مصوبات جلسه 92/12/11

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2590-10/12/92 شهروند محترم ، آقای غلامحسین خاتمی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مفاد مندرج در بند یک از رأی مورخ 10/11/92 کمیسیون داخلی منطقه چهار شهرداری و در جهت حل مشکل وراث ، در صورتی که ملک موردنظر در خیابان هفده شهریور ، جنب چهارراه حجتیه ، کوچة شماره 44 ، قابلیت استفاده تجاری دارد ، با تفکیک ملک مزبور به صورت تجاری ، موافقت گردید.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2523-3/12/92 شهروند محترم ، آقای هادی نژاد شاهرخ آبادی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که قطعه زمین موردنظر در خیابان حکیم ، کوچة شماره 2 ، به مساحت 125 مترمربع
می باشد و مالک قبلاً اقداماتی در شهرداری انجام داده است ، در جهت حل مشکل نامبرده ، با صدور پروانه ساختمان برای ملک مزبور ، با الزام به پیش آمدگی 60% موافقت شد.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2533-4/12/92 شهروند محترم ، آقای سعید افضلی ده زیاری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که قطعه زمین موردنظر در خیابان حکیم ، کوچه شماره 12 ، با مساحت 48 مترمربع زیر حد نصاب تفکیک مسکونی است ، در صورتی که قابلیت استفاده تجاری داشته باشد ، با صدور پروانه تجاری موافقت شد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2449-27/11/92 شهروند محترم ، آقای رضا یزدانی ، به شهرداری ارسال و اعلام گردد که با توجه به مفاد مندرج در بند یک از رأی مورخ 7/3/92 کمیسیون داخلی منطقه یک شهرداری ، در صورتی که ملک موردنظر در خیابان دادبین سوم ، نبش کوچة شماره 24 ، قابلیت استفاده تجاری دارد ، با تفکیک ملک مزبور به صورت تجاری ، موافقت گردید.

5- نامه شماره 148171-17/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به مجوز شماره 153-29/1/81 این شورا ، با ثبت مبلغ -/000/000/40 ریال بهای ملک مسیری شهروند محترم ، آقای هادی امیری تاج ، در هزینه های سال جاری با عنوان تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی موافقت شد.

6- نامه شماره 154564-6/12/92 شهرداری کرمان و با توجه به مفاد مندرج در نامه شماره 144455-30/11/92 شهرداری در نشست مورخ 10/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و دیگر مدارک موجود و نظر موافق شهرداری ، با پرداخت قدرالسهم حاصل از اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها راجع به 13/52 مترمربع ، مجموع مساحت پخ و تعریض بخش جنوبی ملک شهروندان محترم ، آقایان : محمد و عباس ابوالهادی ، واقع در خیابان شهید بهشتی ، کوچة شماره 2 ، به مبلغ -/000/990/198/1 ریال ، به صورت ریالی موافقت گردید.

7- نامه شماره 157785-6/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 156873/3-4/12/92 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، آقای مسعود بیدوئی نژاد ، مالک مدرسه غیرانتفاعی نوین ، مبلغ -/116/057/111 ریال از بابت عوارض پروانه ساختمان به شهرداری پرداخت کرده است و با استناد به ماده 18 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ماده 19 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش مصوب 6/5/1387 مجلس شورای اسلامی ، تقاضای استرداد مبلغ واریزی و چک های تحویلی را دارند ، با برگشت مبلغ -/000/000/37 ریال نقد و 2 فقره چک تقسیطی به مبلغ -/116/057/74 ریال به نامبرده موافقت شد.

8- نامه شماره 149370-20/11/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، 73/133 مترمربع عرصه از حد جنوب و غرب ملک ثبتی شماره 2613 اصلی ، در خیابان ابوحامد ، کوچه شماره 28 ، متعلق به شهروند محترم ، آقای حمید صمدانی ، به ارزش کارشناسی -/000/920/534 ریال ، در مسیر اجرای طرح تعریض قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 145742-13/11/92 موافقت شد که به ازای تحویل و انتقال قطعی و رسمی سند ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، شهرداری مبلغ مذکور را به صورت نقد در وجه آقای حمید صمدانی پرداخت نماید.

9- نامه شماره 155737-3/12/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به مجوز صادره شماره 2288-21/12/91 ، در خصوص ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 3 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدای پیرانشهر ، متعلق به شهروند محترم ، خانم مهرانگیز رشید فرخی ، که پس از مسّاحی از 1492 مترمربع به 47/1551 مترمربع افزایش یافته است و تفاوت مساحت ، 47/59 مترمربع و ارزش کارشناسی آن
-/000/162/95 ریال می باشد ، موافقت شد که مبلغ اخیرالذکر از مبلغ -/000/420/178 ریال بدهی مشارالیها کسر و باقی مانده در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت شود.

10- نامه شماره 155719-3/12/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 4 فرعی از 4152 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شاهزاده محمد ، کوچه شماره 6 غربی ، متعلق به شهروند محترم ، آقای فرهاد ابراهیمی فرد ، به مساحت 235 مترمربع با 5/140 مترمربع ساختمان تیرآهنی و 5/19 مترمربع باریک سازی ، با احتساب حیاط سازی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/500/430/1 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 986-29/11/92 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 158 ، 82 و 181 ، جمعاً به مساحت 23/597 مترمربع و به ارزش کارشناسی کُل -/000/736/369/1 ریال ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 در محل نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیرمبلغ -/000/764/60 ریال در وجه آقای فرهاد ابراهیمی فرد پرداخت نمايد.

11- نامه شماره 159974-10/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و در جهت تسریع در احداث پارکینگ مجموعة وکیل ، با پیشنهاد واریز مبلغ -/000/775/659/5 ریال ارزش کارشناسی ملک شهروند محترم ، آقای محمدرضا محمدی ، به حساب دادگستری کرمان ، در صورتی که کلیة مراحل قانونی طی شده باشد و حقی از نامبرده ضایع نشود ، موافقت گردید.

12- بر حسب بررسی مجدد در نشست مورخ 10/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 129184/1-3/10/92 منطقه یک شهرداری ، شهروند محترم ، خانم بتول ده شیخ زاده ، از بابت عوارض تفکیک ، به شهرداری مبلغی اضافه پرداخت کرده است ، با برگشت مبلغ اضافه به میزان -/500/751/52 ریال و چک های تقسیطی به مبلغ -/000/036/21 ریال به نامبرده موافقت شد.

13- نامه شماره 157800-6/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به شهروند محترم ، آقای مهدی رنجبر ، از پرسنل شرکتی شهرداری ، از محل اعتبار ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، از طریق کمیته رفاه ، موافقت گردید.

14- نامه شماره 160147-10/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به خانواده مرحوم مصیب کریمی نژاد ، از پرسنل شهرداری ، از محل اعتبار ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، موافقت گردید.

15- بر حسب مذاکراتی که در نشست مورخ 11/12/92 شورای عمومی با آقای مهندس سیف الهی ، شهردار محترم کرمان ، انجام شد ، نامه شماره 2598-10/12/92 شهروند محترم ، آقای علی ابوالحسنی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به استیصال مفرط نامبرده ، در صورت امکان از طریق دریافت وجه مندرج در کمیسیون بدوی ماده صد به شماره 17408-6/12/91 از مشکل به وجود آمده ، گره گشایی شود.1913

16- نامه شماره 158634-7/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/12/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی در بلوار هوشنگ مرادی ، به مساحت 25/10 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/410 ریال به شهروند محترم ، آقای رضا حسینی ، جهت ادغام در ملک شخصی مجاور ، با رعایت ضوابط موافقت شد.

17- نامه شماره 126417-26/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که با اجرای مصوبات صورتجلسه مورخ 6/8/92 کمیسیون ماده پنج موافقت شد. در اجرای مفاد بند 2 ، به گونه ای عمل شود که حقی از مالک تضییع نشود.

18- نامه شماره 148004-4/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که مساحت مسیری ملک موردنظر در نزدیکی چهارراه کوهپایه ، در بلوار امام رضا (ع) ، بر مبنای قیمت کارشناسی محاسبه گردد.

19- نامه شماره 154475-4/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و با توجه به این اعلان که ملک موردنظر از موقوفة میرحسینخانی در سرآسیاب ، میدان میرحسینخانی ، قابلیت استفادة تجاری دارد ، با تفکیک ملک مزبور به صورت تجاری موافقت شد.

20- نامه شماره 154820-6/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/12/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که موضوع بررسی شود و در صورتی که بر مبنای سند مالکیت عادی اولیه ، مقدار مسیری متعلق به ملک موردنظر بوده باشد و مالک ملک نیز قبلاً  از این بابت ، از وجه نقد یا امتیاز دیگری منتفع نشده باشد ، ارزش مسیری ، با نظر مساعد در محاسبة صدور پروانه ساختمان لحاظ گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *