مصوبات جلسه 95/11/24

1- این شورا بر اساس التزام به مسئولیت و الزامی که در اجرای هر چه سریعتر حسابرسی سال های
92 ، 93 و 94 دارد ، اقدام به آگهی موضوع در روزنامة سراسری همشهری نمود که بر این اساس 22 مؤسسه اعلام آمادگی کردند. بعد از بررسی لازم ، 12 مؤسسه انتخاب گردیدند. این مؤسسات مبالغ پیشنهادی و روزمة خود را به این شورا ارسال کردند که بعد از بررسی مبالغ و رزومه ، 8 مؤسسه انتخاب شدند. سپس با انجام جلسة حضوری با نمایندگان مؤسسات مزبور ، 4 مؤسسه با امعان نظر به رزومة قوی و مبلغ پایین به صورت نهایی مورد تأیید قرار گرفتند. مقرر شد که شورا پس از انعقاد قرارداد با مؤسساتی که نام آنها در ذیل ذکر می گردد ، به شهرداری معرفی شوند تا مطابق با ضوابط و مقررات مربوط فعالیت حسابرسی نمایند :

– ارقام نگر آریا برای حسابرسی شهرداری مرکز ،

– ارقام پویا برای مناطق 2 و 4  شهرداری ،

– آیین تراز آریا برای مناطق 1 و 3  شهرداری و

– پویندگان پارس حساب برای سازمانهای شهرداری ( 13 سازمان ).

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.