مصوبات جلسه 92/9/24

1- نامه شماره 109325-30/8/92 شهرداری کرمان در خصوص اعتراض شهروند محترم ، آقای خالقی در نشست مورخ 23/9/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید و با توجه به این که مالک تفکیک اولیه را در سال 1375 در شهرک الیه انجام داده است و اکنون با توجه به نقشه برداری جدید با اشکالاتی مواجه شده است ، موافقت شد که تفکیک در زمین خام موجود مجدداً انجام گیرد.

2- نامه شماره 124483-20/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/9/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص تفویض اختیار به معاونت ها ، با توجه به تبصره ذیل ماده 54 قانون شهرداری ها ، موافقت شد. لازم است که در اجرای بهینة این مصوبه ، شهردار محترم نظارت عالیه بر عملکرد معاونت ها اعمال نمایند.

3- نامه شماره 114756-11/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/9/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص وضعیت پارکینگ ساختمان بلندمرتبه در ارتباط با کوچة شماره 10 خیابان جهاد ، هر گونه اقدام با رعایت ضوابط طرح تفصیلی انجام گیرد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1870-20/9/92 شهروند محترم ، خانم اقدس زرافشان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که لازم است هر گونه اقدام در جهت رسیدگی به اعتراض ایشان راجع به رأی کمیسیون ماده صد بر اساس مقررات انجام گیرد.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1761-9/9/92 تعدادی از ساکنان خیابان امام جمعه به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صدور مجوز احداث بناهای بلندمرتبه ، ضوابط شهرسازی رعایت گردد.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1758-9/9/92 تعدادی از ساکنان کوچه شماره 11 خیابان آیت الله صالحی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صورتی که مالک ساختمان موردنظر در سابقة اقدامات خود تعهدی به شهرداری داده است ، به ایشان اعلام گردد که در جهت اصلاح ارتفاع پنجره ها مطابق تعهد داده شده اقدام نماید.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1587/92-12/9/92 مدیرعامل محترم صندوق قرض الحسنه مس سرچشمه به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که امکان تأمین پارکینگ برای ملک عملاً وجود ندارد ، لازم است که از این حیث بر مبنای بند 3 از مجوز صادره شماره 1318-8/8/91 اقدام گردد.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1760-9/9/92 شهروند محترم ، آقای صیرفی نژاد به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت ممانعت از تضییع حق از نامبرده در ارتباط با ملک در خیابان فردوسی ، میانگین قیمت کارشناسی جبهه اول و جبهه آخر ملک محاسبه گردد.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1900-21/9/92 شهروند محترم ، خانم اسما سلطانی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به توضیح نامبرده و اعلان عدم نیاز آموزش و پرورش به قطعه زمین موردنظر در امتداد بلوار شیراز و اعلام فرصت قانونی در مدتی قبل از 18 ماه ، موافقت شد که اقدام لازم برای تفکیک ملک با استفاده از ماده واحده انجام گیرد.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/9/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل ، نامه شماره 1857-19/9/92 تعدادی از ساکنان قائم آباد به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به ضرورت تعریض خیابان و احداث باند کندرو در بلوار قائم آباد ، در این خصوص اقدام تسریعی صورت گیرد. ضمناً در خصوص جمع آوری میوه فروشان غیرمجاز نیز از طریق سازمان میادین اقدام گردد.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/9/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل ، نامه شماره 1851-18/9/92 شهروند محترم ، خانم مهدیه جاسمی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که تقاضای نامبرده برای تأسیس آژانس ویژة بانوان به سازمان تاکسیرانی ارسال شود تا در خصوص تقاضای مطرح ، اقدام لازم صورت گیرد.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/9/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل ، نامه شماره 1859-19/9/92 تعدادی از ساکنان خیابان ابن سینا به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به خطرساز بودن کوچة متقاطع با خیابان ابن سینا – حدفاصل شهید چمران و فلسطین – از طریق مکاتبه لازم ، نصب چراغ چشمک زن پیگیری گردد. همچنین در خصوص دیگر تقاضاهای خدماتی نیز اقدام مناسب صورت گیرد.

13- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/9/92 کمیسیون اجتماعی ، ورزش و جوانان ، مقرر شد که به مناسبت هفتة پژوهش یک ستون در نشریة کرمانشهر به کمیسیون اجتماعی اختصاص یابد و بدین منظور آقای دکتر جوانمرد ، مقاله در اختیار قرار خواهند داد.

14- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/9/92 کمیسیون اجتماعی ، ورزش و جوانان مقرر شد که در جهت بهبود و ترفیع وضعیت فرهنگی هر یک از محلات شهر به شهرداری کرمان ، پیشنهاد شود که کاوشکدة علوم در محله های مختلف ، با همکاری بخش خصوصی و شهرداری تشکیل گردد.

15- نامه شماره 124305-20/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 24/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع شمالی ملک شخصی شهروندان محترم ،آقایان : علی اکبر و مهدی صفر زاده کرمانی در خیابان مطهری ، کوچه شماره 62 که در اثر اجرای خط پروژه مصوب به وجود آمده است و امکان واگذاری به صورت قطعه ای مجزا مقدور نیست ، به مساحت 26/105 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/872/757 ریال به نامبردگان ، جهت ادغام در ملک ، با رعایت ضوابط موافقت شد.

16- نامه شماره 124290-20/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 24/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش امتیاز حق تقدم انتفاع شهرداری از لچکی ضلع غربی ملک مورد اجاره اوقاف ، به شهروند محترم ، آقای ناصر محمدزاده بیدرانی در خیابان نماز ، کوچه شماره 5 ، به مساحت 44/56 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/685/826/319 ریال به نامبرده ، جهت ادغام در ملک ، با رعایت ضوابط موافقت شد.

17- نامه شماره 124257-20/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 24/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع شمالی و غربی ملک شخصی شهروند محترم ، آقای علی آزادفر در خیابان 17 شهریور ، کوچه شماره 12 ، که در اثر احداث خط پروژه مصوب به وجود آمده است و امکان واگذاری به صورت قطعه ای مجزا مقدور نیست ، از نقشه تفکیکی شماره 3819/ص م / ب -28/11/85 ، به مساحت 54/59 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/240/357 ریال به نامبرده ، جهت ادغام در ملک ، با رعایت ضوابط موافقت شد.

18- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/9/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره
1930-24/9/92 تعدادی از ساکنان خیابان ادیب و بلوار پیروزی به شهرداری ارسال و اعلام گردد که در مسیرهای مزبور نیز تاکسی خطی در نظر گرفته شود.

19- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
1842-17/9/92 شهروند محترم ، آقای محمدجواد ابراهیمی به شهرداری ارسال و اعلام گردد که مبلغ بستانکاری نامبرده که برای صدور پروانة ساختمان و در ماه های پایانی سال گذشته به حساب شهرداری واریز شده ، تا پایان سال و به صورت نقد پرداخت گردد.

20- بر حسب مذاکراتی که در نشست مورخ 24/9/92 کمیسیون خدمات شهری ، با حضور آقای مهندس بابایی ، معاون محترم خدمات شهری شهرداری ، انجام شد ، نامه شماره 1841-17/9/92 شهروند محترم ، آقای عامری به شهرداری ارسال و اعلام گردد که در خصوص صدور مجوز برای تابلوی LED مغازة این شهروند محترم ، در خیابان 24 آذر ، رفع مشکل شود.

21- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، به پیوست عین نامه شماره 12233/41-16/9/92 مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری کرمان به شهرداری ارسال و اعلام گردد که بر مبنای ضوابط و مقررات اقدام گردد.

22- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، به پیوست تصویر نامه شماره 57/100-21/9/92 رئیس محترم شورای بخش گلباف به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص تقاضای 7000 متر جدول برای استفاده در خیابانی در دهستان جوشان ، با نظر مساعد و قیمت تمام شده ، اقدام شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *