مصوبات جلسه 92/9/10

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ، نامه شماره 97/92/ت-6/9/92 رئیس محترم هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیمای مرکز کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که ضمن بررسی کارشناسانة موضوع ، نشستی با حضور معاون محترم معماری و شهرسازی و دایره حقوقی شهرداری و در صورت لزوم نمایندة شرکت تعاونی صدا و سیما تشکیل شود و این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1588-19/8/92 تعدادی از ساکنان کوچه شماره 12 خیابان انقلاب ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پرونده با نظر مساعد به کمیسیون ماده پنج ارسال تا اخذ تصمیم گردد.

3- نامه شماره 94780-4/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح شد. به شهرداری کرمان اعلام گردد که آن گونه که از مفاد نامه شماره 7800/3-23/6/92 سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کرمان استنباط می شود ، آن سازمان در جهت اجرای طرح ، اراده و تمایل دارد ، پیگیری شود که از طریق امضای توافق نامه ، در خصوص اجرای تعریض و ایجاد رفوژ میانی و پل عابر پیاده اقدام گردد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1718-4/9/92 تعدادی از کاسبان کوچه سردار ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که کوچه سردار ، با تدبیر لازم به فوریت بازگشایی گردد.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1745-6/9/92 شهروند محترم ، خانم طاهره دهنوی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص تقاضای نامبرده ( حصارکشی قطعه زمین پشت شهرک افضلی پور ) ، بر مبنای ضوابط و مقررات عمل شود.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1708-3/9/92 شهروند محترم ، آقای اسدالله اشرف پور ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت رفع مشکل از نامبرده ، شهردار محترم منطقه چهار ، موضوع را بررسی نمایند و از طریق دعوت از طرفین دعوی ( نامبرده و همسایه مجاور ) در جهت رفع مشکل استفاده از کوچه بن بست موردنظر کوشش نمایند و در صورت به توافق نرسیدن ، به ایشان تفهیم گردد که یا باید بر مبنای نقشه تفکیکی مورد ارایه اقدام گردد یا به مرجع قضایی مراجعه نمایند.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1764-9/9/92 شهروند محترم ، آقای عباس جبالبارزی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت رفع مشکل کسب و کار و تملک ملک نامبرده در کوچه شهید سرمست ، بر اساس ضوابط و مقررات اقدام گردد.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 160041-28/8/92 بازرس محترم کل استان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع پرونده آقای امیدعلی حمزه ای بررسی شود و بر اساس مقررات و ضوابط اقدام گردد.

9- بر حسب مذاکراتی که با حضور آقای مهندس فرقانی ، معاون محترم فنی و عمرانی شهرداری ، در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل انجام شد ، نامه شماره 1726-5/9/92 شهروند محترم ، آقای مهدی قائم پناه ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضای نامبرده در خصوص گودبرداری پارکینگ طبقاتی در خیابان شریعتی ، کوچه شماره 12 ، بررسی و پیگیری شود.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1739-6/9/92 شهروند محترم ، خانم فاطمه عسکری مقدم ، در خصوص محاسبه تعریض ملک ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضا بررسی شود و به نحوی اقدام گردد که حقی از نامبرده ضایع نگردد.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل ، نامه شماره 1757-7/9/92 شهروند محترم ، آقای عباس رضایی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صدور پایان کار ساختمان ، مقررات و ضوابط رعایت گردد.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل ، نامه شماره 1740-6/9/92 تعدادی از رانندگان کامیون های کمپرسی درون شهری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به اهمیت موضوع عبور و مرور آنان ، مشکل به وجود آمده با تسریع لازم ، در شورای ترافیک مطرح شود و پاسخ این شورا نیز در اسرع وقت ایفاد گردد.

13- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل ، نامه شماره 1755-7/9/92 شهروندان محترم ، آقایان : محسن کامیابی و مرتضی شمس الدین پور ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که اقدامات بعدی در جهت احداث پارکینگ عمومی در محدوده میدان عاشورا ، بر اساس نظریه کمیسیون ماده پنج انجام گیرد.

14- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/9/92 شورای عمومی ، نامه شماره 0942/92-7/9/92 رئیس محترم هیأت امنای مدرسه علمیه صالحیه کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وجهة آموزشی آن مدرسه ، به ویژه اهمیت حمایت و صیانت از شأن تدریس دینی در کرمان ، این شورا با معافیت پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان مدرسة مزبور با شرط رعایت دقیق کلیة ضوابط شهرسازی همچون تراکم و مقررات میراث فرهنگی در احداث ساختمان ، موافقت دارد.

15- نامه شماره 98201-2/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون خدمات شهری مطرح و مقرر شد که با توجه به این که شهروند محترم ، آقای علی نجیب زاده ، از معلولان ناشنوا می باشند ، در صورتی که تحت پوشش بهزیستی باشند ، وجه مربوط از نامبرده اخذ نگردد.

16- نامه شماره 117773-5/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش معبر بن بست در خیابان وحشی بافقی ، به مساحت 85/127 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/370/048/1 ریال به بنیاد خیریه فرهنگی تربیتی حاج اکبر صنعتی ، جهت ادغام در پلاک های مجاور ، با رعایت ضوابط موافقت شد.

17- نامه شماره 117989-5/9/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، ملک ورثه مرحوم ماشاالله اسدی از پلاک ثبتی شماره 386 اصلی بخش سه کرمان ، در خیابان امام ، کوچه شماره 5  ، یک دانگ عرصه با 25 مترمربع بنای مسکونی و 28 مترمربع باریک سازی تجاری ، با احتساب حق کسب و پیشه ، مجموعاً به ارزش کارشناسی -/000/500/737 ریال ، در مسیر طرح عمرانی قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 117159-4/9/92 موافقت می شود که به ازای آزادسازی و انتقال قطعی و رسمی سهم ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، شهرداری مبلغ کارشناسی یک دانگ را در وجه ورثه نامبرده با رعایت ضوابط مربوط پرداخت نماید.

18- نامه شماره 107430-27/8/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با توجه به توضیح آقای پورباقری و با عنایت به پیامد ادامة مشکلات این شرکت برای اعضای آن – که عموماً از پرسنل شهرداری اند – پیشنهاد می شود که جلسه ای با حضور شهردار محترم ، آقای مهندس سیف الهی ، و مدیر محترم منطقه دو ، آقای مهندس ایلاقی ، و نماینده شورای شهر ، آقای علی منصوری ، در شهرداری تشکیل ، تا پس از تبادل نظر لازم ، در حل مشکلات موجود آن شرکت کوشش شود.

19- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1688-30/8/92 شهروند محترم ، خانم فاطمه حسامی کرمانی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که به تقاضای نامبرده در خصوص مشکل هدایت آب باران به داخل چاه حفر شده در کوچه شماره 12 خیابان 24 آذر رسیدگی شود.

20- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1719-4/9/92 شهروند محترم ، آقای محمدعلی اسدی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که لازم است که به تقاضای نامبرده در خصوص واگذاری 15 قبر دو طبقه در بوستان رحمان ، مطابق روال و ضوابط قانونی رسیدگی شود.

21- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1650-27/8/92 نماینده ساکنان کوچه های شماره 14 و 29 ابوذر شمالی و بلوار امام حسین ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که به موضوع تقاضا در خصوص تعویض پل ورودی کوچه و صدور مجوز حفاری برای جابجایی تیرهای برق رسیدگی گردد.

22- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1729-5/9/92 شهروند محترم ، استاد اکبر صوتی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که اقدام لازم با نظر مساعد در خصوص مواردی که امکان انجام می باشد ، صورت گیرد.

23- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1753-7/9/92 شهروند محترم ، آقای موسی یوسف پور ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که تقاضای نامبرده در خصوص نصب تابلو در خیابان شهید بهشتی ، مجتمع تجاری اطلس ، بر طبق ضوابط رسیدگی شود.

24- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1747-7/9/92 شهروند محترم ، آقای محسن عادلی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضای نامبرده در خصوص لزوم آسفالت ، یا سیمان کاری محوطه اطراف بلوک های استانداری در بلوار ابوالفضل رسیدگی شود و در جهت رفع مشکل اقدام لازم به عمل آید.

25- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون خدمات شهری ،  نامه شماره 1702-2/9/92 نماینده ساکنان کوچه های شماره 25 و 27 بزرگراه آیت الله خامنه ای ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص صدور مجوز انشعاب گاز ، با توجه به مصوبه این شورا و بر طبق روال قانونی مساعدت شود.

26- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1635-26/8/92 شهروند محترم ، آقای رضا غنی پور ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که به تقاضای نامبرده در خصوص برخورداری از برق و راه مناسب ، رسیدگی شود.

27- نامه شماره 117173-4/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/9/92 کمسیون برنامه و بودجه مطرح و با توجه به توضیح مندرج در نامه ، نظر به این که شهروند محترم ، آقای احسان دشتبان در مزایده سازمان اتوبوسرانی قطعه شماره 333 از نقشه تفکیکی شماره 10555-3/3/80 ، به ارزش -/000/000/200/2 ریال برنده شده و اکنون وقف تشخیص داده شده است ، موافقت می گردد که به ازای قطعه زمین مزبور ، قطعه زمین شماره 19 ، از نقشه تفکیکی شماره 5492/2-14/4/86 ، به مساحت 16/279 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/720/991/916/1 ریال با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده واگذار گردد و به ازای مبلغ مابه التفاوت ، به میزان
-/280/008/283 ریال ، پروانه ساختمان در هر یک از مناطق شهرداری بر اساس درخواست مشارالیه ، به صورت تهاتر در اختیار ایشان گذارده شود.

28- با توجه به نامه شماره 30236/92/190-3/9/92 مدیرکل محترم سازمان تأمین اجتماعی استان کرمان ، با معاون محترم عمرانی استانداری کرمان مکاتبه و اعلام شود که نظر به این که آن سازمان مبلغ بدهی خود را بیش از -/000/000/000/37 ریال اعلام داشته است و پرداخت چنین رقمی برای شهرداری کرمان ، درحال حاضر امری سخت و حتی نامقدور است ، به ویژه آن که دولت نیز در طول یک سال گذشته ، در پرداخت دیون خود به سازمان اتوبوسرانی اقدام نکرده است ، بدین سبب در خصوص پرداخت سهم دولت اقدام تسریعی به عمل آید. بدین امید که در ادای دین شهرداری نیز گره گشایی شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.