مصوبات جلسه 92/11/13

– بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 12/11/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 2086-19/10/92 شهروند محترم ، آقای علی دریجانی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که که تقاضا بر مبنای ضوابط قانونی بررسی شود و اقدام متناسب بر مبنای نظر کارشناسی انجام گیرد.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 12/11/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 2276-12/11/92 شهروند محترم ، آقای علی قاسمی نژاد به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بدهی نامبرده به شهرداری به صورت 10% نقد و مابقی در اقساط یک ساله دریافت شود.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 12/11/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 2040-9/10/92 محترم ، آقای محمود مغفوری فرسنگی به شهرداری کرمان ، از پرسنل شهرداری ، ارسال و اعلام گردد که در خصوص تقاضای جابجایی نامبرده با نظر مساعد بررسی شود و اقدام لازم انجام گیرد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 12/11/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 2214-6/11/92 شهروند محترم ، آقای مهدی منتظر به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که این شورا بر اجرای مفاد مجوز صادره شماره 330-18/3/92 تأکید دارد. در صورتی که نامبرده متقاضی پروانه ساختمان و به تبع آن ، استفاده از تخفیف پایان سال است ، شهرداری با پرداخت نقدینة مبلغ طلب نامبرده ، می تواند شرط واریز وجه و تخفیف تبعی آن را برای ایشان مهیا کند ، در این خصوص دستور لازم صادر فرمایید و این شورا از نتیجه مطلع نمایند.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 12/11/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 92/466-10/11/92 شرکت کرمان پتک به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضا به طور دقیق بررسی شود و بر اساس ضوابط و مقررات و شرایط عمومی پیمان نامه ها و قرارداد نامبرده اقدام گردد و این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 12/11/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 304/92-9/11/92 شرکت جهان فلز به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در رسیدگی به بدهی آن شرکت ، بر طبق ضوابط و مقررات اقدام گردد.

7- نامه شماره 132223-11/10/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 12/11/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد فروش کوچه بن بست (شماره 7 ) در خیابان مولوی ، به شهروند محترم ، آقای ماشاالله خدادادپور ، به منظور افزایش فضا برای برگزاری مراسم سوگواری امام حسین (ع) ، به صورت رایگان موافقت شد.8- نامه شماره 79307-25/8/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 12/11/92 کمیسیون فرهنگ و IT مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص نامگذاری خیابان جنب آتش نشانی آزادگان  به نام  « شهید لطف الله آقایی سلطانی » موافقت گردید.

9- نامه شماره 144425-9/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 12/11/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 140608-2/11/92 شهرداری ، شهروند محترم ، آقای دکترماشاالله رجبی زاده ، مبلغ -/860/777/159 ریال از بابت عوارض خدمات شهری ، به شهرداری اضافه پرداخت کرده است ، با برگشت اضافه پرداخت به نامبرده موافقت شد.

10- نامه شماره 144459-9/11/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، 24/242 مترمربع با 145 مترمربع اعیانی تجاری و حق کسب و پیشه با سند ثبتی شماره 11 فرعی از 4481 اصلی مجزا شده از 7 فرعی ، در خیابان شهدای خانوک ، متعلق به ورثه مرحوم مهدی مقیمی نژاد ، به ارزش کارشناسی -/000/725/376/4 ریال ، در مسیر اجرای طرح تعریض بلوار شهدای خانوک قرار مي گيرد ،  بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 142684-6/11/92 موافقت می شود که به ازای تحویل و انتقال قطعی سند ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین های شماره 5 و 6 از نقشه تفکیکی شماره 91/604/1/ص-4/3/91 ، جمعاً به مساحت 91/590 مترمربع و به ارزش کارشناسی کل -/000/008/200/5 ریال به نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد و ورثه نامبرده مابه التفاوت ارزش ملک مسیری و
قطعه زمین های عوض به مبلغ -/000/283/823 ریال را در وجه آن شهرداری به صورت نقد پرداخت نمایند.

11- نامه شماره 137916-26/10/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، قطعه شماره 110 ، در شهرک قائم ، متعلق به شهروند محترم ، آقای محمد نجارزاده ، دارای شش دانگ پلاك ثبتي شماره 9075 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان ، به مساحت 312 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/200/499 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 887-7/10/92 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 77 ، به مساحت 190 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/500/522 ریال ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 در محل نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعايت ضوابط موافقت گردید. با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين عوض ،  نامبرده مبلغ -/000/300/23 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

12- نامه شماره 135049-21/10/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 12/11/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به این که قبلاً بر اساس مجوز صادره شماره 153-29/1/81 ، ملک مسیری شهروند محترم ، خانم محبوبه نایبندی آتشی به تملک شهرداری درآمده است ، با ثبت مبلغ -/160/801/6 ریال بهای ملک در هزینه های سال جاری ، با عنوان تملک املاک مورد نیاز طرح های عمرانی موافقت گردید.

13- نامه شماره 133302-15/10/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 12/11/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و مقرر شد با توجه به توضیحات مندرج در نامه ، با ثبت بهای ملک شهروندان محترم ، آقای صمدالله طغرلی و خانم صفیه قتلوزاده در ضلع جنوبی میدان ارگ ، جنب کوچة شهید سرمست ، در هزینة سال جاری و منظور نمودن مبلغ -/500/792/40 ریال ، به حساب بستانکاری نامبردگان موافقت گردید.

14- نامه شماره 142653-6/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 12/11/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به این که شرکت ساختمانی و تأسیساتی منارسازان ، بر اساس مزایدة مورخ 18/2/89 قطعه زمین شماره 71 در غدیر 3 ، به مبلغ -/000/700/380 ریال برنده گردیده ، اما سپس این قطعه با بررسی مجدد ، معلوم گردید که در مسیر تعریض قرار می گیرد ، بدین سبب به عنوان ما به ازا ، با واگذاری قطعه زمین شماره 21 در بلوار جمهوری اسلامی از اراضی محمدآباد به مساحت 73/223 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/602/655/1 ریال ، به شرکت نامبرده ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. ضمناً مبلغ -/000/398/24 ریال ، تفاوت مبلغ کارشناسی دو قطعه نیز از طریق صدور پروانه ساختمان بر قطعه واگذاری مزبور تسویه گردد.

15- نامه شماره 135007-21/10/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 12/11/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و مقرر گردید در مقایسه با مجوز صادرة شماره 2016-3/12/91 این شورا ، نظر به این که بر اساس بررسی مجدد ، شهروند محترم ، خانم فاطمه عزیزی زاده راوری ، مبلغ -/235/794/525 ریال بستانکار شده اند ، موافقت شد که وجه مزبور به صورت صدور پروانه ساختمان شناور در هر یک از مناطق شهری چه به نام خود و چه به نام فرد دیگر صادر و در اختیار گذارده شود.

16- نامه شماره 141698-5/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 12/11/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به تقاضا نامه مورخ 5/9/92 شهروند محترم ، آقای ایمان مؤمن زاده خبیصی و پیشنهاد شهرداری ، با فروش قطعه زمین ردیف 18 قدیم (20 جدید ) از بلوک دو در محلة صنعتی ، به مساحت 350 مترمربع به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان به ازای اخذ مبلغ کارشناسی -/000/000/770 ریال ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

17- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/11/92 شورای عمومی ، نامه شماره 24818/820-8/11/92 مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که استثنائاً با تقاضای تفکیک ملک شهروند محترم ، آقای روح الله دانشفر  ، به مساحت 180 مترمربع در شهرک مطهری ، بلوک 3 – با توجه به وضعیت ویژة این جانباز عزیز – موافقت گردید.

18- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم  به پیوست تصویر نامه شماره 175/92-2/11/92 مدیر پروژه های سرمایه گذاری ، طراحی ، اجرای شرکت زیباسازه طوس گام ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با تقاضای افزایش طبقات صرفاً در حد یک طبقه اضافه بر تراکم برای ملک موردنظر در بلوار جمهوری اسلامی روبروی هتل پارس ، مشروط به این که در این ملک بیشتر از 12 طبقه احداث نشود و ارتفاع طبقات به طور کُل – اعم از 9 و 12 – یکسان باشد ، موافقت شد.

19- نامه شماره 135045-21/10/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 12/11/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 131522/1-8/10/92 منطقه یک شهرداری ، شهروند محترم ، آقای منصور آب بر ، مبلغ -/000/875/61 ریال از بابت عوارض پروانه ، به شهرداری اضافه پرداخت کرده
است ، لذا با برگشت مبلغ اضافه به نامبرده موافقت شد.

20- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2231-7/11/92 شهروند محترم ، خانم لیلی نظری رباطی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با تقاضای افزایش طبقات صرفاً در حد یک طبقه اضافه بر تراکم برای ملک موردنظر در بلوار جمهوری اسلامی جنب فروشگاه روز به روز ، با توجه به وضعیت عمومی ساخت و ساز در کوچه ، موافقت
شد.

21- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/11/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 2212-6/11/92 شهروند محترم ، خانم حمیده بهاالدینی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص تقاضای خرید قبر مطابق مقررات و ضوابط عمل شود.

22- نامه شماره 143810-13/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و  بافت قدیم مطرح گردید. با توجه به این که هدف شرکت جهاد خانه سازی ، احداث مجتمع ساختمانی برای کارکنان واجد شرایط سپاه پاسداران می باشد ، با اجرای طرح ، مطابق با آن چه در نامة آن شهرداری ذکر شده است و با در نظر گرفتن ضوابط شهرسازی موافقت شد.

23- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/11/92 شورای عمومی ، نامه شماره 1222/92-8/10/92 مدیر محترم دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی کاردان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موافقت شد که 20% از عوارض مربوط به تابلوی موردنظر ، از محل ماده 17 پرداخت گردد و این دفتر به طور عادی از تخفیف بهمن ماه آن شهرداری نیز برخوردار گردد.

24- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2219-6/11/92 شهروند محترم ، آقای محمدحسین ارجمند کرمانی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که کاربری قطعه زمین مجاور ملک موردنظر در خیابان جهاد ، کوچه شماره 30 ، فضای سبز می باشد و نامبرده از قبل در شهرداری اقداماتی انجام داده است ، با افزایش یک طبقه ، اضافه بر میزان تراکم ، موافقت شد.

25- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2278-12/11/92 شهروند محترم ، آقای سعید دبیری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به نوع ساخت و ساز املاک جنب ملک موردنظر در بلوار جمهوری اسلامی ، کوچه شماره 12 ، جنب دانشکده فنی و این که در روبروی محل قطعه زمین مزبور نیز فضای سبز وجود دارد ، با افزایش یک طبقه ، اضافه بر میزان تراکم مجاز ، موافقت شد.

26- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2192-3/11/92 شهروند محترم ، آقای محمدجواد رفیعی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با احداث بنای صد در صد در صورت موافقت و رضایت همسایه مجاور موافقت شد.

27- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2162-30/10/92 شهروند محترم ، آقای ماشاالله ابراهیمی ، در خصوص وضعیت ملک تجاری در خیابان 20 متری دانشجو ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت حل مشکل نامبرده ، اقدام لازم به منظور تعریض املاک مجاور انجام گیرد.

28- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ،  نامه شماره 2139-25/10/92 شهروند محترم ، آقای حامد انجم شعاع ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که تفکیک قطعات در وضعیت موجود ، با توجه به مساحت هر یک از قطعات ، ممکن نمی باشد ، امّا در صورت تغییر کاربری قانونی قطعه زمین از مسکونی به تجاری ، اقدام لازم جهت تفکیک صورت گیرد.

29- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2238-8/11/92 شهروند محترم ، خانم صدیقه دادور به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که به تقاضای نامبرده در خصوص تملک ملک موردنظر در بلوار جانباز ، نبش کوچه شماره 9 رسیدگی و مساعدت شود.

30- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2239-8/11/92 شهروند محترم ، آقای محمدرضا ایران دوست به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که هر گونه اقدام در جهت تفکیک قطعه زمین های موردنظر در بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان
شهید شیروانی ، بر اساس ضوابط و مقررات مربوط انجام گیرد.

31- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2241-8/11/92 شهروند محترم ، آقای سعید نوحی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با تقاضای افزایش طبقات صرفاً در حد یک طبقه اضافه بر تراکم مجاز ، برای ملک موردنظر در خیابان بهمنیار ، کوچه شماره 27 ، با توجه به وضعیت عمومی ساخت و ساز در کوچه مزبور و سابقة اقدامات در شهرداری ، موافقت گردید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *