مصوبات جلسه 93/5/19

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/5/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1084-18/5/93 شهروند محترم ، آقای سید محمد کارآموز ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به اظهار نامبرده که مدعی است محاسبه عوارض ساختمان برای یک طبقه مازاد بر تراکم ، قبل از مصوبه این شورا انجام شده است ، صحت ادعا بررسی شود و در صورت صحت ، پروانه با یک طبقه مازاد ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط صادر گردد.

2- نامه شماره 65516-16/5/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، خانم عصمت موسی زاده کرمانی ، دارای پلاک ثبتی شماره 1619 از 12206 فرعی و 2788 اصلی مفروز و مجزی شده از 159 فرعی ، در بخش سه کرمان ، در خیابان خواجو ، کوچه شماره 13 ، نبش شرقی 3 ، به مساحت 76 مترمربع با 5/90 مترمربع اعیانی مسکونی و حیاط سازی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/106/1 ریال ، در مسیر اجرای طرح تعریض معبر قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 61974-6/5/93 موافقت شد که به ازای تحویل ملک مسیری و انتقال قطعی سند ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین شماره 26 از نقشه تفکیکی شماره 203/3-14/1/91 در جاده تهران ، خیابان چاپ علوی ، به مساحت 50/218 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/311/1 ریال به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد. ضمناً خانم عصمت موسی زاده کرمانی مابه التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین دریافتی ، به میزان -/000/000/205 ریال را در وجه شهرداری پرداخت نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *