مصوبات جلسه 93/5/12

1- نامه شماره 43264-5/5/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 11/5/93 کمیسیون برنامه و بودجه در مورد ملک موردنظر اتحادیة شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان استان کرمان مطرح گردید. با توجه به مقدار وجهی که در سال 1385 به حساب شهرداری واریز شده است ، موافقت شد که عوارض ملک موردنظر بر اساس همان سال واریز وجه ( سال 1385 ) محاسبه گردد و بقیه آن به نرخ روز محاسبه و دریافت شود.

2- نامه شماره 62821-11/5/93شهرداری کرمان در نشست مورخ 11/5/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی جنب قطعه زمین شماره 206  ، اراضی رضا آباد ، در بلوار جمهوری اسلامی ، بلوار هوشنگ مرادی کرمانی ، به مساحت 75/8 مترمربع ، به ارزش کارشناسی
-/000/000/420 ریال ، به آقای محمدیاسین پنجعلی زاده به قیومیت آقای علی پنجعلی زاده ، جهت ادغام در قطعه مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

3- نامه شماره 58455-31/4/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی
شهر کرمان ، 158 مترمربع از شش دانگ ملک مسکونی آقای یوسف شرفی دارای پلاک ثبتی شماره 2051-19 ، در خیابان فردوسی ، کوچه عباسعلی ، همراه با 12 مترمربع عرصه ، مجموعاً به ارزش کارشناسی
-/000/400/474/2 ریال ، در مسیر اجرای طرح تعریض معبر قرار مي گيرد ، بر مبنای رأی قطعی شماره 9009983410300602 شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر و مفاد توافق نامه شماره 55542-24/4/93 موافقت می شود که به ازای تحویل بخش مسیری و انتقال قطعی سند قسمت ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین های شماره 51 و 52 از نقشه تفکیکی شماره 9240/3-16/7/87 ، در خیابان شیخ احمد کافی شمالی ، کوچه انجم شعاع ، جمعاً به مساحت 592 مترمربع و به ارزش کارشناسی کُل -/000/000/656/2 ریال به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد و مبلغ -/000/400/318 ریال به صورت پروانه ساختمانی شناور در هر یک از مناطق شهری برای مشارالیه صادر شود. ضمناً آقای یوسف شرفی مابه التفاوت ارزش بخش ملک مسیری و قطعه زمین های دریافتی ، به میزان -/000/000/500 ریال را در وجه شهرداری پرداخت نمایند.

4- نامه شماره 29822-2/4/93 شهرداری کرمان با نامه شماره 897-19/4/93 تعدادی از ساکنان شهرک 414 واحدی در بزرگراه امام در نشست مورخ 12/5/93 شورای عمومی مطرح و با تعیین نام « پیامبر اعظم » برای شهرک مزبور موافقت شد.

5- نامه شماره 41060-1/5/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 12/5/93 شورای عمومی مطرح و با پیشنهاد هزینه کرد و واریز مبلغ -/000/000/69 ریال ، بدهکاری شهرداری مربوط به حق شارژ استفاده شده از تاریخ 1/1/90 تا 29/12/92 واحدهای 3 و 16 ساختمان گلستان در خیابان امام جمعه ، از محل اعتبار ردیف 205512-100 به حساب مدیر ساختمان ، آقای علی مولایی موافقت شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *