مصوبات جلسه 93/11/12

1- نامه شماره 151662-2/11/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 12/11/93 شورای عمومی مطرح و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، قسمتی از ملک شهروند محترم ، خانم محدثه اشرف گنجویی ، دارای پلاک ثبتی شماره 14610 از 4595 فرعی و 2788 اصلی بخش 3 کرمان ، در کوچة آسیاباد شمالی ، نبش غربی 6 ، به مساحت 14/76 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/520/370/1 ریال ، در مسیر اجرای طرح معبر قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 143856-20/10/93 موافقت می شود که به ازای انتقال رسمی و قطعی سند قسمت ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، شهرداری بر روی باقیماندة ملک پروانه ساختمانی به مساحت 05/677 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/798/312/862 ریال با رعایت ضوابط مربوط صادر نماید و مبلغ -/202/207/508 ریال ما به التفاوت ارزش قسمت مسیری و پروانه ساختمانی نیز در وجه خانم محدثه اشرف گنجویی با رعایت مقررات پرداخت گردد.

2- نامه شماره 145251-22/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 12/11/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با توجه به این که قبلاً قطعه زمین شماره 59 ، از نقشة تفکیکی شماره 17518/2-5/10/89 و به مساحت 95/400 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/090/882 ریال ، بر اساس توافقنامه شماره 1453-24/12/90 و مجوز صادرة شماره 106-4/2/91 این شورا ، به آقای مهدی میرزایی سرآسیابی واگذار شده ، اما اکنون مشخص گردیده است که 86/126 مترمربع از آن با ارزش کارشناسی -/000/252/040/1 ریال در حریم
راه آهن واقع شده است و قابلیت ساخت و ساز ندارد ، لذا بر اساس مفاد توافقنامة شماره 1795-13/10/93 و در جهت جبران خسارت وارد ، به شهرداری اعلام گردد که با واگذاردن قطعه زمین های شماره 115 و 116 از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، جمعاً به مساحت 46/357 مترمربع و به ارزش کارشناسی کل -/000/682/000/1 ریال به نامبرده ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت می شود. ضمناً سازمان اموال و املاک شهرداری ، مبلغ -/000/570/39 ریال ، ما به التفاوت بخش مسیری ارزش قطعه زمین موصوف و قطعه زمین های معوض را در وجه آقای مهدی میرزایی سرآسیابی پرداخت نماید.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 11/11/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2460-8/11/93 شهروند محترم ، خانم زمرد سهرابیان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت حل مشکل نامبرده و با توجه به موقعیت تجاری ملک موردنظر ، در شهرک الغدیر ، نبش معبر 18 متری ، با تفکیک ملک مزبور به 6 قطعه – بدین نحو که به جز یک قطعه تجاری آن ، مابقی قطعات در حد نصاب 150 متر باشد – موافقت گردید.

4- نامه شماره 149916-29/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 12/11/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به آقای مجیدشورآبادی ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، از طریق کمیتة رفاه موافقت گردید.

5- نامه شماره 149904-29/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 12/11/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به آقای محمد تاج الدینی ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، از طریق کمیتة رفاه موافقت گردید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *