مصوبات جلسه 95/11/10

1- نامه شماره 176603-2/11/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص عقد قرارداد مشارکت در بهسازی ، تجهیز و بهره برداری سالن ورزشی پارک مادر با سرمایه گذار ، مطابق با ضوابط و مقررات موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

2- نامه شماره 156069-22/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. مقرر شد که با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها و وضعیت نامساعد شهروند محترم ، آقای سیدعطا حسینی ، جریمة تأخیر پرداخت وجه ، در اقساط دوساله اخذ گردد.

3- نامه شماره 40496-26/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. مقرر شد که با توجه به آراء صادرة هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در استانهای زاهدان و گرگان ، موضوع ، در لوایح عوارض پیشنهادی سال 1396 مدنظر قرار گیرد. نسخه ای از رأی صادره ضمیمه می باشد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/11/95 کمیسیون خدمات شهری و تأیید در شورای عمومی مورخ 10/11/95 ، مقرر شد که سازمان آتش نشانی بروشوری کاربردی در خصوص حوادث اجتماعی و آتش سوزی تهیه کرده و بعد از تأیید این شورا ، در مدارس راهنمایی و دبیرستان ها توزیع گردد.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/11/95 کمیسیون خدمات شهری و تأیید در شورای عمومی مورخ 10/11/95 ، مقرر شد که به کلیة واحدهای تجاری و به ویژه واحدهای مستقر در بازار بزرگ کرمان ، ضرورت تجهیز هر یک از مغازه ها به کپسول آتش نشانی اعلان گردد. این اقدام با همکاری مشترک اتاق اصناف و سازمان آتش نشانی انجام گیرد. همچنین به مالکان انبارهای مجاور بازار بزرگ ، ضرورت اجتناب از نگهداری مواد آتش زا تذکر داده شود.

6- نامه شماره 177845-3/11/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با اجرای موافقت نامه تنظیم شده با مؤسسة حقوقی فرایند دادرسی پیک حق بر اساس ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/11/95 کمیسیون خدمات شهری و تأیید در شورای عمومی مورخ 10/11/95 و با توجه به ضرورت ، مقرر شد که در خصوص احداث یک ایستگاه آتش نشانی در پایانة مسافربری بررسی لازم به عمل آید و اقدام مقتضی به انجام رسد.

8- نامه وارده شماره 2702-28/10/95 تعدادی از کاسبان ضلع غربی میدان شهدا مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص کف سازی آن محوطه ( ضلع غربی میدان شهدا ) اقدام لازم به عمل آید و این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

9- نامه های شماره 95/179/ت و 95/182/ت-3/11/95 رئیس محترم انجمن صنفی کانون های اگهی و تبلیغات کرمان مطرح گردید. با توجه به مطالب مندرج ، لازم است که در ابتدا چگونگی واگذاری تابلوها و بیلبوردهای شهر در جلسه ای با معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی شهرداری بررسی شود. بدین جهت فعلاً از هر گونه اقدام در این خصوص ممانعت گردد.

10- نامه وارده شماره 2567-16/10/95 تعدادی از ساکنان خیابان نجیب زاده در بلوار سیدی مطرح گردید و مقرر شد که به تقاضای آسفالت و جدولگذاری خیابان مزبور با نظر مساعد رسیدگی شود و ظرف مدت دو هفته ، این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

11- نامه وارده شماره 2596-19/10/95 تعدادی از ساکنان کوچة صالح ( انتهای کوچة شماره 35 ) در بلوار آیت الله خامنه ای مطرح گردید و مقرر شد که بر اساس مفاد مندرج در نامه شماره 2491-21/10/94 در خصوص آسفالت کوچة مزبور در اسرع وقت اقدام لازم به عمل آید.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/11/95 کمیسیون خدمات شهری و تأیید در شورای عمومی مورخ 10/11/95 ، مقرر شد که از این تاریخ به بعد در صدور پایانکارهای ساختمان ، موارد ایمنی از طریق تأیید سازمان آتش نشانی برای ساختمان های مسکونی و تجاری بیش از سه طبقه و پاساژها انجام گیرد.

13- نامه شماره 74645-26/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و از اقداماتی که در تجهیز روشنایی پارکها ، بدان گونه که در نامه شماره 676/خ-12/8/95 مدیر محترم خدمات و تأسیسات شهرداری ذکر گردیده ، تشکر و قدردانی می شود. نظر به اینکه تا رضایت مندی نهایی شهروندان و حدمطلوب فاصله زیادی هست ، در این خصوص پیگیری لازم به عمل آید.

14- نامه شماره 15565/95/11-7/10/95 مدیرکل و دبیر محترم شورای هماهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی استان کرمان مطرح گردید. مقرر شد که تقاضا به نحو کارشناسانه بررسی شود و در خصوص طرح مندرج در نامه مساعدت لازم به عمل آید. تصویر نامه فوق الذکر ضمیمه می باشد.

15- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/11/95 کمیسیون خدمات شهری و تأیید در شورای عمومی مورخ 10/11/95 ، لطفاً دستور فرمایید که در چهار منطقة شهری ، کلیة معابر اعم از اصلی ، پیاده رو و کوچه ها بازدید شود و در ترمیم آسفالت و گودال ها اقدام لازم به عمل آید.

16- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/11/95 کمیسیون خدمات شهری و تأیید در شورای عمومی مورخ 10/11/95 ، مقرر شد که ساخت المان آتش نشانان شهید و همچنین نامگذاری پارکی بدین نام در دستور کار قرار گیرد.

17- نامه شماره 178-95/الف-28/9/95 مدیرعامل محترم شرکت پیشگامان صنعت هوشمند مطرح گردید. مقرر شد که پس از بررسی و در صورت نیاز از دستگاه هشدار دهندة موصوف ، در سازمان آتش نشانی و مدیریت بحران استفاده گردد. ( تصویر نامه پیشگامان صنعت هوشمند پیوست می شود.

18- نامه شماره 22186/1/5/1/24-26/10/95 مدیرکل محترم بهزیستی استان کرمان مطرح گردید. با تقاضای آن اداره با هدف کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی موافقت می گردد. نامة ادارة بهزیستی ضمیمه می باشد.

19- نامه وارده شماره 2553-15/10/95  شهروندان محترم ، خانم ها : نزهت و نصرت ایرانمش و آقای محمود ایرانمنش مطرح گردید. مقرر شد که در خصوص تقاضای نامبردگان با نظر مساعد اقدام لازم به عمل آید.

 20- نامه شماره 2581-16/10/95 آقای جعفری ، شهردار محترم محله در شهرک امام حسن عسکری مطرح گردید. مقرر شد که مشکلات مندرج بررسی شود و در هر یک از موارد اقدام لازم به عمل آید و ظرف مدت یک ماه این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

 21- نامه شماره 100/6516/130-8/10/95 سرپرست محترم آموزشکده فنی پسران شماره 2 کرمان مطرح گردید. با توجه به اهمیت موضوع و توجه جدی به امنیت جانی دانشجویان عزیز و پرسنل این آموزشکده ، مقرر شد که علاوه بر نصب سرعت گیر در محل ، در خصوص احداث پل عابر پیاده نیز بررسی گردد و این شورا را ظرف مدت دو هفته از نتیجة هر گونه بررسی و یا اقدام مطلع نمایند.

 22- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/11/95 کمیسیون خدمات شهری و تأیید در شورای عمومی مورخ 10/11/95 ، در خصوص نصب سرویس بهداشتی سیار در چهارراه سمیه اقدام لازم به عمل آید.

 23- نامه وارده شماره 2660-25/10/95  شهروند محترم ، آقای محمدرضا عالیور مطرح گردید. با توجه به اینکه نامبرده عوارض پروانه ساختمان را با شماره قبض 82168-30/10/94 پرداخت نموده است ، مقرر شد که محاسبات بر اساس تعرفه های سال قبل انجام گیرد.

24- نامه وارده شماره 2657-25/10/95 شهروند محترم ، آقای اشکان علیزاده ، مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها و وضعیت نامبرده ، مقرر شد که بدهی صدور پروانه ساختمان ایشان به منطقه 2 شهرداری ، به صورت 50% نقد و مابقی در اقساط یک ساله اخذ گردد.

25- نامه وارده شماره 2648-25/10/95 مالکان محترم مجتمع قائم در خیابان شهداء کوچة شماره 33 مطرح گردید. با توجه به اینکه شهرداری با اخذ تعهد محضری از مالک اولیه ، پایانکار ساختمان صادر کرده است ، مقرر شد که با امکانات قانونی و اجرای تعهد پیگیری گردد تا مشکل نامبردگان رفع شود.

26- نامه وارده شماره 2692-27/10/95 شهروندان محترم ، آقایان : عبدالهادی ، مهدی ، محمد ، محمود و حسن طاهری مطرح گردید. مقرر شد که هر گونه اقدام در مورد تقاضا بر مبنای مقررات انجام گیرد.

27- پیرو نامه شماره 2483-29/10/95 ، نامه وارده شماره 2756-4/11/95 شهروند محترم ، آقای اکبر اکبرزاده مطرح گردید. با توجه به شدت بیماری همسر ایشان ( وجود سرطان ) ، مقرر شد که از مبلغ توافقنامه ، ده میلیون تومان نقدینه به ایشان پرداخت گردد.

28- نامه وارده شماره 2736-2/11/95 شهروند محترم ، آقای حسین رستمی شرف آبادی مطرح گردید. مقرر شد که در خصوص درخواست نامبرده ، مساعدت لازم به عمل آید.

29- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/11/95 کمیسیون بانوان ، خانواده و مشارکت های مردمی و تأیید در شورای عمومی مورخ 10/11/95 ، با تبدیل پارک دانشجو در خیابان شهید مفتح به پارک بانوان موافقت شد. لازم است که ابتدا پارک مزبور دیوارکشی گردد و با ادارة تربیت بدنی مکاتبه شود تا با انعقاد تفاهم نامه ای استفاده بانوان از سالن مجاور این پارک ساعاتی در روزهای خاص انجام گیرد.

30- نامه شماره 180753-7/11/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حسن شاهمیری در خیابان ابوحامد ، نبش کوچه 27 ، به مساحت 25/7 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/116 ریال ، ( یکصد و شانزده میلیون ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

31- نامه شماره 182599-10/11/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. با پیشنهاد شهرداری به منظور انعقاد قرارداد با شرکت راهسازی و ساختمانی 115 ، با هدف اجرای پروژة زیرسازی و آسفالت معابر ، به صورت 50%  زمین ، 40% پروانه ساختمان و 10% وجه نقد ، مجموعاً تا سقف یک میلیارد و سیصد میلیون تومان از طریق ترک تشریفات مناقصه ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد.

32- نامه شماره 180766-7/11/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به توضیح آقای مهندس پوراسماعیلی ، معاون محترم معماری و شهرسازی شهرداری ، با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش دوربرگردان ، در جاده تهران ، روبروی سه راه قائم آباد ، داخل در نقشه تفکیکی شماره 165898/2/94-28/10/94 ، به مساحت 144 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/800/036/1 ریال ، ( یک میلیارد و سی و شش میلیون و هشتصد هزار ریال ) به شهروند محترم ، آقای محمدرضا ملاجعفری به صورت نقد و با شرط ادغام در قطعات 7 ، 8 و 9 نقشه تفکیکی مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

33- نامه شماره 174927-29/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به مذاکراتی که در جلسة کمیسیون بودجه با نمایندة شهرداری انجام شد و ملاحظة صرفه و صلاح شهرداری لازم است که فروش ملک موردنظر از طریق مزایده انجام گیرد. نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

34- نامه وارده شماره 2725-30/10/95 شهروند محترم ، آقای حسین انصاری مقدم ، مطرح گردید و با توجه به مذاکراتی که با آقای مهندس پوراسماعیلی ، معاون محترم معماری و شهرسازی شهرداری ، در نشست مورخ 10/11/95 کمیسیون عمرانی ، معماری و شهرسازی انجام شد ، مقرر گردید که در خصوص چگونگی پرداخت عوارض ملک مسیری موردنظر در خیابان جهاد اقدام لازم انجام گیرد.

35- نامه شماره 174988-29/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مذاکراتی که با آقای مهندس پوراسماعیلی ، معاون محترم معماری و شهرسازی آن شهرداری ، در نشست مورخ 10/11/95 کمیسیون عمرانی ، معماری و شهرسازی در خصوص تقاضای تعدادی از ساکنان بلوار هوانیروز در خصوص معبر مورد نظر انجام شد ، مقرر گردید که اقدام لازم بر اساس طرح تفصیلی انجام گیرد. نامه شهرداری پیوست می باشد.

36- نامه وارده شماره 2477-4/10/95 تعدادی از ساکنان شهرک جوادالائمه مطرح گردید. با مدیران محترم امور آب و فاضلاب شهرستان کرمان ، شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان و شرکت گاز استان کرمان مکاتبه و تقاضا شود که با توجه به پروانه های صادره بررسی نمایند و در صورت امکان در رفع مشکل اقدام لازم به عمل آید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.