مصوبات جلسه 92/12/4

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 2490-30/11/92 شهروند محترم ، آقای احمد پور رحیمی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این ملک تجاری نامبرده در خیابان شهید باهنر ، قبلاً به نام شهرداری منتقل شده است ، از بابت انتقال سند عوض در شهرک خواجو  به نام ایشان وجهی دریافت نگردد.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2466-28/11/92 مسؤول محترم تالار کوثر به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پرونده به شورای محترم ترافیک جهت طرح مشکل و دستیازی به راهکارهای لازم ، ارسال گردد.

3- با توجه به بررسی مجدد در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 2391-21/11/92 شهروند محترم ، آقای هوشنگ حاج حسینی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که و با توجه به وضعیت ویژة ملک و صدور پروانه ساختمان برای ملک مجاور ایشان ، با تملک ملک موردنظر ، در خیابان پارک نشاط موافقت گردید.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 2389-21/11/92 شهروند محترم ، خانم هل نساء نجار منصوری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مجوز صادرة شماره 1183-25/7/92 ، مبلغ طلب نامبرده به میزان -/095/380/576 ریال ، با رعایت ضوابط مربوط – از جمله تنظیم توافقنامه – در دو قسط به مشارالیهاپرداخت گردد.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 2134-24/10/92 شهروند محترم ، خانم نیره عسکری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به بررسی محلی و اطمینان از شرایط نامناسب مالی و جسمی ایشان و به ویژه با توجه به نامه شماره 3151/11-11/9/91 مسؤول محترم مجتمع شهدای هفتم تیر – که اعلان می دارد که نامبرده تحت پوشش سازمان بهزیستی می باشند – موافقت شد که از بابت صدور مجوز حفاری ملک موردنظر در خیابان شهید دستغیب محلة سلسبیل ، کوچة شماره 8 ، هیچ گونه وجهی از ایشان دریافت نگردد.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2491-30/11/92 شهروند محترم ، آقای عباس بهرام پور ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که مقداری از مساحت قطعه زمین شماره یک از نقشه تفکیکی شماره 28383-25/8/78 ، بر اثر شیفت پیداکردن قطعه شماره 2 بدان ، به صورت نوار طولی به قطعه شماره سه از نقشه تفکیکی شماره 28381-25/8/78 اضافه شده است و همچنین قطعات یک و سه نیز از مالکیت واحد برخوردارند
( در مالکیت وراث مرحوم اکبر بهرامپور است ) و ادعایی بر آن وارد نیست ، در جهت حل مشکل مقرر شد که مساحت این نوار طولی محاسبه گردد و شهرداری سهم 55% خود را محاسبه و اخذ نماید و سپس اقدام ثانوی در خصوص صدور پایانکار شرکت تعاونی مسکن مس سرچشمه انجام گیرد.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ،
نامه شماره 2399-23/11/92 شهروند محترم ، آقای عباس رفیع زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که دایرة حقوقی شهرداری وضعیت قطعه زمین عوض – موضوع مجوز صادرة شماره 23-20/1/92 – را از هر حیث بررسی نماید و در صورت صحت ادعا ، دال بر مشکل دار بودن زمین واگذار شدة عوض در کوچة دکتر ارجمند ، زمین جایگزین در نظر گرفته شود و در هر حال ، این شورا را از نتیجة بررسی یا اقدام ، حداکثر ظرف مدت 10 روز از وصول نامه مطلع نمایند.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
2401-23/11/92 شهروند محترم ، خانم فاطمه عباسی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مشکلات مختلف فردی و خانوادگی ایشان ، موافقت شد که در اخذ عوارض تفکیک ملک موردنظر ، در جاده قدیم زرند ، مبلغ فیش شماره 691872-8/4/92 به میزان -/000/594/104 ریال ، مطمح نظر قرار گیرد.

9- نامه شماره 155379-1/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به نیاز منطقه چهار شهرداری با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری به شرح ذیل موافقت شد. لازم است که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری نیز پایدار گردد.

 « اصلاحیه بودجه شهرداری منطقه چهار »

 

 

درآمد                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

شرح

مبلغ
مصوب

مبلغ
کسر شده

مبلغ
اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

702001

فروش اموال غیرمنقول

-/000/000/8

 

-/000/000/4

-/000/000/12

 

هزینه                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

 

ردیف

عنوان وظیفه

شرح

مبلغ
مصوب

مبلغ
کسر شده

مبلغ
اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

 

101105-100

اداری

دستمزد کارگران روزمزد

-/848/476/1

-/000/520

 

-/848/956

 

101106-100

اداری

حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی

-/214/417/2

-/000/250

 

-/214/167/2

 

102104-100

اداری

مزایای کارگران رسمی

-/799/12

-/000/3

 

-/799/9

 

102105-100

اداری

مزایای کارگران روزمزد

-/106/33

-/000/14

 

-/106/19

 

203301-100

اداری

مأموریت و هزینه سفر داخل کشور

-/900/32

-/000/20

 

-/900/12

 

101104-200

شهری

دستمزد کارگران رسمی حکمی

-/108/567/2

-/000/250

 

-/108/317/2

 

102108-200

شهری

فوق العاده و اضافه کاری و جمعه …

-/069/858/4

-/000/200

 

-/069/658/4

 

102109-200

شهری

پس انداز سهم شهرداری و حق بیمه ……

-/347/820/2

-/000/80

 

-/347/740/2

 

101103-100

اداری

حقوق کارمندان ثابت

-/782/143

 

-/000/27

-/782/170

 

101104-100

اداری

دستمزد کارگران رسمی حکمی

-/126/531

 

-/000/46

-/126/577

 

102103-100

اداری

مزایای کارمندان ثابت

-/628/589

 

-/000/330

-/628/919

 

102106-100

اداری

مزایای کارکنان قراردادی

-/370/955

 

-/000/560/1

-/370/515/2

 

102107-100

اداری

مزایای مأمورین انتظامی

-/840/45

 

-/000/30

-/840/75

 

102108-100

اداری

فوق العاده ، اضافه کاری و جمعه …

-/632/249/4

 

-/000/200/1

-/632/449/5

 

102109-100

اداری

پس انداز سهم شهرداری و حق بیمه ….

-/373/323/2

 

-/000/580

-/373/903/2

 

102110-100

اداری

کمک غیرنقدی عائله مندی و بن ….

-/247/483

 

-/000/67

-/247/550

 

101105-200

شهری

دستمزد کارگران روزمزد

-/382/467/3

 

-/000/180

-/382/647/3

 

102110-200

شهری

کمک غیرنقدی عائله مندی و بن ….

-/121/931

 

-/000/250

-/121/181/1

 

205511-200

شهری

هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری

-/948/267/31

-/000/200/4

 

-/948/067/27

 

206602-200

شهری

سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه

-/000/108

-/000/100

 

-/000/8

 

3020102501

عمرانی

اجرای طرح جمع آوری آب های سطحی

-/000/500

-/000/420

 

-/000/80

 

204404-100

اداری

کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه

-/970/356

 

-/000/50

-/970/406

 

205502-100

اداری

نگهداری و تعمیرات وسایل اداری

-/000/2

 

-/000/50

-/000/52

 

207701-100

اداری

خرید لوازم جزئی ساختمان

-/891/30

 

-/000/100

-/891/130

 

207706-100

اداری

لوازم تنظیف

-/470/21

 

-/000/52

-/470/73

 

417701-100

اداری

کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص

-/035/35

 

-/000/22

-/035/57

 

204404-200

شهری

کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه

-/810/596/4

 

-/000/200/1

-/810/796/5

 

207705-200

شهری

خرید بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی

-/166/681

 

-/000/200

-/166/881

 

207709-200

شهری

سایر مواد و لوازم مصرف شدنی

-/000/60

 

-/000/30

-/000/90

 

3030202501

عمرانی

پیاده روسازی

-/000/500/1

-/000/500

 

-/000/000/1

 

3070102501

عمرانی

تکمیل ساختمان اداری شهرداری منطقه 4

-/000/000/3

-/000/500/1

 

-/000/500/1

 

3091002501

عمرانی

دیون عمرانی پروژه های عمرانی

-/000/500

-/000/100

 

-/000/400

 

3020102502

عمرانی

حفر چاه جذبی در سطح معابر شهر

-/000/200

 

-/000/83

-/000/283

 

3030102502

عمرانی

لکه گیری و ترمیم معابر شهری

-/000/000/2

 

-/000/650/1

-/000/650/3

 

3030102503

عمرانی

زیرسازی و آسفالت معابر

-/000/000/7

 

-/000/250/3

-/000/250/10

 

3050402501

عمرانی

زیباسازی سیما و منظر شهری

-/406/485

 

-/000/700

-/406/185/1

 

3050102502

عمرانی

نگهداری پارک ها و فضاهای سبز موجود

-/000/000/2

 

-/000/500

-/000/500/2

 

جمع

-/588/284/82

-/000/157/8

-/000/157/12

-/588/284/86

                         

 

10- نامه شماره 154918-30/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع جنوبی ملک شهروند محترم ، آقای سلمان مظفرپور ، در شهرک رجایی ، خیابان حافظیه ، کوچة شماره 7 ، به مساحت 68/57 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/647/450/411 ریال به نامبرده ، جهت ادغام در ملک مجاورشان ، با رعایت ضوابط موافقت شد.

11- نامه شماره 148129-17/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به شهروند محترم ، آقای ولی
محمدی گودیزی ، از پرسنل شهرداری ، از محل اعتبار ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان همسر ایشان ، از طریق کمیته رفاه ، موافقت شد.

12- نامه شماره 149365-20/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به همکاری مجامع امور صنفی در وصول درآمدها ، با تمدید مجوز شماره 2123-20/12/90 این شورا ، به مدت دو سال ، از تاریخ 15/8/92 لغایت 15/8/94 موافقت گردید.

13- نامه شماره 147737-30/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید و مقرر شد که در جهت حل مشکل شهروند محترم ، خانم ایرانمنش ، در پرداخت بدهی اجارة پارکینگ تجلی ، مطابق پیشنهاد مذکور در نامه شماره 151413/92-24/11/92 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری عمل شود.

14- نامه شماره 152799-27/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 151842-24/11/92 اداره کل درآمدهای عمومی شهرداری ، شهروند محترم ، آقای حسین سام زاده کرمانی ، مبلغ -/000/576/153 ریال از بابت عوارض سالیانه کسب و پیشه ، به شهرداری اضافه پرداخت کرده است ، با برگشت این مبلغ اضافه به نامبرده موافقت شد.

15- نامه شماره 155375-1/12/92 شهرداری کرمان ، با توجه به نیاز شهرداری مرکز در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری به شرح ذیل موافقت شد. لازم است که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری نیز پایدار گردد.

 

«  اصلاحیه بودجه شهرداری مرکز  »

 

 

هزینه                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

عنوان وظیفه

شرح

مبلغ
مصوب

مبلغ
کسر شده

مبلغ
اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

204404

شهری

کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه

-/000/250/7

-/000/400

 

-/000/850/6

3010302109

عمرانی

طراحی روشنایی معابر و میادین شهری

-/000/300

-/000/300

 

0

3010302108

عمرانی

طرح مطالعاتی مبلمان و المان های شهری

-/000/400

-/000/400

 

0

3010302114

عمرانی

تهیه طرح های پژوهشی و مطالعاتی مسایل شهری

-/000/000/1

-/000/500

 

-/000/500

3050102110

عمرانی

توسعة پارک شورا

-/000/500

-/000/500

 

0

3060902107

عمرانی

احداث ، تکمیل و تجهیز فرهنگسرای شهید مطهری

-/000/000/3

-/000/700

 

-/000/300/2

3070202101

عمرانی

مشارکت در امور زیربنایی ، طراحی و احداث کشتارگاه جدید

-/000/000/10

-/000/000/5

 

-/000/000/5

3050102103

عمرانی

بهسازی پارک های موجود

-/000/000/26

 

-/000/400/1

-/000/400/27

3050102101

عمرانی

نگهداری تأسیسات پارک ها

-/000/500/2

 

-/000/400/1

-/000/900/3

3050102118

عمرانی

بهسازی پارک جنگل قائم

-/000/700/7

 

-/000/500

-/000/200/8

3050102116

عمرانی

احداث و تکمیل و اجرای پارک های محله ای

-/000/600/12

 

-/000/200/1

-/000/800/13

3050402105

عمرانی

زیباسازی سیما و منظر شهری (شامل نورپردازی ، نورافشانی ، احداث المان و … )

-/294/999/1

 

-/000/000/1

-/294/999/2

3050402106

عمرانی

بهسازی میادین سطح شهر

0

 

-/000/000/1

-/000/000/1

3010402104

عمرانی

راه اندازی و تجهیزات GPS برای ماشین آلات خدمات شهر

-/000/500

 

-/000/300

-/000/800

3070202102

عمرانی

تکمیل ، تجهیز ، تعمیر و نگهداری کشتارگاه فعلی

-/000/400/2

 

-/000/000/1

-/000/400/3

جمع

-/294/149/76

-/000/800/7

-/000/800/7

-/294/149/76

 

16- به نامه شماره 151944-26/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که در صورت نبود مانع قانونی ، اقدام لازم جهت صدور پروانه ساختمان بر مبنای قانون ماده واحده برای ملک موردنظر آقایان : عباس ، احمد و محمد ایرانمنش در بلوار
جهاد ، کوچة شهید جهانشاهی انجام گیرد.

17- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که شکایت خانم حقیقی در کوچة شماره 2 خیابان شهید مدرس ، شرقی 2 ، در اسرع وقت بررسی شود و در صورت وارد شدن خسارت به ملک مذکور ، فعالیت ساختمانی همسایة مجاور متوقف گردد و نتیجة بررسی و یا هر گونه اقدام به این شورا ، گزارش شود.

18- نامه شماره 93569-20/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و با درخواست شهروند محترم ، آقای محمدابراهیم احمدی ، در خصوص خرید لچکی برِ ملک ( که در نشست مذکور مطرح شد ) ، واقع در بلوار جمهوری اسلامی ، بلوار امام رضا بررسی شود و بر اساس ضوابط اقدام گردد.

19- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2094/01-ر-27/11/92 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد استان کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که رأی صادرة شماره 3091/100-28/3/92 کمیسیون ماده صد در خصوص تبدیل ملک به کاربری مسکونی ( کاربری اولیه ) ، در فرصت دو ماهه اعمال گردد.

20- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 591/92-1/12/92 مدیر عاملان محترم تعاونی مسکن نواحی یک و دو آموزش و پرورش کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با جلوآمدگی ساختمان با 60% در طول یا 60% در مساحت ملک ، در صورت رضایت محضری همسایة غربی موافقت شد و در خصوص تعداد طبقات ، لازم است که عرض معبر مدنظر قرار گیرد و دیگر اقدامات با رعایت ضوابط انجام گیرد.

21- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2524-3/12/92 شهروند محترم ، خانم فروغ امیری ، در خصوص صدور پروانة ساختمان در 5 طبقه در کوچة شماره 7 ، شهدای فتح آبادان و سپس تفکیک آن به علت مکاتبه سازمان میراث فرهنگی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضا بررسی شود و با توجه به وضعیت ساخت و ساز همسایگان مجاور در طبقات ، مساعدت لازم در جهت حل مشکل و اصلاح پروانه ساختمان صورت گیرد.

22- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری و لزوم تعامل فی ما بین ، نامه شماره 2271/107/92-24/9/92 رئیس محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن
و کشاورزی کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صورت امکان مساعدت لازم در خصوص فرصت به واحدهای صنعتی موردنظر صورت گیرد.

23- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 39457/92/ص-16/11/92 مدیرکل محترم اداره راه و شهرسازی استان کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بررسی شود و چنانچه برای احداث جایگاه  CNG در قطعه زمین موردنظر در کمربندی غربی ، نرسیده به سه راه جوپاری مصوبة شورای ترافیک وجود دارد و مالکیت زمین موردنظر نیز متعلق به  شهرداری است ، اقدامات آتی بر اساس ضوابط انجام گیرد.

24- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 4/12/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره
2441-27/11/92 شهروند محترم ، آقای محمدحسن ودیعتی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت خاص و عدم تمکن مالی مشارالیه ، هزینه قبر پدر نامبرده با 30% تخفیف اخذ گردد.

25- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 4/12/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره
2447-27/11/92 شهروند محترم ، آقای رضا شاه خسروی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص صدور مجوز گاز برای ملک مسکونی موردنظر در کوچة خیام ، در محلة سرآسیاب بر اساس مصوبة سابق این شورا ، اقدام گردد.

26- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 4/12/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره
2525-4/12/92 شهروند محترم ، آقای ناصر جهانشاهی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت خاص و عدم تمکن مالی مشارالیه ، هزینه قبر برادر نامبرده با 30% تخفیف اخذ شود.

27- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2435-26/11/92 شهروندان محترم ، آقایان : مسلم فتاحی و مهدی عطایی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که مساحت کل ملک مورد نظر در خیابان شیخ احمد کافی جنوبی ، کوچة شماره 2 ، بر اساس سند ثبتی شماره 222961-5/10/92 سیصد و بیست و چهار مترمربع است ، با تفکیک قطعات با عرض قطعة شماره یک : شمالاً 54/5 متر ، جنوباً 75/5 و قطعة شمارة 2 : شمالاً 53/5 و جنوباً 75/5 ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت گردید.

28- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2521-3/12/92 شهروندان محترم ، آقایان : سید امان الله ناصحی و محمود شریعتی نیا ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که نظر به این که وضعیت موجود ساختمان مستحدث ، از حیث تأمین پارکینگ ، با ضوابط مغایرت دارد ، در جهت حل مشکل نگارندگان نامه ، از محل بازدید شود و در صورت وجود راه حل ، اقدام لازم انجام گیرد.

29- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2481-29/11/92 شهروند محترم ، آقای جواد رنجبر ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که لازم است که رأی شماره 15689-7/11/91 کمیسیون ماده صد اجرا شود. اما با توجه به این که ملک موردنظر ، در خیابان هنرستان کشاورزی جنب بزرگراه آیت الله خامنه ای ، در حال حاضر به صورت موزاییک سازی استفاده می شود ، بررسی شود و در صورتی که برای تردد و توقف ماشین عملاً مشکلی ندارد ، در خصوص محاسبه  عوارض حذف پارکینگ با کاربرد فعلی ، بررسی مجدد صورت گیرد.

30- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2480-29/11/92 شهروند محترم ، آقای محمدجواد رفیعی ، در خصوص ملک واقع در کوچة شماره 10 جنوبی ، خیابان فردوسی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بررسی شود و در صورتی که نامبرده قبلاً مقدار مسیری ملک را به طور رایگان به شهرداری واگذاری نموده باشد ، احداث ساختمان با جلوآمدگی 60% قبل از تعریض یا 70% از آکس و در صورت رضایت همسایه مجاور ، احداث صد در صد بلامانع خواهد بود.

31- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2464-28/11/92 شهروند محترم ، آقای رضا ناظری زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص تقاضای نامبرده ، راجع به قطعه زمین پشت شهرک افضلی پور ، بر مبنای ضوابط و مقررات عمل شود.

32- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، در پاسخ به نامه شماره 2452-27/11/92 شهروند محترم ، آقای محمدرضا یاورزاده ، به اطلاع ایشان رسانده شد که با پیشنهاد ساخت صد در صد بنای تجاری و مسکونی ، با توجه به مغایرت با ضوابط معماری و شهرسازی ، مخالفت گردید.

33- نامه شماره 139550-30/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که در صورت تقاضای مالک ، پرونده به کمیسیون ماده پنج ، جهت تغییر کاربری ملک به تجاری ، ارسال گردد.

34- نامه شماره 143364-7/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 4/12/92 شورای عمومی مطرح گردید و با توجه به مطالب مندرج در نامه شماره 127093-27/9/92 ، با تمدید قرارداد شماره 633/11/س/ج-1/7/86 شهرداری با سازمان ملی جوانان به مدت پنج سال موافقت گردید.

35- نامه شماره 122007-14/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/12/92 کمیسیون فرهنگ و IT مطرح گردید و با نظر به این که قبلاً با نام « شهید علیرضا اشرف گنجویی » برای معبر از میدان بیرم آباد تا گلزار شهدا در مجوز صادرة شماره 1394-23/8/91 موافقت شده است ، مقرر شد که در این گذر برای نصب تابلو اقدام شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *