مصوبات جلسه 92/9/18

1- نامه شماره 117899-13/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای سلمان لولویی ، به منظور اخذ صدور پروانه ساختمان ، در زمان پرداخت علی الحساب در اردیبهشت سال گذشته مبلغ -/000/000/500 ریال اضافه پرداخت کرده است ، موافقت گردید که مبلغ مزبور به ایشان برگشت شود.

2- نامه شماره 120013-10/9/92 شهرداری کرمان در نشست های مورخ 10/9/92 و 17/9/92 شورای عمومی مطرح و در جهت کمک و معاضدت به رونق ساخت و ساز در شهر کرمان و توجه کلی به وضعیت امروز معاش مردم و مشکلات مالی شهرداری ، با تعلق تخفیف به :

الف – کلیة بدهی های صدور پروانه ساختمان شامل همة صور عوارض ، همچون : پذیره های مسکونی و تجاری ، نوسازی ، عوارض خدمات شهری و همچنین جریمة کمیسیون ماده صد ، به جز عوارض مربوط به تفکیک و تأسیسات شهری ،

ب- عوارض سالیانة کسب و بدهی های کمیسیون ماده 77 ، به متقاضیان شهرداری ، در سه ماهة پایان سال جاری به ترتیب : در دی ماه 25% ، در بهمن ماه 20% و در اسفندماه 15% موافقت می گردد. لطفاً دستور فرمایید که در جهت افزایش آگاهی عموم ، اطلاع رسانی لازم انجام شود.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/9/92 شورای عمومی و در جهت حفظ جان شهروندان از بروز سوانح احتمالی و ممانعت از ضرر و زیان مالی به شهرداری ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که در خصوص نصب علایم ایمنی در محدودة پل های در حال احداث ، نظارت کافی بر پیمانکاران اعمال گردد تا این مهم به درستی انجام گیرد و سهل انگاری نشود و در صورت قصور ، بدون هر تخفیفی با قاصر برخورد گردد.

4- نامه شماره 121808-14/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع شمالی ملک شخصی شهروند محترم ، آقای مجید مساحی در شهرک رجایی ، بلوار شیراز ، به مساحت 93/57 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/019/060/502 ریال به نامبرده ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط موافقت شد.

5- نامه شماره 121375-13/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد. با توجه به این که شهروند محترم ، آقای علی صادقی بر اثر سقوط خودرو در پل در دست احداث چهارراه باقدرت قطع نخاع شده است و پرونده در محکمه قضایی در حال رسیدگی است ، با پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال به آقای خسرو صادقی ، پدر نامبرده ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. بدین امید که پس از صدور حکم قضایی ، در صورت قصور پیمانکار ، از صورت وضعیت ایشان کسر و در صورت تقصیر شهرداری به هزینه منظور گردد.

6- نامه شماره 122116-14/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردیدو با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 106382/1-6/8/92 منطقه یک شهرداری ، شهروند
محترم ، آقای مرتضی مهدی زاده ، مبلغ -/161/171/76 ریال از بابت عوارض پروانه ، به شهرداری اضافه پرداخت کرده است ، لذا با برگشت آن مبلغ اضافه به نامبرده موافقت شد.

7- نامه شماره 120488-11/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح  و با توجه به تغییر خط پروژه و اصلاح نقشه تفکیکی ، با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع جنوبی ملک شخصی شهروند محترم ، خانم فاطمه حسینی نسب در فاز اول شهرک باهنر ، به مساحت 10/44 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/500/661 ریال به نامبرده ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط موافقت شد.

8- نامه شماره 112712-13/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و در جهت اجرای مجوز صادره شماره 2183-7/12/91 ، به هر نحو ممکن و از جمله با استفاده از کادر امانی اقدام گردد.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/9/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1/سیار-11/9/92 شهروند محترم ، آقای یحیی سلجوقی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که از محل بازدید شود و مرمت جداول و محوطه سازی فضای سبز مورد نظر در اولویت اقدام قرار گیرد.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/9/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1795-12/9/92 تعدادی از ساکنان گلبازخان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مکاتبات متعدد ایشان ، در خصوص مرمت کوچه ، با اولویت اقدام گردد.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/9/92 خدمات شهری ، متن اظهارنظر یکی از شهروندان در خصوص پارک مجاور آپارتمان های شهرک دادگستری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص تقاضای مطرح ، بررسی شود و توجه لازم صورت گیرد.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 6594/92/ص-3/9/92 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع ادعای غیرقانونی دانسته شدن دریافت حق الارض بررسی و بر مبنای ضوابط قانونی اقدام گردد.

13- نامه شماره 1791-12/9/92 ، شهروند محترم ، آقای محمد مشتی ، به مدیر محترم مدرسه تیمسار مددی ارسال و اعلام گردد که در صورت صحت موضوع ، در خصوص آسفالت حیاط مدرسه ، لازم است که هر گونه اقدام از طریق اداره کل آموزش و پرورش پیگیری شود.

14-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 1759-9/9/92 شهروند محترم ، آقای صمد شهرکی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بدهی نامبرده به مبلغ -/845/167/12ریال شهرداری به صورت 50% نقد و مابقی در اقساط شش ماهه دریافت شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *