مصوبات جلسه 92/11/20

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 19/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2258-9/11/92 شهروند محترم ، خانم زهره مبارکی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مبلغ طلب نامبرده از شهرداری ، در محاسبة عوارض و جریمة ساختمان ، ضمن کسر مبلغ بستانکاری مشارالیها ، ایشان بتواند از تخفیف بهمن ماه (20% ) نیز استفاده نماید.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 19/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2275-12/11/92 شهروند محترم ، خانم مریم شیخ پورخانی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به رضایت نامة محضری همسایه مجاور و بازدید نمایندة فنی شورا از محل ، با اصلاح پروانة ساختمان به صورت صد در صد موافقت شد.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 19/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2164-30/10/92 شهروند محترم ، آقای احمد ابوسعیدی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع بررسی شود و در صورتی که ارتفاع زیرزمین صفر – صفر باشد ، در آن صورت برای کارهای عمومی ، مشاعات در طبقات ، جز تراکم محاسبه نگردد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 19/11/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
2287-13/11/92 شهروند محترم ، خانم هل نساء نجار منصوری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که اقدام لازم در خصوص تملک ملک مورد نظر در چهارراه باقدرت ، بر مبنای ضوابط و مقررات انجام گیرد.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 19/11/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل ، نامه شماره 2310-15/11/92 شهروند محترم ، آقای محسن گنجوزاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به رأی صادرة کمیسیون ماده صد به شماره 5558-5/7/88 صدور پایان کار ساختمان ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط بلامانع خواهد بود.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 19/11/92 کمیسیون بهداشت ، پسماند و محیط زیست ،
نامه شماره 2466/12/68-9/11/92 سرپرست محترم دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به شکواییه شهروند محترم ، خانم دکتر مهین اسلامی ، در خصوص آلودگی صوتی ناشی از استفاده از ماشین آلات سنگین در روز های تعطیل برای
ساختمان سازی ، تذکر لازم جهت رعایت حال همسایگان داده شود.

7- بر حسب بررسی مجدد در نشست مورخ 19/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم و استماع اظهارات نامبرده و تأیید نمایندگان محترم شهرداری در جلسه ، نامه شماره 2320-16/11/92 شهروند محترم ، آقای محمدرضا ایران دوست ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با تفکیک ملک موردنظر به چهار قطعه ، در بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان شهید شیروانی ، با عرض موجود ( عرض باقی مانده از تعریض ) موافقت گردید.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 19/11/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل ، نامه شماره 2305-14/11/92 شهروند محترم ، خانم شوکت ستاری فر ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صورت راه اندازی آسانسور و اخذ مجوز لازم از ادارة استاندارد ، پایان کار صادر شود.

9- نامه شماره 148084-17/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 19/11/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و نظر به این که شهرداری در نظر دارد که ساختمانی به مساحت تقریبی 900 مترمربع ، با قیمت کارشناسی -/000/000/19 هزار ریال به صورت تهاتر با عوارض پروانه ساختمانی و تفکیک ، جهت استقرار ادارة درآمد و کمیسیون های ماده 100 و 77 خریداری نماید ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تغییر ردیف پروژة 3070102102 از عنوان احداث ساختمان اداره درآمد به خرید ساختمان اداره درآمد و کمیسیون های ماده 100 و 77 موافقت شد. ضمناً مبلغ -/000/000/14 هزار ریال به پروژه مذکور اضافه و در متمم بودجه پایدار گردد و بداهتاً کلیة مراحل خرید و اقدامات تالی با رعایت ضوابط و مقررات انجام گیرد.

10- نامه شماره 148622-19/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 19/11/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تملک ملک شهروند محترم ، آقای جعفری ، در میدان توحید ، کوچه سرمست ، بعد از واریز مبلغ کارشناسی به میزان -/000/725/557/4 ریال ، به حساب دادگستری و رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید.

11- نامه شماره 135283-13/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 19/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید. با توجه به وضعیت مالی شهرداری ، لطفاً دستور فرمایید که تملک ملک موردنظر در اولویت سال 1393 قرار گیرد.

12- نامه شماره 132284-14/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 19/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که یکی از شرایط مذکور در نامه ، با نظر شهروند محترم ، آقای رضا محمد هاشمی ، عملی گردد.

13- نامه شماره 147166-15/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 19/11/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به شهروند محترم ، آقای غلامرضا رضایی ، از پرسنل شهرداری ، از محل اعتبار ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، از طریق کمیته رفاه ، موافقت گردید.

14- با توجه به نامه شماره 2014-7/11/92 و بر حسب مذاکرات مجدد در نشست مورخ 20/11/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری و استماع توضیحات آقای مهندس سعیدی ، مدیر محترم منطقه یک
شهرداری ، به شهرداری اعلام گردد که در جهت حل مشکل فی ما بین شهرداری و ورثة محترم مرحوم محمود صافی و با توجه به این که ملک ایشان در خیابان شهید باهنر ، در سال 1381 مستهلک گردیده و قطعه زمین عوض در اراضی کاظم آباد نیز هنوز به ایشان منتقل نشده است ، لذا برای ممانعت از ضرر و زیان بیشتر به مشارالیهم موافقت می شود که اقدام بر مبنای قیمت تعیین شده در کارشناسی های شماره 150988-19/11/91 و 150990-28/11/91 انجام گیرد.

15- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/11/92 کمیسیون اجتماعی ، ورزش و جوانان ، نامه شماره 2386-20/11/92 تعدادی از ساکنان خیابان نماز ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت نصب وسایل ورزشی در پارک نماز ، با نظر مساعد اقدام گردد.

16- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/11/92 کمیسیون اجتماعی ، ورزش و جوانان ، نامه شماره 268-254/559/زم-8/10/92 مسؤول محترم سازمان بسیج اساتید استان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به رسالت گسترش فرهنگ بسیج ، حتی المقدور دو تابلو به سازمان مزبور اختصاص یابد تا در موقع نیاز استفاده گردد.

17- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/11/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ، نامه شماره 2285-13/11/92 شهروند محترم ، آقای محمدحسین اکبری بقا ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که قطعه زمینی که نامبرده در مزایده برنده شده اند و برای آن قطعه زمین ، در محل خیابان شفا ، معارض پیدا شده و تصرف شده است ، لذا پیشنهاد می شود که در جهت جبران خسارت وارد به این شهروند محترم ، ارزش کارشناسی قطعه زمین عوض به آدرس بلوار جمهوری اسلامی ، غرب پل راه آهن ، انتهای خیابان وصال ، اراضی حسینیه ، با تقسیط 36 ماهه دریافت گردد.

18- نامه شماره 134944-21/10/92 شهرداری کرمان در خصوص واگذاری زمین به مؤسسة محبین اهل بیت ، از طریق بنیادهای  ماندگار در نشست مورخ 20/11/92 شورای عمومی مطرح گردید و با کلیات پیشنهاد شهرداری موافقت شد. اما لازم است که در تنظیم قرارداد نهایی ، نظر رؤسای کمیسیون های حقوقی ، معماری و بودجة این شورا مدنظر قرار گیرد.

19-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/11/92 شورای عمومی ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که پارک بانوان در دست احداث توکل آباد به نام یکی از شخصیت های دینی مزیّن گردد.

20- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/11/92 شورای عمومی ، نامه شماره 2355-19/11/92 شهروند محترم ، آقای علیخانی نژاد ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضا با نظر مساعد بررسی شود به نحوی که حقی از نامبرده تضییع نشود.

21- بر حسب بررسی مجدد در نشست مورخ 19/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم و استماع اظهارات نامبرده و تأیید نمایندگان محترم شهرداری در جلسه ، نامه شماره 2320-16/11/92 شهروند محترم ، آقای محمدرضا ایران دوست ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با تفکیک ملک موردنظر به چهار قطعه ، در بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان شهید شیروانی ، با عرض موجود ( عرض باقی مانده از تعریض ) موافقت می گردد.

22- نامه شماره 113422-19/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/11/92 شورای عمومی مطرح گردید و با توجه به استماع توضیحات مشاور طرح وشهردار محترم ، آقای مهندس سیف الهی ، و با عنایت به موافقت نامه سابق این شورا به شماره 1759-12/10/91 و اهمیتی که اجرای طرح تله کابین برای شهر کرمان دارد ، با اجرای قرارداد شماره 88647-1/11/91 موافقت شد.

23- نامه شماره 129833-19/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/11/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید و در جهت حل مشکل شهروند محترم ، آقای شهرام مصطفایی ، با اجرای توافقنامه شماره 148164-17/11/92 در خصوص تعبیر درب پارکینگ موافقت می گردد. ضمناً در پایان کار صادره نیز شماره توافقنامه ذکر گردد.

24- نامه شماره 143044-19/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/11/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح و با توجه به مشکلات و وضعیت استثنایی شهروند محترم ، خانم سهیلا صنعتی و به ملاحظة این که فرزند شهیدند ، موافقت شد که مبلغ طلب ، مطابق آن چه در توافقنامه شماره 101536/3-1/12/91 ذکر گردیده است ، ( به میزان -/000/400/734 ریال ) نقدینه به ایشان پرداخت گردد.

25- نامه شماره 148103-17/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/11/92 شورای عمومی مطرح گردید و با توجه به دیگر مدارک موجود در پرونده و نظر موافق  شهرداری ، با پرداخت قدرالسهم حاصل از اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها راجع به ملک اداره کل منابع طبیعی استان کرمان ، واقع در بزرگراه امام ،
جنب پارک مادر ، به مبلغ -/000/800/945/34 ریال ، به صورت ریالی موافقت شد.

26 – نامه شماره 133441-17/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/11/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید و با توجه به وضعیت خاص زندگی نگارندة نامه ، خانم مریم مشرفی ، و این واقعیت که همسر ایشان ، آقای عبدالرسول نقی پور ، در زمرة جانبازان انقلاب اسلامی و مبتلا به بیماری عصبی
می باشند و از داشتن فرزندی با بیماری مغزی رنجورند و مغازة موردنظر نیز در خیابان امام خمینی ، از 20 سال پیش تاکنون تنها ممّر درآمد آنان بوده است ، ضمن اجرای رأی صادرة دادگاه به شماره 200895-8/12/91 و رفع تصرف ، طرح خیابان اجرا گردد و سپس باقی مانده ملک به قیمت کارشناسی روز ، به مشارالیها واگذار گردد.393

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *