مصوبات جلسه 95/12/25

1- نامه شماره 199740-4/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به این که بودجة پیشنهادی شهرداری شامل بودجة شهرداری مرکز ، مناطق و سازمان های وابسته ، در نشست های کمیسیون بودجه مورخ 21/12/95 و شورای فوق العاده عمومی مورخ 25/12/95 ، با رقم -/000/000/000/500/6 ریال ( شش هزار و پانصد میلیارد ریال ) تصویب گردیده است ، ضمن ارسال 5 نسخه از بودجة مصوب ، با وصول درآمدها و اعمال هزينه ها ، بر اساس ارقام مندرج ، از ابتدای سال 1396 ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

2- در خصوص حل مشکل صدور پایان کار ملک شهروند محترم ، آقای محمدابراهیم احمدی ، که در نامه وارده شماره 2605-20/10/95 مطرح گردید. با توجه به ادعای مهندس ناظر ملک موردنظر در این باره که سازمان نظام مهندسی ایراد غیر موجه وارد دارد و همچنین در صدور پایان کار ساختمان اختلال ایجاد کرده است ، بر اساس مفاد مندرج در صورتجلسة نشست مورخ 23/12/95 که با امضای تعدادی از اعضای این شورا ، وکیل مالک ، شهردار محترم منطقه دو و رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، در محل شورا تنظیم گردیده و مفاد آن نیز در نشست مورخ 25/12/95 شورای
فوق العاده عمومی تأیید گردید ، مقرر شد که مهندس ناظر ملک ، آقای روح الله اسدی ، با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مکاتبه کرده و  گزارش رفع نواقص فنی ساختمان را به آن سازمان محترم اعلام دارد ، تا پس از بازدید مشترکی که از ملک با حضور مالک و مهندس ناظر ساختمان انجام خواهد شد ، بررسی نهایی صورت پذیرد و نتیجه به شهرداری منطقه دو اعلام گردد
. همچنین شهرداری نیز پس از اخذ تأیید نهایی استحکام بنای ملک از سازمان مزبور ، پایان کار ساختمان را با رعایت دیگر مقررات مربوط صادر نماید.

3- نامه شماره 202312-8/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور مشارکت در احداث و بهره برداری تبلیغاتی از بیلبورد سه وجهی چند لایه هوشمند متحرک با شرکت چلچراغ ، از طریق عقد قرارداد چهار ساله با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. نامه شهرداری پیوست می باشد.

4- نامه شماره 201650-8/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور انعقاد قرارداد سازه های تبلیغات محیطی پرتابل ، مطابق با پیش نویس ارسالی و شرایط مندرج در نامه و دیگر ضوابط مربوط موافقت شد.

5- نامه شماره 213595-24/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و اجرای پروژة آزادسازی محور گلبازخان ، قسمتی از شش دانگ پلاک به شماره 935 اصلی بخش 3 کرمان ، به نام موقوفه حسین پشمی بتصدی اداره اوقاف به نمایندگی آقای حسین فلاحی ، در میدان ارگ کوچة گلبازخان ، به مساحت 85/574 مترمربع عرصه ، به ارزش کارشناسی -/689/916/935/4 ریال ( چهار میلیارد و نهصد و سی و پنج میلیون و نهصد و شانزده هزار و ششصد و هشتاد و نه ریال ) ، در مسیر طرح تعریض مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد مندرج در توافقنامه شماره 213593-24/12/95 ، موافقت شد که شهرداری به ازای انتقال رسمی و قطعی میزان مسیری از ملک به نام خود ، قطعه زمین شماره 15 از نقشه تفکیکی 110372/2-91 در بلوار هوانیروز ، به مساحت 65/199 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/380/635/2 ریال ( دو میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال ) و قطعه شماره 16 از نقشه تفکیکی فوق الذکر به مساحت 57/198 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/124/621/2 ریال ( دو میلیارد و ششصد و بیست و یک میلیون و صد  و بیست و چهار هزار ریال ) ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/504/256/5 ریال ( پنج میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و پانصد و چهار هزار ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات واگذار نماید و مبلغ -/311/587/320 ریال ( سیصد و بیست میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد و یازده ریال ) ما به التفاوت قطعه زمین های مسیری و معوض در حسابهای فی ما بین تهاتر گردد. همچنین مساحت 25/119 مترمربع باقیماندة پلاک مسیری مزبور از کاربری مسکونی به تجاری ، بدون اخذ هر گونه هزینه از ادارة اوقاف تغییر یابد.

6- نامه شماره 287-23/11/95 مدیرعامل محترم خیریة انصارالرسول (ص) کرمان مطرح گردید و با توجه به پیشنهاد مندرج در نامه وارده شماره 3349-25/12/95 آقای دکتر منصوری ، عضو محترم شورا ، و در جهت حل مشکل به وجود آمده با رعایت حقوق طرفین دعوی ( شهرداری کرمان و خیریة مزبور ) و همچنین اظهارات شهردار محترم در جلسه که حق را علی النهایه متوجه طرف دعوی می دانستند ، مقرر شد که به شهرداری کرمان پیشنهاد گردد که شهرداری از ادامه طرح دعوی در خصوص پرونده موردنظر انصراف دهد. تصویر کلیة نامه ها ضمیمه میباشد.

7- نامه شماره 21174722/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری منطقه سه ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری با رعایت ضوابط و مقررات موافقت  شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

8- نامه شماره 211669-22/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید ، نظر به اینکه 15/8117 مترمربع از 15/9260 برابر با 69/385 سهم مشاع قطعه 9/3 از تقسیم نامه طاهرآباد پلاک 10 اصلی به وکالت آقای بیژن زعیم واقع در بلوار امام حسن مجتبی (ع) روبروی کوچه شماره 41 و 43 ( پیچ اختیارآباد ) در مسیر امتداد بلوار کوثر مستهلک می گردد ، موافقت گردید که در قبال واگذاری ، آزادسازی و انتقال سند میزان مسیری طی مبایع نامه و صورتجلسة تحویل به نام شهرداری کرمان متقابلاً ارزش میزان مسیری که طی نظر هیأت کارشناسان دادگستری با شماره 0795/29079529/7/95 به قرار هر متر مربع -/000/300/5 ریال ( پنج میلیون و سیصد هزار ریال ) برابر با -/000/895/020/43 ریال ( چهل و سه میلیارد و بیست میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار ریال ) برآورد گردیده است ، به حساب بستانکاری آقای بیژن زعیم منظور گردد. این مبلغ بدون هر گونه کاهش یا افزایشی نزد شهرداری سپرده شود.

9- نامه شماره 215007-25/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری مرکز ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه پیوست می باشد.

10- نامه شماره 215006-25/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید با پیشنهاد شهرداری به منظور انتقال حساب سپردة پیمانکاران شهرداری از بانک ملت و بانک شهر به بانک رسالت به منظور استفاده از تسهیلات قرض الحسنه بانک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

11- نامه شماره 211669-22/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با اجرای توافقنامه شماره 210837-21/12/95 ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست میباشد.

12- نامه شماره 215008-25/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری  به  منظور  پرداخت  مبلغ -/000/000/5 ریال  (  پنج میلیون ریال  ) به آقای  حسین ابراهیمی دارسینویی ، از پرسنل  شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

13- نامه شماره 215005-25/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت حق الزحمه به هر یک از 5 نفر داور برگزاری فراخوان المان میدان آزادی به میزان -/000/000/30 ریال ( سی میلیون ریال ) و مبلغ کل -/000/000/150 ریال ( یکصد و پنجاه میلیون ریال ) با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

14- نامه شماره 215004-25/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در نامه و پیشنهاد مطرح به منظور پرداخت وجه نقدینة قطعه زمین شماره 3 از نقشه تفکیکی شماره 82599/2/95-26/5/95 واقع در بلوار پزشک ، خیابان شهید خالداری ، کوچة شماره 12 ، به ارزش کارشناسی -/000/496/366/2 ریال (دو میلیارد و سیصد شصت و شش میلیون و چهارصد و نود و شش هزار ریال ) به خانم ها : مهدیه و مهری قهاری کرمانی و ورثة عباس قهاری کرمانی یا وکیل قانونی ایشان موضوع مصوبه شماره 2598-29/10/95 این شورا   با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. بدیهی است که دیگر مفاد مندرج در مصوبة اخیرالذکر این شورا لازم الاجرا می باشد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *