مصوبات جلسه 95/12/22

1- نامه شماره 24172/1/5/1/24-20/11/95 مدیرکل محترم ادارة بهزیستی استان کرمان مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به وضعیت خاص شهروند محترم ، خانم خاتون دوست محمدی که تحت پوشش بهزیستی و فاقد سرپرست می باشند ، کلیة بدهی نامبرده به صورت یک دهم نقد و باقیمانده با رعایت ضوابط و مقررات در اقساط دو ساله اخذ گردد.

2- نامه وارده شماره 3236-15/12/95 شهروند محترم ، آقای محمد افضلی مطرح گردید و مقرر شد تا در صورتی که 22 مترمربع از ملک موردنظر در بلوار شاهد در مسیر طرح شهرداری قرار گرفته است و در محاسبات منظور نشده است ، قیمت آن محاسبه گردد و باقیماندة مبلغ به مدت شش ماه از مشارالیه اخذ گردد.

3- نامه شماره 182332-7/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به اینکه دریافت خودیاری مأخذ قانونی ندارد و شهروند محترم ، آقای کریم رشیدی هزینه 5 قبر را پرداخت کرده است ، در خصوص صدور سند اقدام قانونی به عمل آید. نامة این شهروند محترم ضمیمه میباشد.

4- نامه شماره 195813-30/11/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مسعود حاج اکبری در خیابان امام ، کوچه شماره 14 غفاری ، به مساحت 63/21 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/300/216 ریال ( دویست و شانزده میلیون و سیصد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

5- نامه شماره 201531-7/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به این که  شهروند محترم ، آقای علی رضا نژاد ملایری ، متقاضی خرید قطعه زمین ردیف بلوک یک ، قطعه قدیم از نقشة تفکیکی شماره 4935-8/2/73 در محلة صنعتی می باشد ، با فروش قطعة مزبور به مساحت 100 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/350 ریال ( سیصد و پنجاه میلیون ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. لازم به تذکر است زمین فوق بر طبق قرارداد در سال 1360 واگذار گردیده بود.

6- نامه شماره 206048-15/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به اینکه شرکت تعاونی چند منظورة طریق القدس بر اساس قرارداد شماره 100394-29/6/94 پروژه احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی بلوار شهدای خانوک را انجام داده و هم اکنون گزارش کار خود را به مبلغ -/936/761/020/2 ریال ( دو میلیارد و بیست میلیون و هفتصد و شصت و یک هزار و نهصد و سی و شش ریال ) پس از تأیید معاونت عمرانی شهرداری ارایه نموده است ، با پیشنهاد هزینه کرد مبلغ مذکور از محل اعتبار ردیف 3091002101 با عنوان دیون عمرانی و پرداخت این مبلغ به پیمانکار با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

7- نامه وارده شماره 3204-10/12/95 شهروند محترم ، آقای عمران حمیدی ، در خصوص 17 میلیون تومان طلب از شهرداری از بابت نصب المان مطرح گردید و مقرر شد تقاضا بررسی شود و اقدام قانونی به عمل آید.

8- نامه شماره 211879-22/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر اساس مفاد مندرج در نامه شماره 991625-21/12/95 آقای حسین جاوید ، وکیل محترم پایه یک دادگستری ، در خصوص بند یک نامه ، با پیش پرداخت مبلغ -/000/000/900 ریال ( نهصد میلیون ریال ) و در خصوص بند دو ، با پرداخت 7% حق الوکاله با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. کپی نامه شهرداری کرمان و ضمیمة آن ارسال می گردد.

9- نامه شماره 206685-15/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مجوز شماره 1382-22/8/91 و نظر به اینکه در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، قسمت عمدة قطعه زمین مورد ادعای شهروند محترم ، آقای تاجعلی شاهدادی ، و اداره اوقاف ، دارای سند عادی و اجاره نامه اوقاف از اراضی تهماسب آباد ، در خیابان 24 آذر ، کوچة شماره 68 ، به مساحت 80/190 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/640/968/3 ریال ( سه میلیارد و نهصد و شصت و هشت میلیون و ششصد و چهل هزار ریال ) در مسیر گذر قرار گرفته است ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 198063-2/12/95 موافقت شد که به ازای واگذاری ، آزادسازی و انتقال سند کل ملک مسیری به صورت مبایع نامه و صورتجلسه تحویل اشخاص نامبرده ، شهرداری کرمان نیز ، قطعه زمین شماره 5 را ، از نقشه تفکیکی شماره 177925/2/94-15/11/94 به مساحت 82/166 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/560/334/1 ریال ( یک میلیارد و ششصد و سی و چهار میلیون و پانصد و شصت هزار ریال ) بابت سهم موقوفات تهماسب آباد با رعایت ضوابط مربوط به اداره اوقاف واگذار نماید. همچنین شهرداری ، قطعه زمین شماره 6 را از همان نقشه تفکیکی ، به مساحت 61/158 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/436/205/1 ریال ( یک میلیارد و دویست و پنج میلیون و چهارصد و سی و شش هزار ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات به آقای تاجعلی شاهدادی واگذار نماید و از بابت مبلغ ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های معوض ، (به میزان -/000/644/428/1 ریال) ( یک میلیارد و چهارصد و بیست و هشت میلیون و ششصد و چهل و چهار هزار ریال ) مبلغ -/705/802/99 ریال ( نود و نه میلیون و هشتصد و دو هزار و هفتصد و پنج ریال ) ، به عنوان بستانکاری سهم اداره اوقاف و مبلغ -/295/841/328/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد و بیست و هشت میلیون و هشتصد و چهل و یک هزار و دویست و نود و پنج ریال ) ، به عنوان بستانکاری آقای شاهدادی منظور گردد. این مبالغ بر اساس مفاد توافقنامه ، بدون هر گونه افزایش یا کاهش نزد آن شهرداری سپرده شود و نامبردگان و یا هر شخص معرفی شدة ایشان بتوانند تسهیلاتی از قبیل پروانه ، پایانکار و یا تفکیک که بر اساس قیمت روز محاسبه خواهد شد در هر یک از مناطق آن شهرداری با رعایت ضوابط و مقررات به صورت شناور تهاتر نمایند.

10- نامه شماره 210318-21/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و اجرای پروژة بازسازی محور گلبازخان ، قسمتی از شش دانگ پلاک شماره 928 اصلی بخش 3 کرمان ، به نام آقای مهدی مصطفایی به وکالت آقای مجید کوتاه زاده ، به مساحت 98/191 مترمربع عرصه با 150 مترمربع اعیانی گنبدی در میدان ارگ کوچة گلبازخان ، به ارزش کارشناسی -/000/870/322/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد و بیست و دو میلیون و هشتصد و هفتاد هزار ریال ) در مسیر اجرای طرح مزبور مستهلک می گردد ، بدین وسیله بر مبنای مفاد مندرج در توافقنامه شماره 201314-21/12/95 ، موافقت می شود که آن شهرداری به ازای انتقال رسمی و قطعی میزان مسیری از ملک به نام خود ، پس از کسر مبلغ -/000/905/769 ریال ( هفتصد و شصت و نه میلیون و نهصد و پنج هزار ریال ) بابت عوارض حق مشرفیت ، بر باقیماندة ملک مزبور ، مبلغ -/000/965/552 ریال ( پانصد و پنجاه و دو میلیون و نهصد و شصت و پنج هزار ریال ) ما به التفاوت را ، در قالب عوارض پروانه ساختمان تجاری ، با رعایت ضوابط و مقررات تهاتر نماید.

11- نامه شماره 182132-7/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای رمضان خورشیدی اعلام می نماید که زمین موردنظر در بلوک کمتر از شش هزار متر می باشد ، مقرر شد که در محاسبه ، بند 3 مجوز شماره 468-12/3/95 رعایت گردد.

12- نامه وارده شماره 3215-14/12/95 شهروند محترم ، آقای فرزاد ناظم پور وزیری ، در خصوص محاسبه و کسر میزان مسیری از عوارض تفکیک مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص تقاضا ، با توجه به مدارک ، مساعدت لازم صورت گیرد.

13- نامه وارده شماره 3308-22/12/95 شهروند محترم ، خانم فاطمه خواجویی ، مطرح گردید و در خصوص تفکیک ملک به دو قطعة 142 متری ، مقرر شد که بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 مساعدت لازم اعمال گردد.

14- نامه وارده شماره 3300-22/12/95 شهروند محترم ، آقای نعیم ملاحسین زاده ، مطرح گردید ، نظر به اینکه نامبرده متقاضی اخذ پروانه تجاری می باشد و یک واحد مسکونی از قبل در ملک موجود می باشد ، بر اساس هماهنگی و موافقت شهردار محترم منطقه که در جلسه حاضر بود موافقت شد که اشکال به وجود آمده از طریق اخذ تعهد محضری ، به منظور تخریب در زمان پایانکار حل و فصل گردد.

15- نامه وارده شماره 3245-16/12/95 شهروند محترم ، خانم پری ناز کیانیان ، مطرح گردید و با توجه به اینکه بیش از یک سال از زمان کارشناسی ملک موردنظر در بزرگراه آیت الله خامنه ای ، خیابان امام رضا ، کوچة شماره 3 می گذرد ، مقرر شد که کارشناسی مجدد انجام گیرد. تقاضانامه پیوست می باشد.

16- نامه وارده شماره 3299-22/12/95 جناب سرهنگ منصور عربپور مطرح گردید و با توجه به عدم امکان اجرای تقاضا ( احداث ساختمان ملک موردنظر در وسط زمین ) ، مقرر شد که در خصوص تقاضای نامبرده مساعدت لازم با رعایت ضوابط و مقررات به عمل آید.

17- نامه وارده شماره 2987-27/11/95 شهروند محترم ، آقای ابراهیم گیلانی ، در خصوص تعرض 2/0 متر از دیوار ملک به معبر ، مطرح گردید و موافقت شد که پایانکار ساختمان ، با درج این شرط که نقل و انتقال ملک یا هر یک از واحدهای ساختمان جایز نخواهد بود ، صادر گردد.

18- نامه شماره 202313-8/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری منطقه 2 ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه پیوست می باشد.

19- نامه شماره 155932-1/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری مرکز و با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه پیوست می باشد.

20- نامه وارده شماره 3279-19/12/95 شهروند محترم ، خانم شهرزاد تهامی ، در این خصوص که بعد از اجرای تعریض مربوط به پخ ، دو مترمربع از حد نصاب تفکیک کمتر میباشد ، مطرح گردید و مقرر شد که با نظر مساعد و رعایت ضوابط و مقررات اعمال گردد.

21- نامه وارده شماره 3209-11/12/95 شهروند محترم ، آقای محسن فلاح پیشه ، مطرح گردید و در خصوص تملک ملک موردنظر که در مسیر طرح پروژه چهارراه احمدی میباشد ، مقرر شد که تملک ، از طریق تهاتر با پروانه و زمین صورت گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.