ) به شرکت آوند پلاست بابت خرید لوله و اتصالات پروژه فضای سبز تقاطع های غیر همسطح پل ایثار و دانش به دلیل تکمیل نبودن مدارک در سال 1393 و نبود اعتبار لازم در سال 1394 – از محل اعتبارات دیون با محل سال 96 با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

2- نامه شماره 88045-25/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای رضا شفیعی به وکالت آقای حسن عسکرپور ، در پانصد دستگاه ، به مساحت 55/37 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/360/270 ریال ( دویست و هفتاد میلیون و سیصد و شصت هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

3- نامه شماره 90315-29/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد هزینه کرد و پرداخت حق الدرج آگهی های شهرداری در نشریة سبزواران ، در سال های 93 ، 94 و 95 به مبلغ -/000/104/117 ریال ( یکصد و هفده میلیون و صد و چهار هزار ریال ) به نشریة مزبور ، از محل اعتبار ردیف 420201-100 با عنوان دیون با محل ، در صورت تأیید طلب ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

4- نامه شماره 88051-25/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای مجید اباذرپور به وکالت آقای مهدی عسکری میجی ، متقاضی خرید زمین مورد اجارة خود به شماره 158 از بلوک 3 ، محلة صنعتی از نقشة تفکیکی شماره 22021-28/9/66 می باشد ، با فروش قطعه زمین مزبور به مساحت 37/99 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/299/268 ریال ( دویست و شصت و هشت میلیون و دویست و نود و نه هزار ریال ) به نامبرده ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

5- نامه شماره 88040-25/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای عیسی علیزاده وکیل آقای علی حمزه ای ، در بلوار رسالت ، کوچة شماره 17 ، به مساحت 21/6 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/470/43 ریال ( چهل و سه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

6- نامه شماره 96/5/191-22/5/96 دفتر ارتباطات مردمی جناب آقای دکتر زاهدی ، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی ، مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها ، موافقت شد که با توجه به مشکلات مالی شهروند محترم ، آقای مهدی گنجعلی زاده و بویژه مریضی فرزند ، بدهی مشارالیه به شهرداری به مبلغ -/000/000/80 ریال ( هشتاد میلیون ریال ) به صورت یک سوم نقد و مابقی در اقساط دو ساله با رعایت ضوابط مربوط اخذ شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *