مصوبات جلسه 92/11/27

– بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2347-19/11/92 شهروند محترم ، آقای محمدمهدی نظری نسب ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص چگونگی ساخت و ساز بر مبنای رأی صادرة مورخ 3/10/86 کمیسیون فنی منطقه یک شهرداری عمل گردد و در صورتی که در جهت اجرای تقاضا مانع قانونی وجود دارد ، این شورا را مطلع نمایند.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2397-23/11/92 شهروند محترم ، خانم فاطمه عسکری مقدم ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص وضعیت ملک ، موضوع تقاضا مجدداً بررسی شود به گونه ای که حقی از نامبرده تضییع نگردد و این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2436-26/11/92 شهروند محترم ، آقای محسن سالاری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که دال گذاشته شده در ورودی مغازة موردنظر در خیابان بهشتی ، بعد از کوچة شماره 13 ، با توجه به وجود جواز کسب و قدمت ساختمان ، از آن محل برداشته شود و اضافه بنا ، از طریق ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد پیگیری گردد.

4- نامه شماره 143841-20/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که ، پخ ملک مورد نظر آقای پور ناصری ، بر اساس پروانه صادره اجرا گردد.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2400-23/11/92 شهروند محترم ، آقای محمود اکبر زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به تعریض ملک موردنظر ، در خیابان خبرنگار کوچة شماره 21 ، که موجب تقلیل مساحت هر یک از قطعه زمین های مورد تفکیک ، به 145 مترمربع گردیده است ، با اجرای تفکیک موافقت شد.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2384-21/11/92 شهروند محترم ، آقای داوود حسنی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص تفکیک ملک مورنظر بر مبنای بند شماره 6 کمیسیون داخلی مورخ 18/2/92 منطقه سه شهرداری عمل گردد و در صورتی که در جهت اجرای تقاضا مانع قانونی وجود دارد ، این شورا را مطلع نمایند.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2415-24/11/92 شهروند محترم ، آقای غلامرضا انجم شعاع ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که اعیانی ملک موردنظر در بلوار آزادگان ، انتهای کوچة شماره 5 ، نبش شمالی 2 ، در مسیر طرح می باشد ، ارزش قیمت اعیانی محاسبه و از ارزش پروانه ساختمانی که در باقی ماندة ملک صادر می گردد ، کسر شود. اما در مورد عرصه با اداره اوقاف هماهنگ شود.

8- نامه شماره 144078-20/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص رعایت سقف تراکم ، بر اساس عرض معبر ، موضوع بند 12 کمیسیون ماده پنج مورخ 6/11/86 اقدام گردد.

9- نامه شماره 152481-26/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد با توجه به این که ورثة مرحوم نوروزی قبلاً از بابت قدرالسهم ملک ، مبلغ -/595/869/817 ریال پرداخته اند ، مطابق پیشنهاد مندرج در نامه شماره 152490/4-26/11/92 منطقه چهار شهرداری عمل شود.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2281-12/11/92 شهروند محترم ، آقای حسن شیردل ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که نظر به این که در حال حاضر اراضی دو طرف ملک ساخته شده نیست و مالکان مجاور نیز حاضر به فروش نیستند ، در جهت حل مشکل نامبرده ، این شورا با صدور پروانه ساختمان بر قطعه زمین موردنظر در بلوار آیت الله خامنه ای نزدیک کارخانه کارتن سازی با مساحت موجود و رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت دارد.

11- نامه شماره 132345-19/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/11/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل مطرح گردید و با توجه به رأی مرجع قضایی ، بر اساس طرح تفصیلی ، معبر ( کوچة کلانتری 11 ) بازگشایی شود تا حقی از همسایگان تضییع نشود.

12- نامه شماره 148092-26/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 27/11/92 شورای عمومی مطرح گردید و با کلیات طرح مشارکت آن شهرداری موافقت شد. دستور فرمایید که شورا را از مفاد قرارداد مطلع نمایند تا تصویب نهایی شود. ضمناً لازم است که بازارچة موردنظر ، یک بار به مزایده گذارده شود.

13- نامه شماره 148151-17/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 27/11/92 شورای عمومی مطرح گردید ، این شورا با اجرای بندهای صورتجلسه مورخ 29/8/92 کمیسیون ماده پنج شهر کرمان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

14- نامه شماره 147952-20/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 27/11/92 شورای عمومی مطرح گردید و با توجه به اقدامات قبل ، از جمله بند 41 متمم صورتجلسة کمیسیون ماده پنج شهر کرمان مورخ 26/4/92 و مصوبه سابق این شورا به شماره 1900-25/9/92 ، با تفکیک قطعه زمین موردنظر در ادامة بلوار شیراز موافقت شد. شهرداری مکلف است سهم خود را به صورت زمین دریافت نماید و از تفکیک در محدودة مجاور این زمین امتناع نماید.

15- نامه شماره 129266-14/11/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به مذاکراتی که با حضور آقای مهندس سیف الهی ، شهردار محترم کرمان و نمایندة شرکت فاران مشرق زمین انجام شد و گزارش نمایندگان شهرداری از اقدامات مالی و فنی مربوط به تقاطع های غیرهمسطح چهارراه باقدرت و سیدی به سمع اعضا رسید و با توجه به مفاد مندرج در نامه های شماره 124456-20/9/92 و 124354-20/9/92 شهرداری ، دال بر این که شرکت های کرمان ریسه ، کرمان قصر و فاران مشرق زمین ، بر مبنای قراردادهای منعقد ، گزارش کار خود را از اجرای بخشی از تقاطع غیرهمسطح باقدرت ، هر یک به ترتیب به مبلغ -/103/754/997/4 ،
-/917/420/134/1 و -/513/809/514/3 ریال ارائه داده اند ، این شورا در جهت گره گشایی از مشکل موجود و فعال سازی مجدد عملیات اجرایی تقاطع های باقدرت و سیدی ، با پیشنهاد پرداخت مبالغ فوق الذکر به پیمانکاران نامبرده و هزینه کرد آن ها از محل اعتبار 3091002101 با عنوان دیون عمرانی ، به گونه ای که مفاد صورتجلسة مورخ 27/11/92 این شورا و دیگر ضوابط و مقررات مربوط رعایت شود ، موافقت گردید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *