مصوبات جلسه 92/12/18

– بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/12/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 2648-14/12/92 شهروند محترم ، آقای وحید تجربه کار ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضا بررسی و در جهت رفع مشکلات خدماتی کوچة موردنظر در خیابان شهاب ، کوچة شماره 16 ، اقدام لازم انجام شود.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 16947/41/68-12/12/92 مدیرکل محترم فنی استانداری کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص حذف معبر ، از مشاور محترم طرح تفصیلی استعلام شود و نتیجة بررسی به شهروند محترم ، آقای رضا افضلی خارکویی ، اعلام گردد.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/12/92 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 2631-13/12/92 شهروند محترم ، آقای مرتضی عبداللهی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مفاد توافقنامه شماره 26319/2/90-27/12/90 ، نامبرده بتواند به ازای مبلغ بدهی ، از تسهیلات شهرداری در هر یک از مناطق شهری استفاده نماید.

4- نامه شماره 145622-26/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور پرداخت مبلغ 400 میلیون تومان به شرکت کرمان پتک ، به ازای کارکرد آن شرکت در زیرسازی معابر ، به نحوی که 50 میلیون تومان آن از ردیف 3030102104 در سال 92 و باقی ماندة مبلغ در سال 1393 از ردیف دیون عمرانی پرداخت شود ، موافقت گردید.

5- نامه شماره 143821-12/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و با توجه به تقاضای مؤسسة خیریه آشیانة علی برای احداث صد در صد ، موافقت شد که پروانه ساختمان برای مؤسسة مزبور ، در صورت رضایت همسایگان مجاور ، به نحو مطلوب و با رعایت ضوابط مربوط صادر گردد.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 27047/820-30/11/92 مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت کمک به شهروند محترم ، خانم سرور حیدری ، همسر محترم شهید ، با اخذ تعهد محضری ، نامبرده بتواند تا زمان اجرای طرح از قسمت مسیری ملک خود در شهرک جنت استفاده نماید و سپس آراء صادرة شماره 11500/100-8/11/92 و 10594/100-22/10/92 ، اجرا گردد.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2632-13/12/92 شهروند محترم ، آقای مهدی باغخانی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص اجرای پخ ملک موردنظر در کوچه شماره 13 خیابان امام جمعه ، همکف طبق ضوابط اجرا گردد و در اجرای پخ در طبقات مساعدت شود.

8- نامه شماره 130110-12/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص ملک شهروند محترم ، آقای صمدالله شمسی پور ، در خیابان شهید باهنر بر اساس طرح مصوب اقدام شود. به گونه ای که با کمترین زیان ممکن ، رعایت حال کسب و کار این شهروند محترم بشود.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2649-14/12/92 شهروند محترم ، خانم لیلا ایرانمنش ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بررسی شود و در صورتی که ملک موردنظر در بلوار جمهوری اسلامی ، شهرک الهیه ، قابلیت تجاری داشته و املاک همجوار هم بدین صورت احداث بنا کرده باشند ، پروانه ساختمان تجاری اخذ نماید.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/12/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 2526-3/12/92 هیأت مدیرة محترم مجتمع مهرگان نوین به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضا در خصوص تهیة وسایل ورزشی و نیمکت در مجتمع مزبور بررسی گردد و همکاری لازم صورت گیرد.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/12/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 2484-29/11/92 تعدادی از ساکنان کوچة شماره 19 بلوار امام رضا (ع) به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص آسفالت کوچة مزبور رسیدگی نمایند و اقدام لازم صورت گیرد.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/12/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 2536-5/12/92  تعدادی از ساکنان بلوک پارس شهرک مطهری به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که تقاضای آسفالت و حفر چاه فاضلاب در کوچة موردنظر   بررسی و رسیدگی شود.

13- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/12/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 2589-10/12/92 نماینده محترم ساکنان کوچه شماره 5 خیابان اقبال به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضای خدماتی رسیدگی شود و اقدام لازم صورت گیرد.

14- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/12/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 2626-13/12/92 شهروند محترم ، آقای منصور زندوکیلی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بر مبنای مصوبه این شورا ، در خصوص صدور مجوز نصب علمک گاز رسیدگی شود و اقدام لازم صورت گیرد.

15- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/12/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 2548-6/12/92 تعدادی از ساکنان کوچه شماره 14 ابوذر شمالی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضای کاشت نهال گل ،  بررسی شود و اقدام لازم صورت گیرد.

16- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/12/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 2439-27/11/92 تعدادی از مغازه داران میدان توحید به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت رفع مشکل ترافیک ( یا تغییر تابلوهای نصب شده ) ، اقدام لازم صورت گیرد.

17- نامه شماره 156922-4/12/92 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر حسب مفاد مندرج از بند الف از ماده 33 قانون معاملات شهرداری و مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، این شورا با توجه به بودجه مصوب سال 1393 ، با تفویض اختیار ترک مناقصه معاملات تا سقف مبلغ -/000/000/300 ریال به آقای مهندس سیف الهی ، شهردار محترم کرمان ، موافقت گردید.

18- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/12/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 2668-17/12/92 شهروند محترم ، آقای یدالله هروی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که تقاضای نامبرده در خصوص رفع مانع از تابلوی مغازة موردنظر در چهارراه طالقانی بررسی گردد و به گونه ای اقدام گردد که فعالیت شهرداری موجب خسران کاری ایشان نشود.

19- نامه شماره 156916-4/12/92 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر حسب مفاد مندرج از بند الف از ماده 33 قانون معاملات شهرداری و مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، این شورا با توجه به بودجه مصوب سال 1393 ، با تفویض اختیار مزایده و حراج ، تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال به آقای مهندس سیف الهی ، شهردار محترم کرمان ، موافقت گردید.

20- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/12/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 2363-19/11/92 تعدادی از ساکنان میدان بیرم آباد به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع نصب وسایل ورزشی و تندرستی در حد فاصل خیابان سرباز و بزرگراه امام بررسی شود و اقدام لازم صورت گیرد.

21- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/12/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 2675-18/12/92 شهروند محترم ، آقای محمود معارف دوست ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که ادعای تصرف قطعه زمین موردنظر در میدان میوه و تره بار با کاربری فضای سبز ، بررسی و اقدام لازم انجام گیرد.

22- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/12/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 2345-19/11/92 تعدادی از ساکنان کوچه کشتارگاه به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که ضرورت بازسازی آسفالت این کوچه بررسی شود و اقدام لازم صورت گیرد.

23- نامه شماره 162524-13/12/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. در نشست مورخ 17/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، با توجه به نیاز شهرداری منطقه دو ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری به شرح ذیل موافقت شد. لازم است که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری نیز پایدار گردد. ضمناً خرید ماشین آلات صرفاً عمرانی باشد.

«  اصلاحیه بودجه شهرداری منطقه 2  »

هزینه                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

عنوان وظیفه

شرح

مبلغ
مصوب

مبلغ
کسر شده

مبلغ
اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

3010202301

عمرانی

تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی

-/000/000/92

-/430/065/55

 

-/570/934/36

3030102301

عمرانی

جدول گذاری سطح شهر

-/000/000/7

 

-/000/000/2

-/000/000/9

3030102302

عمرانی

لکه گیری و ترمیم معابر شهری

-/000/400/7

 

-/000/000/8

-/000/400/15

3030102303

عمرانی

زیرسازی و آسفالت معابر

-/000/500/11

 

-/000/000/20

-/000/500/31

3030802301

عمرانی

رنگ آمیزی جداول سطح شهر

-/000/500

 

-/000/500/1

-/000/000/2

3050102301

عمرانی

نگهداری تأسیسات پارک ها

-/000/000/3

 

-/000/600

-/000/600/3

3050102302

عمرانی

نگهداری پارک ها و فضاهای سبز موجود سطح شهر

-/000/815/9

 

-/000/905/2

-/000/720/12

3050202301

عمرانی

جمع آوری ، حمل و دفن زباله

-/000/500/11

 

-/000/000/6

-/000/500/17

3050102305

عمرانی

بهسازی پارک های موجود

0

 

-/000/000/3

-/000/000/3

3050402301

عمرانی

زیباسازی سیما و منظر شهری (شامل نورپردازی ، نورافشانی ، احداث المان و … )

-/648/467

 

-/000/000/2

-/648/467/2

3081102301

عمرانی

خرید ماشین آلات عمرانی

0

 

-/000/500/1

-/000/500/1

3091002301

عمرانی

دیون عمرانی پروژه های عمرانی

-/000/200/1

 

-/000/240/4

-/000/440/5

102108

اداری

فوق العاده ، اضافه کار ساعتی ، نوبت کاری ، جمعه کاری

-/112/722/4

 

-/000/000/2

-/112/722/6

102111

اداری

پاداش و عیدی

-/800/457

 

-/000/500

-/800/957

204401

اداری

اجاره ساختمان

-/000/65

 

-/500/32

-/500/97

206601

اداری

سوخت دستگاه های حرارتی

-/000/9

 

-/000/30

-/000/39

207701

اداری

خرید لوازم جزئی ساختمان و …

-/000/3

 

-/000/37

-/000/40

207707

اداری

خرید لوازم آتش نشانی

-/320/1

 

-/700

-/020/2

310103

اداری

حقوق امتیازات

0

 

-/530

-/530

203304

شهری

هزینة حمل و نقل ، پست ، تلفن و فاکس

-/800/10

 

-/200/4

-/000/15

205501

شهری

نگهداری و تعمیرات جزیی ساختمان و تأسیسات

-/500/3

 

-/500/1

-/000/5

205503

شهری

نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه

-/083/75

 

-/000/145

-/083/220

206604

شهری

بهای برق مصرفی

-/000/200

 

-/000/400

-/000/600

207704

شهری

خرید لباس کارکنان ، لوازم خواب

-/000/64

 

-/000/6

-/000/70

207709

شهری

هزینة سایر مواد و لوازم مصرف شدنی

-/000/30

 

-/000/50

-/000/80

310103

شهری

حقوق امتیازات

0

 

-/000/53

-/000/53

419004

شهری

حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمات کارکنان

-/000/10

 

-/000/60

-/000/70

جمع

-/263/034/150

-/430/065/55

-/430/065/55

-/263/034/150

 

24- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 2388-21/11/92 مدیر محترم پرورشگاه دیلمقانی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که مبلغ -/000/000/10 ریال به پرورشگاه مزبور ، از محل اعتبار ردیف 416609-100 با عنوان سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی به منظور خرید وسایل برای بچه های تحت پوشش با رعایت ضوابط مربوط پرداخت شود.

25- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 2667-17/12/92 شهروند محترم ، آقای محمد رفیعی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت ویژة زندگی خانوادگی نامبرده و با توجه به مدارک پزشکی درمان فرزند ایشان ، موافقت شد که مبلغ -/000/000/10 ریال ، از محل اعتبار ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط پرداخت گردد.

26- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/12/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 2484-29/11/92 تعدادی از ساکنان کوچة شماره 19 بلوار امام رضا (ع) به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص آسفالت کوچة مزبور رسیدگی نمایند.

27- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 2682-18/12/92 آقای یونس زارع منصوری ، از پرسنل شهرداری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مدارک پزشکی درمان همسر ایشان ، مبلغ -/000/000/10 ریال ، از محل اعتبار ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ، به ایشان با رعایت ضوابط مربوط پرداخت گردد.

28- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/12/92 کمیسیون خدمات شهری ،  فرم پیگیری ارتباطات مردمی روابط عمومی شورا به شماره 2505-1/12/92 ، مربوط به شهروند محترم ، خانم شهیدی به شهرداری ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضای نامبرده در خصوص طولانی شدن اقدامات مربوط به بهسازی پارک بلوار امام حسین (ع) و نبود امکانات بازی بچه ها بررسی شود و اقدام لازم صورت گیرد.

29- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/12/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 2661-17/12/92 شهروند محترم ، آقای مسعود غفوریان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص تقاضای ایشان برای خرید قبر بررسی شود و مساعدت لازم صورت گیرد.

30- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 2611-12/12/92 شهروند محترم ، آقای سعید محکم ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به اعلام نظر اتحادیه مشاورین املاک کرمان ، دایر بر تعطیلی واحد صنعتی موردنظر از سال 1380 بدین سو ، دستور فرمایید که عوارض جواز کسب با توجه به مدت تعطیلی ، دریافت نگردد.

31- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/12/92 شورای عمومی ، نامه شماره 2663-17/12/92 شهروند محترم ، خانم زهره مبارکی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که صدور پایان کار ساختمان بر مبنای ضوابط و مقررات و با امعان نظر به مفاد مصوبة شماره 1377-30/8/91 این شورا انجام شود.

32- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 2669-17/12/92 شهروند محترم ، آقای غفور فاضلی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت خاص زندگی نامبرده ، مبلغ -/000/000/10 ریال به مشارالیه ، از محل اعتبار ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص پرداخت شود.

33- نامه شماره 161404-12/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و مقرر شد که در اجرای مجوز صادره شماره 902-28/5/92 این شورا ، با توجه به این که در حال حاضر امکان انتقال اسناد کلیة پلاک های مستهلک در اجرای پروژه کاروانسرای وکیل به نام شهرداری مقدور نمی باشد و همچنین امکان ثبت کل توافقنامه در سیستم مالی شهرداری ممکن نمی باشد.  در جهت حل مشکل ، با نهایی کردن و ثبت مالی آن گروه از اسنادی که پلاک های آن ها ، به نام شهرداری منتقل شده است و همچنین با تنظیم صورتجلسه واگذاری زمین به صورت جداگانه و بر اساس مبالغ قرارداد و دیگر موارد مندرج در توافقنامة منعقد موافقت گردید.

34- نامه شماره 154889-30/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به این که شرکت تعاونی توزیع برق راهیان رفسنجان از بابت اجرای عملیات تأسیسات برقی تقاطع های غیرهمسطح شهر کرمان گزارش کار خود را به مبلغ -/080/030/445 ریال ارایه نموده است ، با هزینه کرد و پرداخت مبلغ مزبور به پیمانکار نامبرده از محل اعتبار ردیف 3091002101 با عنوان دیون عمرانی موافقت شد.

35- نامه شماره 151959-26/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به نامه شماره 142541/4-6/11/92 منطقه چهار شهرداری ، با ثبت مبلغ
-/453/467/182 ریال بهای ملک مسیری شهروند محترم ، آقای سید علی حسینی ، در هزینه های سال جاری با عنوان تملک املاک مورد نیاز طرح های عمرانی موافقت شد.

36- نامه شماره 148671-19/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 18/12/92 شورای عمومی مطرح گردید و با توجه به ضرورت نظارت بر اجرای تقاطع های غیرهمسطح و مشغول به کار بودن مشاوران تا پایان سال جاری ، بر مبنای مجوز صادرة شماره 2313-23/12/91 این شورا ضمن موافقت با پرداخت وجه تا سقف قرارداد منعقد ، با توجه به توضیح آقای مهندس سیف الهی ، شهردار محترم کرمان ، در نشست مزبور از آنجا که پروژه های عمرانی در دست اجرا ، بدون حضور مشاور و ناظر مقدور نمی باشد و مشاوران ناظر قبل ، خود می بایست در ادامه اعمال نظارت نمایند ، پرداخت ادامة کارکرد قبل معوقات و کارکرد ، تا سقف قراردادهای منعقدة قبل – که به چهار میلیارد ریال افزایش یافته است –  موافقت کرد.

37- نامه شماره 163714-17/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 18/12/92 شورای عمومی مطرح گردید. با توجه به نیاز منطقه 3 شهرداری با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری به شرح ذیل موافقت گردید. لازم است که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری نیز پایدار گردد.

 

«  اصلاحیه بودجه منطقه 3 آن شهرداری »

                                                              درآمد                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

شرح

مبلغ مصوب

مبلغ کسر شده

مبلغ اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

102002

عوارض بر پروانه ساختمانی

-/000/015/85

 

-/000/000/10

-/000/015/95

102003

عوارض بر مازاد تراکم

-/000/012/30

 

-/681/775/1

-/681/787/31

                               جمع کل

-/000/027/115

0

-/681/775/11

-/681/802/126

هزینه                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

عنوان وظیفه

شرح

مبلغ  مصوب

مبلغ کسر شده

مبلغ اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

205505

اداری

هزینة جشن ، پذیرایی ، سوگواری و افطاری

-/572/47

 

-/428/102

-/000/150

206601

اداری

سوخت دستگاه های حرارتی

-/000/3

 

-/000/27

-/000/30

206604

اداری

بهای برق مصرفی

-/944/125

 

-/056/74

-/000/200

207702

اداری

خرید لوازم مصرفی اداری

-/649/86

 

-/351/63

-/000/150

313001

اداری

خرید لوازم مصرف نشدنی اداری

-/500/52

 

-/500/47

-/000/100

203304

شهری

هزینة حمل و نقل ، پست ، تلفن ، فاکس

-/200/25

 

-/800/9

-/000/35

205505

شهری

هزینة جشن ، پذیرایی ، سوگواری و افطاری

-/869/172

 

-/131/77

-/000/250

206601

شهری

سوخت دستگاه های حرارتی

-/000/15

 

-/000/35

-/000/50

207702

شهری

خرید لوازم مصرفی اداری

-/165/19

 

-/835/30

-/000/50

207708

شهری

خرید تابلو و پلاک راهنما

-/000/40

 

-/000/160

-/000/200

207709

شهری

هزینة سایر مواد و لوازم مصرف شدنی

-/000/70

 

-/000/80

-/000/150

310103

شهری

حقوق و امتیازات

-/000/36

 

-/000/64

-/000/100

3030102402

عمرانی

لکه گیری و ترمیم معابر شهری

-/000/000/2

 

-/000/000/4

-/000/000/6

3030102403

عمرانی

زیرسازی و آسفالت معابر

-/000/500/4

 

-/000/500/3

-/000/000/8

3050102403

عمرانی

تکمیل و کاشت فضاهای سبز موجود ( جادة جوپاری )

-/000/000/1

 

-/000/000/3

-/000/000/4

3050402402

عمرانی

زیباسازی سیما و منظر شهری ( شامل نورپردازی ، نورافشانی ، احداث المان و … )

-/420/295

 

-/580/504

-/000/800

جمع

-/320/489/8

0

-/681/775/11

-/000/265/20

                 

 

38- نامه شماره 162283-13/12/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، 249 مترمربع از ملک به شماره پلاک ثبتی 4416 اصلی ، در خیابان شهدای خانوک ، متعلق به ورثه مرحوم محمود صافی ، به ارزش کارشناسی -/000/000/241/1 ریال ، در مسیر اجرای طرح تعریض بلوار شهدای خانوک قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 160041-10/12/92 موافقت شد که به ازای تحویل و انتقال قطعی سند ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین های شماره 74 و 169 از نقشه تفکیکی شماره 16446/2/90-30/8/90 ، جمعاً به مساحت 480 مترمربع و به ارزش کارشناسی کل -/000/000/872/1 ریال به نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد و شهرداری مابه التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های عوض به مبلغ -/000/000/369 ریال را در وجه ورثه مرحوم محمود صافی به صورت نقد پرداخت نماید.

39- نامه شماره 147978-6/12/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به توضیح آقای مهندس سیف الهی ، شهردار محترم کرمان ،  در نشست مورخ 18/12/92 شورای عمومی ، این شورا با پیشنهاد مندرج در نامه شماره 123630-4/10/92 در خصوص واگذاری قطعه زمین تصرف شده به سپاه ثارالله موافقت کرد ، اما با توجه به این که کاربرد قطعه زمین موردنظر ورزشی و فرهنگی اعلام شده است ، پیشنهاد شد که تدبیری اندیشیده شود که آحاد مردم نیز بتوانند از آثار وجودی آن استفاده ببرند.

40- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/12/92 کمیسیون فرهنگ و IT ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صورت امکان ، راه اندازی سایت فرهنگسرای مجازی در دستور کار قرار گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *