مصوبات جلسه 95/12/15

1- نامه شماره 165845-7/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و در صورتی که حق مشرفیت به ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای بمانعلی دانشی کهن ، تعلق می گیرد ، طبق ضوابط و مقررات و مشابه با مجاورین محاسبه و اعمال گردد.

2- نامه شماره 198454-3/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به خانواده مرحوم رضا دانشی کهن ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی واشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های کفن و دفن نامبرده ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

3- نامه شماره 98939-22/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که شیوه نامة اجرایی ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی مورد پیشنهاد آن شهرداری ، به سازمان پسماند جهت اعمال ابلاغ گردد.

4- نامه وارده شماره 3208-11/12/95 تعدادی از کاسبان ابتدای بازار ارگ مطرح و مقرر شد که به تقاضای مندرج در بند 3 نامه( احداث ایستگاه خط واحد در محل چهار راه ارگ یا ابتدای ورودی میدان ارگ ) با نظر مساعد ، رسیدگی شود و اقدام لازم در جهت حل مشکل انجام گیرد.

5-  نامه وارده شماره 3201-10/12/95 شهروند محترم ، آقای ناصر فردوسی ، مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص رفع مشکل نامبرده ، با توجه به ضوابط و مقررات رسیدگی لازم به عمل آید و با عنایت به سابقة مکاتبات قبل در خصوص مشاغل آلاینده و ضرورت انتقال این صنوف به مکانی مناسب ، لازم است که این شورا در جریان نتیجة اقدامات قرار گیرد. همچنین با توجه به این که ، ملکی که صاحب آن ، آلودگی صوتی ایجاد می نماید ، در مسیر طرح می باشد ، پیشنهاد می شود که حتی الامکان ملک موردنظر ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تملک گردد.

6- نامه شماره 17758/820/16020-24/11/95 رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها ، مقرر شد که در صورت امکان از محل ماده 17 مبلغی به خانم شهناز محمدی ، همسر محترم شهید ، جهت پرداخت عوارض قدرالسهم کمک شود و بقیه مبلغ 36 ماهه با رعایت مقررات مربوط تقسیط گردد. در صورت وجود هر گونه اشکال ، پیشنهاد لازم به این شورا ارسال گردد.

7- نامه وارده شماره 3082-7/12/95 شهروند محترم ، آقای روح الله حکیمی ، مطرح گردید و مقرر شد که تخریب باریک سازی مسیری ملک موردنظر در کوچة شماره 16 خیابان خواجو از طریق اخذ تعهد محضری که تخریب در زمان درخواست پایانکار صورت گیرد رفع مشکل شود.

8- نامه وارده شماره 3238-15/12/95 شهروند محترم ، آقای علی رضا صعصعی ، مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به رأی کمیسیون ماده صد ، در صورت وجود گواهی استحکام بنای مهندس ناظر ،
پایان کار ساختمان با رعایت ضوابط و مقررات صادر گردد.

9- نامه شماره 12156/3/24/1-20/6/95 مدیرکل محترم بهزیستی استان کرمان مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص مفاد صورتجلسة شورای سالمندان مورخ 3/6/95 همکاری لازم به عمل آید و این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

10-پیرو نامه شماره 2504-11/11/95 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/11/95 کمیسیون فرهنگ و تأیید در شورای عمومی مورخ 15/12/95 ، با پیشنهاد نام گذاری یکی از میادین و بوستان های شهر ، به نام « قرآن و عترت » موافقت گردید.

11- تصویر نامه شماره 150903/1/95-13/10/95 فرماندار محترم شهرستان کرمان مطرح گردید و مقرر شد تا در خصوص رفع نواقص میدان میوه و تره بار و همچنین شناسایی مکان های جدید تخلیه نخاله های ساختمانی و ممنوعیت تخلیه چنین موادی در جاده جوپار ، اقدام لازم به عمل آید و این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

12- نامه شماره 201267-7/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 153127-25/9/95 سرپرست محترم اداره درآمدهای عمومی شهرداری ، شهرداری گنبد کاووس ، به اشتباه مبلغ -/000/071/27 ریال ( بیست و هفت میلیون و هفتاد و یک هزار ریال ) به حساب شهرداری واریز نموده است ، موافقت شد که مبلغ پرداختی با رعایت ضوابط مربوط به شهرداری برگشت گردد.

13- نامه شماره 202310-8/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد هزینه کرد مبلغ -/000/000/000/2 ریال ( دو میلیارد ریال ) جهت تکمیل حمام باغ لله با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. اما در خصوص قسمت اول تقاضا ( کسر مبلغ -/000/000/000/24 ریال ( بیست و چهار میلیارد ریال ) از ردیف دیون عمرانی و اضافه کردن مبلغ -/000/000/000/22 ریال ( بیست و دو میلیارد ریال ) جهت انجام جدولگذاری معابر ) ، با 50% مبلغ پیشنهاد شده موافقت شد.

14-  نامه شماره 201492-8/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به تأییدیة کارشناسان این شورا ، آقایان : ایرانمنش و پنجعلی زاده ، با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شمال غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای علی اکبر اکبری ، در خیابان بلدالامین ، به مساحت 25/11 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/27 ریال ( بیست و هفت میلیون ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

15- نامه شماره 170478-22/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و این شورا با توجه به وضعیت خاص شهروند محترم ، آقای محمد کمالی پور و هدف ایشان ، که از جانبازان معزز میباشد و در نظر دارد ملک موردنظر را جهت مسجد امام حسن مجتبی (ع) وقف نمایند ، در صورت وجود وقف نامه ، با معافیت وجه موافقت گردید. سابقة نامة نامبرده و پاسخ شهرداری کرمان ضمیمه میباشد.

16- نامه شماره 125478-26/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، با توجه به مفاد مندرج در نامه شماره 1681/ز/م-16/10/95 مدیر محترم بهسازی و زیباسازی محیط ، به منظور جبران ضرر و زیان کانون تبلیغاتی پیام آور سروش جهت افزایش مدت بهره برداری تابلوی ورودی خیابان های شهید بهشتی و میدان آزادی با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. تصویر نامه ها پیوست می باشد.

17- نامه شماره 200746-7/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 176822/2/95-2/11/95 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، خانم عادله خالقی زاده ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/290/754/128 ریال ( صد و بیست و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار و دویست و نود ریال )  اضافه ( مبلغ -/000/000/75 ریال ( هفتاد و پنج میلیون ریال ) به صورت نقد و مبلغ -/290/754/53 ریال ( پنجاه و سه میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار و دویست و نود ریال ) تهاتر با بستانکاری آقای امین حسنی پور ) به حساب شهرداری واریز نموده است ، با برگشت مبلغ وجه نقد به نامبرده و منظور کردن مبلغ باقیمانده به حساب بستانکاری ایشان با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.

18- نامه شماره 79655-7/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. بر حسب مذاکراتی که در نشست مورخ 15/12/95 شورای عمومی با جناب آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم کرمان ، انجام شد ، با توجه به اهمیت برگزاری مسابقات کاراتة یادوارة شهدای مدافع حرم ، این شورا با پرداخت مبلغ
-/000/000/25 ریال ( بیست و پنج میلیون ریال ) ، با رعایت ضوابط و مقررات و پس از بررسی دقیق حساب قابل اعتمادی که بتوان مبلغ را بدان واریز کرد ، موافقت دارد.

19- نامه شماره 91020-27/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، با توجه به مفاد مندرج در نامه شماره 1679/ز/م-16/10/95 مدیر محترم بهسازی و زیباسازی محیط ، به منظور جبران ضرر و زیان کانون های تبلیغاتی آبان ، سیمانگار و پیام آور سروش با افزایش مدت قرارداد برای تابلوهای خیابان های شهید بهشتی و میدان آزادی با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. تصویر نامه ها پیوست می باشد.

20-نامه وارده شماره 3087-8/12/95 شهروند محترم ، خانم فاطمه پورتقی ، مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به معلولیت فرزند مشارالیها ، به صورت تسریعی به مشکل ایشان با رعایت ضوابط و مقررات رسیدگی گردد. کپی نامه شهروند ضمیمه می باشد.

21- نامه شماره 201471-8/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها و نظر به اینکه شهروند محترم ، آقای امان رضایی گزکی ، در مزایده شماره 58 قطعه زمینی در ابوذر جنوبی ، کوچه شماره 38 ، به مساحت 510 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/500/275/3 ریال ( سه میلیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون و پانصد هزار ریال ) برنده شده است و با توجه به اصلاح معبر غربی 5/99 مترمربع به قطعه فوق الذکر اضافه می گردد ، با پیشنهاد شهرداری به منظور واریز مبلغ -/625/043/639 ریال ( ششصد و سی و نه میلیون و چهل و سه هزار و ششصد و بیست و پنج ریال ) ما به ازا ، به حساب شهرداری به صورت 50% نقد و اقساط شش ماهة مابقی مبلغ و واگذاری مساحت اضافه به نامبرده ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.

22- نامه شماره 194131-27/11/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش امتیاز حق تقدم انتفاع لچکی ضلع شمال ملک مورد اجاره اوقاف ، در بلوار 22 بهمن ، روبروی کانون پرورش فکری کودکان ، به مساحت 90/15 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/500/79 ریال
( هفتاد و نه میلیون و پانصد هزار ریال ) به شهروند محترم ، آقای حمیدرضا معمارنژاد ، به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

23-نامه وارده شماره 3211-11/12/95 شهروند محترم ، آقای وحید نظری نسب ، مطرح گردید و با توجه به توضیحات آقای مداح ، مدیر محترم منطقه دو شهرداری ، مقرر شد که با اخذ تعهد محضری در خصوص رعایت تعریض ملک در زمان بازسازی و نوسازی ، دیگر اقدامات با رعایت سایر مقررات انجام گیرد.

24- نامه وارده شماره 3091-8/12/95 شهروند محترم ، آقای علی اسماعیلی مزارعی ، مطرح گردید و با توجه به این که نامبرده از بازنشستگان شهرداری می باشد ، با پرداخت نقد طلب ایشان ، به مبلغ -/049/397/38 ریال ،  ( سی و هشت میلیون و سیصد و نود و هفت هزار و چهل و نه ریال ) با رعایت دیگر ضوابط موافقت شد. نامه شهروند ضمیمه می باشد.

25- نامه شماره 192559-7/12/95 شهرداری محترم کرمان مطرح گردید و با توجه به برخی مشکلات ، از جمله تغییر نقشه تفکیکی و دیگر ضرورت ها در شهرداری ، موجبات تعویق در رسیدگی به تقاضای شهروند محترم ، آقای حمید سالخورده ، فراهم شده است ، مقرر شد که مبنای محاسبة عوارض ایشان ، بر اساس سال 1394 انجام گیرد. سابقة مکاتبات پیوست می باشد.

26- نامه شماره 182333-7/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص اخذ تعهدی محضری از ملکی که 20 سانتی متر تجاوز به معبر دارد موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

27- نامه شماره 200850-7/12/95 شهرداری کرمان در خصوص تمدید پروانه ساختمان برای املاکی در جاده ماهان مطرح گردید و با توجه به حقوقی که پروانه های صادرة سابق برای مالکان املاک مسیر جاده ماهان ایجاد کرده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تمدید یا صدور پایان کار آن پروانه ها ، پس از اخذ حقوق شهرداری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید.

28- نامه شماره 202314-8/12/95 شهرداری کرمان مطرح گرید و با توجه به نیاز شهرداری منطقه یک ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه پیوست می باشد.

29- نامه شماره 173056-26/10/95 شهرداری کرمان در نشست مورخ 7/12/95 کمیسیون مباحث کلان شهری 7/12/95 و شورای عمومی مورخ 15/12/95 مطرح گردید و در خصوص بند 3 ، مقرر شد پس از تأیید شهرداری و شورای شهر متراژ پروانه محاسبه گردد و همچنین در خصوص بند 7 نیز دستور فرمایید که در صورت توافق طرفین سهم شهرداری به صورت ریالی و به قیمت کارشناسی روز ، پس از بهره برداری بر اساس ضوابط و مقررات قانونی به سرمایه گذار واگذار گردد. رعایت اقدامات مربوط به قوانین میراث فرهنگی بر عهدة سرمایه گذار می باشد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

30- نامه شماره 174275-28/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با استماع توضیحات نمایندگان محترم شهرداری در کمیسیون مزبور ، با متمم ، بیلان مالی و تفریغ بودجه شهرداری مرکز ، مناطق و سازمان های وابسته به مبلغ -/272/222/086/891/2 ریال ( دو هزار و هشتصد و نود و یک میلیارد و هشتاد و شش میلیون و دویست و بیست و دو هزار و دویست و هفتاد و دو ریال ) در سال 1394 با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *