مصوبات جلسه 93/10/28

1- نامه شماره 142009-16/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/10/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 137519/2/93-8/10/93 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، خانم سالومه یگانه عظیمی ، مبلغ -/650/256/196 ریال از بابت پروانه ساختمان به شهرداری پرداخت کرده است که مبلغ -/650/256/41 ریال آن نقد و بقیه اقساط می باشد و مشارالیها هم اکنون از اخذ پروانه منصرف گشته است ، موافقت شد که مبلغ فوق الذکر – اعم از نقدینه یا چک – با رعایت ضوابط مربوط به ایشان برگشت گردد.

2- نامه شماره 104632-16/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/10/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص تقاضای هیأت امنای محترم مسجد امیرالمومنین در خیابان کمیل ، مطابق با ضوابط و مقررات اقدام گردد. اما در جهت مساعدت در پرداخت ، مبلغ بدهی در اقساط 24 ماهه اخذ گردد.

3- در خصوص نامه وارده شماره 2112-24/10/93 شهروند محترم ، آقای عباس نجمی نژاد ، بر اساس مباحث مطرح در کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، با توجه به این که حدود یک سوم از ملک موردنظر در خیابان شهید رجایی با وجود پروانه ساختمان اخیراً در حریم میراث فرهنگی قرار گرفته است ، موافقت گردید که در جهت جبران ضرر و زیان وارد ، ارتفاع قانونی میراث رعایت گردد و ما به ازا در باقیماندة ملک ، با افزایش طبقات موافقت شود ، بدان حد که آن کاهش در عوارض ، محاسبه و تهاتر گردد.

4- نامه شماره 148240-27/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/10/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 146065/2/93-23/10/93 منطقه دو شهرداری ،
شهروند محترم ، خانم فاطمه حسین زاده ، مبلغ -/810/386/258 ریال اضافه پرداخت کرده است که مبلغ -/810/386/134 ریال آن نقد و مبلغ -/000/000/124 ریال تقسیطی می باشد ، لذا موافقت شد که مبلغ فوق الذکر با رعایت ضوابط مربوط به ایشان ، برگشت گردد.

5- نامه شماره 142480-17/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/10/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به شهروند محترم ، آقای کاظم معصومی ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، از طریق کمیتة رفاه موافقت گردید.

6- نامه شماره 145263-22/10/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك های ثبتي شماره 3968-9196 ، 3968-9168 ، 3968-9170 ، 3968-9171 بخش دو کرمان در خیابان کارخانة آسفالت ، متعلق به شهروند محترم ، آقای محمد علی قزوینی پوراکبری ، کلاً به مساحت 5635 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/500/069/14 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 1802-16/10/93 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 38 ، 37 ، 24 و 23 جمعاً به مساحت 88/823 مترمربع ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 در محل نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ و به ارزش کارشناسی کُل -/000/544/513/6 ریال ، به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت گردید و با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های معوض ، مقرر شد که شهرداری مبلغ -/000/956/555/7 ریال ، پروانه شناور به نام ایشان یا وکیل قانونی صادر نمايد.

7- نامه شماره 146397-23/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/10/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش 90/6 مترمربع ، قطعه زمین شماره 6 ، از نقشة تفکیکی شماره 1009-29/2/90 ، در اراضی رشید فرخی ، که به صورت لچکی در ضلع شمال ملک شهروند محترم ، آقای حمید سلجوقی نژاد می باشد ، در صورت اخذ -/000/540/45 ریال ، ارزش کارشناسی آن و با شرط ادغام در ملک مشارالیه با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

8- نامه شماره 148269-27/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/10/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/940/23 ریال به آقای حمید پورابولی ، از پرسنل شهرداری ، که جانباز معزز انقلاب اسلامی می باشند ، از محل ردیف 420201-200 با عنوان دیون با محل ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، از طریق کمیتة رفاه موافقت گردید.

9- نامه شماره 138217-10/10/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به صورتجلسة مورخ 8/9/93 شورای محترم سازمان اتوبوسرانی و صلاح آن سازمان ، در نشست مورخ 28/10/93 شورای عمومی ، با کلیات پیشنهاد ، از طریق فراخوان ، مطابق با ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید.

10- نامه شماره 118622-27/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/10/93 شورای عمومی و با توجه به توضیحات مندرج در نامه های شماره 94046-15/7/93 و 19283-12/4/93 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ریالی عوارض از ملک مورد ادعای شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری کرمان در بلوار پزشک موافقت شد.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 28/10/93 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 2324-24/10/93 شهروند محترم ، خانم منیژه گواشیری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت رفاه حال نامبرده ، نظر اکثریت کارشناسان در محاسبه مدنظر قرار گیرد ( در هر متر سیصدهزار تومان ) و مبلغ محاسبه شده ، از تاریخ کارشناسی به مدت 6 ماه تقسیط گردد.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 28/10/93 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 2801/36193-18/10/93 مدیرکل محترم سازمان تبلیغات اسلامی کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص تقاضای تکیة محمدیه در خیابان شهید باهنر ، مطابق با ضوابط و مقررات اقدام گردد. اما در جهت مساعدت در پرداخت ، مبلغ بدهی در اقساط 24 ماهه اخذ گردد.

13- نامه شماره 118622-27/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/10/93 شورای عمومی مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در نامه های شماره 94046-15/7/93 و 19283-12/4/93 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ریالی عوارض از ملک مورد ادعای شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری کرمان در بلوار پزشک موافقت شد.

14- نامه شماره 131066-14/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 27/10/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و با اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها ، در خصوص ملک مورد ادعای ستاد محترم اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) ، در خیابان سده ، به میزان
-/000/396/708/15 ریال – آنگونه که در نامه شماره 119091-2/9/93 ذکر شده است – با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت گردید.

15- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 28/10/93 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ، نامه شماره 4571-19/9/93 رئیس محترم اتحادیه صنف خواربار فروش و عطار کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به تبصره یک ماده 32 قانون نظام صنفی ، اتحادیه ها واحد تجاری محسوب نمی شوند و در این خصوص ، دستور لازم صادر شود.

16- نامه شماره 142613-17/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/10/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به صرفه و صلاح شهرداری ،  با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش حق تقدم انتفاع لچکی ضلع شمال غربی ملک مورد اجارة اوقاف شهروندان محترم ، آقایان : غلام عباس محمدی و کورش
اسدی نژاد ، در جاده قدیم اختیار آباد ( بلوار امام حسن مجتبی ) ، به مساحت 210 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/380/2 ریال به نامبرده ، جهت ادغام در ملک شخص نامبرده و با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

17- نامه شماره 145208-22/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/10/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش حق تقدم انتفاع لچکی ضلع شرقی ملک موردنظر شهروند محترم ، خانم فرخنده ارجمند عسکری ، در بلوار رسالت ، نرسیده به کوچة شماره 4 ، به مساحت 30/8 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/134/105 ریال به نامبرده ، جهت ادغام در ملک ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

18- نامه شماره 148226-27/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/10/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به شهروند محترم ، آقای علی کدخدا ده خانی ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان همسر ایشان ، از طریق کمیتة رفاه موافقت گردید.

19- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 28/10/93 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 2369-28/10/93 شهروند محترم ، آقای علی مختاری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت زندگی نامبرده و نامة شماره 296/93/م-29/10/93 مرکز توانبخشی و حرفه آموزی کم توان ذهنی حضرت ابوالفضل العباس (ع) ، بدهی ایشان به منطقه دو شهرداری ، به صورت 24 ماهه تقسیط گردد.

20- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 28/10/93 شورای عمومی ، نامه شماره 2192-8/10/93 شهروند محترم ، آقای شریف شهریاری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت حل مشکل شهروندانی که در محدودة سرآسیاب فرسنگی ، قبلاً پروانه ساختمان اخذ کرده اند و اکنون به علت ابهام در کاربری ، تمدید آنها با مشکل مواجه شده است ، موافقت شد که در مورد ملک این گونه افراد ، مطابق کاربری ملک مجاور ، پروانه ساختمان اصلاح و تمدید گردد و من بعد ، در زمان صدور پروانه دقت لازم از حیث رعایت کاربری بشود.

21- به شهرداری کرمان اعلام گردد که بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/10/93 کمیسیون فرهنگ و IT ، میدان اول هفت باغ به نام « محمد رسول الله » مزین گردد.

22- نامه شماره 122491-10/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/10/93 شورای عمومی مطرح گردید و با توجه به نارضایتی ساکنان از آنتن نصب شده در فضای سبز شهرک خواجو –  به ویژه آن که چند تن از ساکنان از جانبازان معزز انقلاب اسلامی می باشند- مقرر شد که جا به جایی آنتن پیگیری شود و در صورت یافتن جای مناسب اقدام گردد.

23- در نشست مورخ 28/10/93 شورای عمومی و با توجه به لزوم آگاهی شهروندان از نرخ های مصوب این شورا ،  مقرر شد که سازمان زیباسازی شهرداری ، نرخ های مصوب هزینة نصب تابلوهای شهری را در تابلویی ، به طور واضح در برابر دیدگان مراجعه کنندگان قرار دهد تا آگاهی یابند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *