مصوبات جلسه 96/2/3

1-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/2/96 کمیسیون اجتماعی ، ورزش و جوانان و تأیید در شورای عمومی مورخ 3/2/96 ، به شهرداری پیشنهاد شود تا پس از بررسی ، با انجمن تحکیم خانواده مودت میثاق کرمان همکاری لازم صورت گیرد و در صورت امکان از مربیان این انجمن در فرهنگسراها استفاده شود و از فضای فرهنگسراها و پارکهای بانوان نیز برای این آموزش ها استفاده شود.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/2/96 کمیسیون فرهنگ ، مقرر شد که به شهرداری اعلام گردد که یک بانک اطلاعاتی از هنرمندان بومی تهیه گردد تا در طرح ها و پروژه های فرهنگی استفاده شود.

3- نامه وارده شماره 3256-17/12/95 تعدادی از پرسنل شهرداری در این خصوص که علی رغم کسر مبلغ بیمة تکمیلی از حقوق پرسنل ، بیمه ادعا دارد که مبالغی در سال گذشته به حساب بیمه واریز نشده است – مطرح گردید. مقرر شد به شهرداری اعلام گردد که با توجه به این که مبلغ بیمه تکمیلی قبلاً از حقوق این پرسنل کم شده است ، موضوع در جهت حل مشکل پیگیری شود.

4- نامه وارده شماره 84-20/1/96 شهروند محترم ، آقای مهدی میرزایی ، مطرح گردید و مقرر شد که پایان کار ساختمان با ارایة گواهی استحکام بنای مهندس ناظر و رعایت دیگر ضوابط مربوط صادر گردد.

5- نامه وارده شماره 2391-23/9/95 شهروند محترم ، آقای علی رحیمی نیا ، مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به این که ملک موردنظر از املاک مسیری است ، با ارایة برگ گواهی مهندس ناظر ، پروانه ساختمان با رعایت دیگر ضوابط مربوط تمدید گردد.

6- نامه وارده شماره 244-2/2/96 شهروند محترم ، خانم ایران مؤدب الاخلاق ، مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 آیین نامه مالی شهرداری ها و مشکلات مالی مشارالیها ، مقرر شد که بدهی نامبرده به شهرداری به مبلغ کل -/250/821/47 ریال ( چهل و هفت میلیون و هشتصدو بیست و یک هزار و دویست وپنجاه ریال ) به صورت ماهیانه پنج میلیون ریال ، با رعایت ضوابط مربوط ، تقسیط گردد.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/2/96 کمیسیون فرهنگ و تأیید در شورای عمومی مورخ 3/2/96 ، مقرر شد که به شهرداری اعلام گردد در خصوص المان ها و مجسمه هایی که در پارک ها ساخته و استفاده می شود و دیگر طرح های فرهنگی ، اولویت با هنرمندان بومی باشد و در ساخت المان از نمادهای صنعت و کشاورزی و فرهنگی شهر کرمان استفاده شود.

8- نامه شماره 9567-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مندرج در نامه شماره 174927-29/10/95 ، با فروش لچکی ضلع شرقی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای علیرضا دریجانی ، در بلوار غدیر ، خیابان یاس ، کوچه شماره 17 ، به مساحت 65/24 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/375/924 ریال ( نهصد و بیست و چهار میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

9- نامه شماره 8471-23/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با استناد به توافقنامة اصلاحی شماره 15640/3-2/2/96 ، با پیشنهاد مطرح به منظور اخذ قدرالسهم قطعه زمین های تفکیکی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای سید مهدی دستیار ، در خیابان شیخ احمد کافی جنوبی ، به مساحت 05/32231 مترمربع ، ( پس از تعیین و تخصیص قطعات ) به مبلغ کارشناسی -/000/816/007/19 ریال ( نوزده میلیارد و هفت میلیون و هشتصد و شانزده هزار ریال ) به صورت ریالی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

10- با توجه به ضرورت حفظ بهداشت و ممانعت از آلودگی های احتمالی ناشی از ذبح احشام در مراسم استقبال از زائران ، با مدیر محترم حج و زیارت استان کرمان مکاتبه شود و درخواست گردد تا به طرق مقتضی و به ویژه با شیوه های آگاهی سازی و اطلاع رسانی مناسب و مفید به مدیران کاروان ها ، از این امر ، جلوگیری گردد.

11- نامه شماره 8913-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش امتیاز حق تقدم انتفاع شهرداری در خصوص قطعه زمین واقع در بلوار جمهوری اسلامی ، روبروی هتل پارس ، ( جنب پروژه اداری تجاری ملل ) به شرکت زیبا سازه توس گام به نمایندگی آقای محمدتقی اسلامی ، به مساحت 75/8 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/575/1 ریال ( یک میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون ریال ) ، به شرکت مزبور ، جهت احداث پست برق ، به صورت نقد ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

12- نامه شماره 215003-25/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و ضمن تأیید مفاد مندرج در مجوز صادرة شماره 1071-3/6/95 این شورا ، با پیشنهاد مطرح در نامه شماره 177612-3/11/95 ، با استناد به تبصرة یک ماده پنج لایحة قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها ، به منظور پرداخت مبلغ -/250/971/120 ریال ( یکصد و بیست میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه ریال ) ( حق سکونت ) به آقای حسین ترابی یا وکیل قانونی ایشان جهت اجرای طرح خیابان گلبازخان ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد.

13-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/2/96 کمیسیون اجتماعی ، ورزش و جوانان و تأیید در شورای عمومی مورخ 3/2/96 ، پیشنهاد شد که احداث یک پارک کودک با محوریت مهدویت در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

14- نامه شماره 6875-20/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر اساس پیشنهاد مندرج در نامه ، با تفویض اختیار ترک تشریفات مناقصه ، به آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم ، تا سقف مبلغ -/000/000/000/5 ریال ( پنج میلیارد ریال ) برای سال 1396 با رعایت ضوابط و مقررات و با نظارت شخص شهردار موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

15- نامه شماره 9573-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور واگذاری معبر بن بست ، به مساحت 114 مترمربع ، بین پلاک ها ، به بیمارستان آرمین با نرخ کارشناسی روز و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

16- نامه شماره 9579-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 1 ، غربی 1 ، بلوار شیراز به نام شهید « محمد محمدی » موافقت گردید.

17- نامه شماره 8873-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 14 بلوار سیدی ، به نام شهید « سعید روزپیکر » موافقت گردید.

18 نامه شماره 8903-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 1 ، خیابان خیبر ، به نام شهید «  سیدرضا افشاری » موافقت گردید.

19- نامه شماره 8886-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 18 ، خیابان پروین اعتصامی به نام شهید « حسین شعبانی » موافقت گردید.

20- نامه شماره 9547-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة غربی 5 ، خیابان آسیاباد جنوبی به نام شهید « مرتضی ساردوئی زاده » موافقت گردید.

21- نامه شماره 8977-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 11 ، بلوار شهید مفتح به نام شهید «  حمیدرضا نقی زاده » موافقت گردید.

22- نامه شماره 9551-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 7 ، خیابان 24 آذر به نام شهید « غلامحسین مهدوی » موافقت گردید.

23- نامه شماره 8957-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 28 ، بلوار شهیدان ماهانی به نام شهید «  محمدعلی ابراهیمی پور فرسنگی » موافقت گردید.

24- نامه شماره 9526-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 23 ، کمربندی شرقی ، بزرگراه امام خامنه ای به نام شهید «  محمد تیکدری نژاد » موافقت گردید.

25- نامه شماره 8882-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة فرعی مابین کوچة شماره 24 و 26 خیابان عماد کرمانی ، به نام شهید « هوشنگ حمزه ای » موافقت گردید.

26- نامه شماره 8983-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 13 خیابان شهدای پیرانشهر ، به نام شهید « محمود یوسفی » موافقت گردید.

27- نامه شماره 8970-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 8 ، خیابان ابوحامد ، به نام شهید «  مجید فردوسی » موافقت گردید.

28- نامه شماره 8951-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 26 ، شرقی 5 ، خیابان سرباز ، به نام شهید « ابن علی سعید » موافقت گردید.

29- نامه شماره 8896-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 11 ، خیابان شهدای پیرانشهر ، به نام شهید« حمید یوسفی » موافقت گردید.

30- نامه شماره 8862-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة غربی شماره 1 ، خیابان شهید هاشم نادری ، به نام شهید «  علی میرزا ابراهیمی » موافقت گردید.

31- نامه شماره 8906-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 33 بلوار آزادگان ، به نام شهید« محمود کشاورز » موافقت گردید.

32- صورتجلسة نشست مورخ 30/1/96 « پروژه های عمران شهری » که در دفتر جناب آقای استاندار تنظیم شده ، مطرح گردید. این شورا در نشست مورخ 3/2/96 شورای عمومی به بررسی برخی از موارد مرتبط با فعالیت آتی شهرداری پرداخته و به شرح ذیل اخذ تصمیم شد :

الفاین شورا بر تکمیل و اتمام پل ولیعصر در تاریخ تعهد شده اصرار می ورزد.

بدر خصوص پل غیرهمسطح امیرکبیر ، شورا بر اجرای مصوبة قبل خود ( مجوز صادرة شماره 2109-29/8/95 ) تأکید دارد.

جدر خصوص اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح سمیه ، در صورتی که این پروژه در طرح جامع ترافیکی دیده شده باشد و اجرای آن مغایرتی با طرح مزبور نداشته باشد و در صورتی که پیمانکار در قرارداد تعهد نماید که پس از نهایی شدن هر صورت وضعیت مربوط به این طرح ، یکسال بعد وجه آن را دریافت نماید یعنی یک فرصت یکساله را برای پرداخت هر صورت وضعیت به شهرداری تعهد نمایدموافقت گردید.

دبا اجرای پل شرف آباد نیز ، با شرایط مندرج در مورد پل سمیه ، موافقت گردید و تصویب شد.

ذبا عنایت به اینکه بخشی از مالکیت زمین محل کارخانة خاتم الانبیاء به ادارة راه و شهرسازی تعلق دارد ، شهرداری پیگیری نماید تا پس از تملک کامل زمین و انتقال سند بنام خود ، شورا را از نتیجه مطلع نماید تا آنگاه اخذ تصمیم گردد. ضمناً تصویر صورتجلسة استانداری محترم ضمیمه می باشد.

33- نامه وارده شماره 145-26/1/96 شهروند محترم ، آقای محمدرضا شیرازی پور ، مطرح گردید و با توجه به اینکه زیرسازی آسفالت کوچة شماره 11 ، بلوار امام رضا ، قبلاً انجام شده است ، مقرر شد که آسفالت کوچة مزبور در اولویت اقدام قرار گیرد.

34- نامه های شماره 2479/69-30/1/96 ، 2548/69-31/1/96 و 2558/69-2/2/96 شهروند محترم ، آقای احمد زنگی آبادی ، مطرح گردید و با توجه به اهمیت درخت برای شهر کویری کرمان و تأکید قانون در حفظ درختان شهری ، مقرر گردید که از قطع درختان ممانعت به عمل آید و در رعایت این مهم ، نهایت دقت به عمل آید.

35- نامه شماره 9545-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و پیرو مکاتبات قبل و محتوای نامه شماره 9928/1-26/1/96 منطقه یک شهرداری که اعلام نموده است رأی صادرة قضایی راجع به قطعه زمین موردنظر شهروند محترم ، آقای سجاد جاویدان منش ، در بزرگراه آیت الله خامنه ای قطعی
می باشد ، به شهرداری اعلام گردد که اقدام لازم جهت حل مشکل معمول گردد. تصویر نامه های شهروند ، شهرداری منطقه یک ضمیمه میباشد
.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *