مصوبات جلسه 96/4/11

– نامه شماره 58518-11/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توافقنامه ای که شهرداری با فرماندهی استان کرمان منعقد کرده است و بر آن اساس شهرداری متعهد به احداث ساختمان جدید کلانتری 11 به مساحت 1225 مترمربع با استفاده از سرمایه گذار پروژه ،
سیتی سنتر کرمان ، گردیده است و هم اکنون به علت استقرار ملک در محدوده میراث فرهنگی ، احداث 325 مترمربع از ساختمان محقق نگردیده است ، با پرداخت مبلغ -/000/000/600 ریال ( ششصد میلیون ریال ) ما به ازاء ، در وجه فرماندهی انتظامی استان کرمان و هزینه کرد مبلغ با رعایت ضوابط موافقت شد. تصویر نامه ضمیمه می باشد.

2- نامه شماره 41289-13/3/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای احمد سروری زاده ، در بلوار شهدای خانوک ، کوچه شماره 2 ، به مساحت 35/13 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/090/72 ریال ( هفتاد و دو میلیون و نود هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

3- نامه وارده شماره 579-10/3/96 شهروند محترم ، آقای محمد حسین برومند ، مطرح گردید و مقرر شد که در جهت رفع مشکل شهروندان ، پیاده روی معبر حد فاصل شهرک بانک صادرات تا بلوار رضوان از حیث مشکل آسفالت اصلاح گردد.

4- نامه شماره 50487-27/3/96 شهرداری کرمان با هدف اصلاح ، ساماندهی و صدور پروانه فعالیت و اشتغال ناوگان حمل و نقل دیزلی بار درون شهری توسط سازمان تاکسیرانی ، مطرح گردید و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 7024-20/1/96 شورای سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی ، با ارقام پیشنهاد شده به شرح :

1- وانت دیزلی ، کامیونت زیر 5/3 تن ، مبلغ -/000/500 ریال برای یک سال ،

2- کامیون بین 5/3 تا 6 تن مبلغ -/000/700 ریال ،

3- کامیون بیش از 6 تن مبلغ -/000/000/1 ریال برای یک سال ،

4- هزینة تمدید پروانه نصف هزینه های فوق می باشد ، موافقت گردید.

5- نامه شماره 9527-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به عدم بضاعت مالی ساکنان کوچة شماره 15 خیابان شهید زینهاری ، مقرر شد که مساعدت لازم در خصوص آسفالت کوچة مزبور به عمل آید.

6- نامه وارده شماره 769-4/4/96 شهروند محترم ، خانم مهتاب مظفری ، مطرح گردید و مقرر شد که امکانات ورزشی و سایر خدمات مورد نیاز زمین ورزشی در محل روبروی مسجد فروزی در جنگل قائم از قبیل سرویس بهداشتی ، روشنایی ، میله های پایه ثابت بدمینتون تهیه دیده شود.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/4/96 کمیسیون خدمات شهری و تأیید در شورای عمومی مورخ 11/4/96 و مکاتبات سابق و در جهت بهبود فعالیت های زیباسازی شهری و بر اساس اخذ نظریات نمایندة محترم شهرداری در جلسه خدمات شهری ، مقرر شد که به شهرداری اعلام گردد که هر گونه اقدام در این جهت از طریق هماهنگی با واحد زیباسازی شهرداری مرکز ، عمل گردد و اقدامات سازمان ها و مناطق شهری در این مورد پس از  طرح در واحد زیباسازی و کسب مجوز لازم انجام گیرد.

8- نامه شماره 54286-1/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد افتتاح حساب به منظور انتقال سپرده پیمانکاران شهرداری از بانک ملت و بانک شهر ، در بانک قرض الحسنه مهر ایران با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

9- رونوشت دادنامه شماره 90000060687-20/3/96 مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردید و مقرر شد که رأی صادره در خصوص امتناع شهرداری از اخذ بهای خدمات شهری از دفاتر کارشناسان رسمی دادگستری اجرا شود.

10- نامه وارده شماره 679-25/3/96 مدیر محترم دفتر خدمات قضایی شماره 93321001 کرمان مطرح گردید و مقرر شد که آسفالت پیاده روی خیابان مطهری شرقی روبروی بیمارستان راضیه فیروز ترمیم گردد.

11- نامه وارده شماره 727-30/3/96 شهروند محترم ، خانم ربابه ابراهیمی شاه آبادی ، مطرح گردید و با توجه به محتوای نامه ، نامبرده به رأی صادره شماره 756/100-26/2/96 کمیسیون ماده صد از طریق مراجعه به دیوان عدالت اداری اعتراض نموده است ، مقرر شد که به مشارالیها سه ماه جهت اخذ رأی ، مهلت داده شود.

12- نامه وارده شماره 387-18/2/96 تعدادی از ساکنان محله سرآسیاب ، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مطرح گردید و مقرر شد که به تقاضای آسفالت خیابان امام سجاد رسیدگی گردد و در رفع مشکل اقدام لازم انجام گیرد.

13- نامه وارده شماره 801-7/4/96 شهروند محترم ، آقای محمد پرواز ، مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 42448/2/96- 16/3/96 منطقه دو شهرداری که نامبرده در سال 1383 بخشی از عوارض قدرالسهم ملک را پرداخته و از پرداخت باقیمانده امتناع کرده است ، موافقت گردید که وجه پرداخت شده از مبلغ بدهی سال پرداخت کسر و یک دوم بدهی ایشان بر اساس 10% به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد. تصویری از نامه ها ضمیمه می باشد.

14- نامه وارده شماره 311-10/2/96 شهروند محترم ، آقای سیدمحمدرضا مرتضوی ، مطرح گردید و مقرر شد که مشکل مربوط به غدیر یک و دو ( زیرسازی و آسفالت محور مربوطه ) اقدام لازم به عمل آید.

15- نامه وارده شماره 543-6/3/96 ، شهروند محترم ، آقای محمدابراهیم احمدی ، در خصوص ملک موردنظر در خیابان شهید علی ضیا عزیزی ، در شورای عمومی با حضور شهردار محترم مطرح گردید. نظر به این که پرونده ملک مورد اشاره در کمیسیون ماده صد ( بدوی و تجدیدنظر )  مطرح و مورد تأیید قرار گرفته است ، مقرر شد که پایان کار ساختمان موردنظر با رعایت ضوابط مربوط و با استناد به گواهی استحکام بنای مهندس ناظر و آرای صادره کمیسیون ماده صد ، با رعایت ضوابط مربوط صادر گردد. تصویری از مدارک اشاره شده ، ضمیمه می باشد.

16- نامه شماره 26771-7/3/96 شهرداری کرمان و نامه وارده شماره 656-23/3/96 شهروند محترم ، آقای علی واعظی زاده مطرح گردید و مقرر شد که تقاضای ایشان ، در خصوص صدور پروانة قطعه زمین موردنظر در انتهای خیابان سجادیه ، نبش بلوار خامنه ای شماره 10 ، بررسی شود و
همان گونه که در مورد املاک مجاور عمل شده است ، اقدام گردد
. توضیح این که سند ملک موردنظر دستی است و شهرداری با توجه به موقعیت ملک از متقاضی درخواست اثبات مالکیت کرده است ، ولی نامبرده مدعی است که یکی دو پروانه در مجاورت ملک موردنظر ایشان با همین شرایط صادر شده است.

17- نامه وارده شماره 325-11/2/96 شهروند محترم ، آقای حسنعلی ده ، مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص مشکل جمع آوری زباله در کوچة شماره 24 خیابان امام جمعه مقابل ساختمان باران اقدام لازم به عمل آید.

18- نامه وارده شماره 337-12/2/96 یکی از شهروندان محترم ، آقای رحمت الله حکمتی نیا ، مطرح گردید و با توجه به مطالب مرقوم در نامه ، مقرر شد که در خصوص وضعیت نابهنجار دیوارها ، نما و دیگر اشکالات پیرامون دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر ، با رئیس محترم دانشگاه مکاتبه شود تا در این خصوص بررسی و رسیدگی گردد.

19- نامه وارده شماره 323-11/2/96 تعدادی از ساکنان کوچه شماره 21 خیابان مالک اشتر جنوبی مطرح گردید و با توجه به مطالب مرقوم در خصوص سابقة جمع آوری وسایل بازی کودکان از پارک موردنظر ، مقرر گردید که در جهت رفاه ساکنان ، آن وسایل مجدداً نصب گردد.

20- نامه شماره 58937-11/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مطرح در نامه و ضمیمه تعرفه که آقای فرقانی ، معاون محترم فنی و عمرانی شهرداری ، هامش آن را امضا کرده اند ، از طریق انعقاد قرارداد با شرکت های 115 ، کرمان بیس و کرمان ریسه ، به میزان -/000/000/13 هزار ریال ( سیزده میلیون هزار ریال ) برای هر یک ، جهت انجام پروژه آسفالت معابر به صورت تهاتر با زمین و پروانه ، از طریق ترک تشریفات مناقصه و بر اساس فهارس بهای راه و راه آهن و باند فرودگاه سال 95 با 27% پلوس و با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *