مصوبات جلسه 93/6/9

1- نامه شماره 66014-3/6/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 8/6/93 کمیسیون فرهنگ و IT  مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تعیین نام « شهید حمید ادیبی » برای خیابان منشعب از بلوار
افضلی پور در ضلع جنوبی دانشکده چمران موافقت شد.

2- نامه شماره 65954-20/5/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 8/6/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به این که اجرای رأی شماره 3551/100-17/4/93 کمیسیون محترم ماده صد ضرورت قانونی دارد و همچنین از طرفی شهروند محترم ، خانم زهرا معین الدینی ، خواهر معزز شهید می باشند ، موافقت شد که مجموع بدهی ایشان اعم از جریمه و عوارض مربوط ، به صورت یک سوم نقد و مابقی د ر اقساط دو ساله اخذ گردد.

3- نامه شماره 67426-20/5/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ8/6/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و نظر به این که قطعه زمین ردیف 17 قدیم (19 جدید ) از بلوک یک در محلة صنعتی ، طبق اجاره نامة شماره 31420-6/8/71 در اختیار شهروند محترم ، آقای حسین ایلاقی حسینی ، بوده و بر روی آن احداث بنا کرده و هم اکنون متقاضی خرید می باشد  ، با فروش قطعه زمین مزبور ، به مساحت 50/346 مترمربع به
نامبرده ، به ازای اخذ مبلغ کارشناسی -/000/300/762 ریال ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

4- نامه شماره 73906-3/6/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک تجاری شهروند محترم ، آقای امیدعلی درجهانگیر دارای پلاک ثبتی شماره 1 فرعی از 787 اصلی در ضلع جنوبی میدان ارگ ، به مساحت 20/35 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/280/5
ریال ، در مسیر اجرای طرح عمرانی قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 73715-2/6/93 موافقت می شود که به ازای تحویل ملک مسیری و انتقال قطعی سند ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، شهرداری مبلغ مزبور را به صورت نقد در وجه آقای امیدعلی درجهانگیری مطابق ضوابط و مقررات پرداخت نماید.

5- نامه شماره 76642-8/6/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 8/6/93 کمیسیون برنامه و بودجه و مباحث مطرح در نشست مورخ 9/6/93 شورای عمومی مطرح و با کلیت پیشنهاد شهرداری موافقت گردید. اما اعلام گردد که ضرورت دارد فهرست اولویت اجرای هر یک از ردیف ها به این شورا ارسال گردد تا بررسی و اخذ تصمیم شود.

 

«  اصلاحیه بودجه شهرداری مرکز »

 

درآمد                                                                                                                                   « ارقام به هزار ریال »

ردیف

شرح

مبلغ  مصوب

مبلغ کسر شده

مبلغ اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

101010

عوارض کالا و خدمات ( ارزش افزوده )

-/119/136/424

 

-/000/400/9

-/119/536/433

جمع

-/119/136/424

0

-/000/400/9

-/119/536/433

 

هزینه                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

عنوان وظیفه

شرح

مبلغ  مصوب

مبلغ کسر شده

مبلغ اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

3091002101

عمرانی

دیون عمرانی پروژه های عمرانی

-/000/380/42

-/000/000/32

 

-/000/380/10

3030102102

عمرانی

جدول گذاری سطح شهر

-/000/000/14

 

-/000/000/15

-/000/000/29

3030102103

عمرانی

لکه گیری و ترمیم و نگهداری آسفالت

-/000/000/16

 

-/000/000/2

-/000/000/18

3031002114

عمرانی

اجرای اصلاح هندسی معابر و تقاطع ها

-/000/400/2

 

-/000/000/1

-/000/400/3

3050102124

عمرانی

تکمیل دریاچه جنگل قائم

0

 

-/000/000/12

-/000/000/12

3070302101

عمرانی

تکمیل آرامستان مشاهیر

0

 

-/000/000/2

-/000/000/2

3050102101

عمرانی

نگهداری تأسیسات پارک ها

/000/200/3

 

-/000/500/1

-/000/700/4

3050102103

عمرانی

بهسازی پارک های موجود

-/000/000/35

 

-/000/500/2

-/000/500/37

3050102116

عمرانی

احداث و تکمیل و اجرای پارک های محله ای

-/000/000/15

 

-/000/000/2

-/000/000/17

3050402105

عمرانی

زیباسازی سیما و منظر شهری

-/667/584/2

 

-/000/400/3

-/667/984/5

جمع

-/667/564/130

-/000/000/32

-/000/400/41

-/667/964/139

 

6- نامه شماره 70027-26/5/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 8/6/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع غربی ملک شهروند محترم ، آقای رضا حیدری فر ، در خیابان جهاد ، خیابان یاسین ، کوچه شماره 8 ، به مساحت 54 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/378 ریال ، به نامبرده ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد.

7-  نامه شماره 74765-4/6/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، ملک شهروند محترم ، آقای محمدحسن محقق ، دارای سند عادی ، در خیابان سده ، نبش کوچه شماره 20 ، به مساحت 262 مترمربع با 75/467 مترمربع اعیانی مسکونی ، با احتساب حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/355/826/4 ریال ، در مسیر طرح پروژه 42 متری کوثر قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 72710-1/6/93 موافقت شد که به ازای انتقال اسناد از طریق مبایع نامه و صورتجلسه تحویلی ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، شهرداری نیز مبلغ -/650/057/721 ریال از عوارض پروانه ساختمان بر باقی ماندة پلاک را کسر نماید و در خصوص مابه التفاوت مبلغ که معادل -/350/297/105/4 ریال می باشد ، مبلغ -/000/000/000/2 ریال آن نقد و مابقی به صورت اقساط چهارماهه در وجه آقای محمدحسن محقق مطابق ضوابط و مقررات پرداخت گردد.

8- نامه شماره 65945-22/5/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 8/6/93 کمیسیون فرهنگ و IT مطرح و با پیشنهاد تعیین نام « شهدای غزه » برای بزرگراه غربی حدفاصل پل ایثار تا سه راه جاده جوپاری موافقت شد.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/6/93 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 18172-21/5/93 دبیر محترم کانون فرهنگی روضه العباس (ع) کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در برگزاری جشنوارة کشوری « زیر سایة خورشید » مطابق با آنچه در سال قبل کمک شده است عمل شود. ضمناً اعلان مشارکت شورای شهر و شهرداری کرمان در جشنوارة مزبور ضروری است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *