مصوبات جلسه 96/2/10

نامه شماره 14440-30/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص چگونگی اخذ عوارض از اصلاحیه های نقشه تفکیکی ، مشروط به رعایت نکات مندرج در نامه و دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

2- نامه شماره 9052-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و آقای مهندس گیلانی ، عضو محترم این شورا ، به سمت نمایندة شورا در کمیسیون ماده 7 آیین نامة اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز معرفی گردیدند.

3- نامه شماره 2129/1/1/1/24-6/2/96 مدیرکل محترم بهزیستی استان کرمان مطرح گردید و با عنایت به تحت پوشش بودن شهروند محترم ، خانم خاتون دوست محمدی ، در بهزیستی و این که ادارة بهزیستی تقبل ساخت و ساز ملک موردنظر را نموده است ، موافقت شد که تا سقف مجاز ( حداکثر هفتاد و دو مترمربع ) بدون اخذ وجه و با رعایت ضوابط مربوط ، به ایشان مساعدت شود و قدرالسهم ملک نیز حتی المقدور از محل ماده 17 پرداخت شود. تصویر نامه بهزیستی پیوست می باشد.

4- نامه وارده شماره 319-10/2/96 شهروند محترم ، آقای مهندس افلاطون امیری ، مطرح گردید و با توجه به سابقة اقدامات مشارالیه در شهرداری ، این شورا بر اساس پیشنهاد مطرح در بند دوم نامه ، موافقت می نماید تا در صورتی که ایشان موفق گردد رأیی دال بر حقانیت خود در خصوص قطعه زمین موردنظر   موضوع نامه شماره 2459-6/10/95 این شورا   از مرجع قضایی اخذ نماید ، شهرداری تفکیک زمین را بر اساس نظریة کارشناسی سال 1395 محاسبه و انجام دهد.تصویر نامة این شهروند محترم ضمیمه می باشد.

5- با توجه به نامه شماره 1476/70/10-30/1/96 سرپرست محترم امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان مطرح گردید و در اجرای نظامنامة استانی مدیریت سلامت همه جانبه و مصوبة مورخ 31/6/95 کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان ، خانم دکتر ماه بانو معصوم زاده ، رئیس محترم کمیسیون بهداشت این شورا ، به سمت نمایندة شورا در خانه مشارکت مردم ، معرفی گردیدند.

6- نامه شماره 9580-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مراجعه مکرر شهروندان و مشکل جدی رانندگان تاکسی امضا کننده در خصوص جا به جایی ایستگاه اتوبوس های خط قدمگاه مهدیه به همان محل سابق خود ( میدان مشتاقیه ) ، مقرر شد که ظرف مدت یک هفتة آینده رفع مشکل گردد.

7- نامه وارده شماره 203-28/1/96 شهروند محترم ، آقای رضا کارگر ، مطرح گردید و مقرر شد تا در صورتی که ایشان از شهرداری طلبکار می باشد ، طلب نامبرده با توجه به دستور مسئولان شهرداری در سال 1394 محاسبه و تهاتر گردد.

8-  نامه شماره 9140/95-8/12/95 رئیس محترم شورای عالی استان ها مطرح گردید و با توجه به اهمیت فراهم سازی زمینه حضور جانبازان و معلولان عزیز در فضاهای شهری و همچنین ضرورت ایجاد فضای مطلوب و مفرح برای این قشر ، مقرر شد که حداکثر مساعدت در این خصوص انجام گیرد و این شورا را ظرف مدت یک ماه آینده ، از نتیجه مطلع نمایند.

9- نامه وارده شماره 280-7/2/96 شهروند محترم ، آقای مهدی حاج محمدی ، مطرح گردید و با توجه به درخواست ساکنان کوچه شماره یک کمیل ، شمالی یک ، مفرر شد که با اولویت نسبت به آسفالت کوچه مزبور نیز اقدام لازم به عمل آید.

10- با توجه به مباحث مطرح در کمیسیون بهداشت مورخ 9/2/96 و شورای عمومی مورخ 10/2/96 و اهمیت رسیدگی و احیای مسیر سبز سلامت ، با استفاده از امکانات بخش خصوصی در محل تعیین شده در جنگل قائم ، با عقد بهترین نوع قرارداد ممکن ، ساختمانی متناسب احداث گردد.

11- نامه وارده شماره 43-17/1/96 تعدادی از ساکنان کوچه شماره 21 عماد کرمانی مطرح گردید. با توجه به سابقة مکاتبة قبل ، آسفالت کوچة مزبور در اولویت اقدام قرار گیرد.

12- نامه وارده شماره 227-31/1/96 شهروند محترم ، آقای قاسم احمدی پور ، مطرح گردید و با توجه به سند مالکیت رسمی و سابقة پرداخت جرایم و عوارض ، مقرر شد که به تقاضا در خصوص تعمیر و ساخت ملک مزبور ، رسیدگی شود و اقدام قانونی انجام گیرد.

13- نامه وارده شماره 3294-21/12/95 تعدادی از مالکان اتوبوس های بخش خصوصی اتوبوسرانی شهرستان کرمان مطرح گردید و مقرر شد که کوشش شود تا طلب نامبردگان پرداخت شود.

14- نامه وارده شماره 2898-17/11/95 شهروندان محترم ، آقای محمدعلی داودی کرمانی و خانم شوکت سالاری ، مطرح گردید و مقرر شد که پس از بررسی ، در صورت مطابقت با مصوبة شماره 224-11/2/96 این شورا ( موضوع بند یک همین صورتجلسه ) ، اقدام گردد.

15- نامه وارده شماره 61-19/1/96 شهروند محترم ، آقای علی رضا شهیدی ، مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به سابقة اقدامات انجام شده در فضای سبز خیابان وصال ( حدفاصل وصال 3 و 5 ) ، به تقاضا رسیدگی شود و اقدام لازم جهت تکمیل فضای مزبور انجام گیرد.

16- نامه وارده شماره 200-28/1/96 شهروند محترم ، آقای محمدحسین اکبری بقا ، مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها و وضعیت خاص نامبرده ، مقرر شد که بدهی ایشان به مبلغ -/000/000/800 ریال ( هشتصد میلیون ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات تقسیط و اخذ گردد.

17- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/2/96 کمیسیون خدمات شهری و تأیید در شورای عمومی ، مقرر شد که به شهرداری اعلام گردد که بخش خصوصی بدون اخذ مجوز از این شورا ، هیچگونه وجهی از ماشین های جمع آوری زباله و پسماند دریافت ننماید.

18-  بر حسب مذاکراتی که در نشست مورخ 9/2/96 کمیسیون خدمات شهری با حضور نمایندة محترم شهرداری انجام یافت و تأیید در شورای عمومی مورخ 10/2/96 ، مقرر شد که به شهرداری اعلام گردد تا پس از بررسی در صورتی که پیمانکار پسماند خشک تاکنون
ضمانت های موردنیاز را تحویل نداده است ، از زمان وصول این نامه ، با رعایت ضوابط مربوط قرارداد باطل گردد
.

19-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/2/96 کمیسیون خدمات شهری و تأیید در شورای عمومی ، با توجه به نیاز شهر کرمان و خطرات مختلفی که شهر را تهدید می کند ، مقرر شد که به شهرداری اعلام گردد که با همکاری مدیریت بحران رصد خانه شهری ایجاد شود.

20- نامه شماره 9577-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که رفع مشکل آسفالت مجتمع 150 واحدی پیامبر اعظم در شهرک مطهری ، در اولویت قرار گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *