مصوبات جلسه 93/10/21

1- نامه شماره 135709-6/10/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/10/93 کمیسیون برنامه و بودجه و با توجه به نیاز منطقه چهار شهرداری ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری به شرح ذیل موافقت شد و اعلام گردید که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری نیز پایدار گردد.

 

«  اصلاحیه بودجه منطقه چهار شهرداری »

 

هزینه                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

عنوان وظیفه

شرح

مبلغ  مصوب

مبلغ کسر شده

مبلغ اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

102103

اداری

مزایای کارمندان ثابت

-/391/071/1

-/000/100

 

-/391/971

101104

شهری

دستمزد کارگران رسمی حکمی

-/764/405/2

-/000/500/1

 

-/764/905

101105

شهری

دستمزد کارگران روزمزد

-/488/269/4

-/000/200/2

 

-/488/069/2

101106

شهری

حقوق کارکنان قراردادی

-/750/189

-/750/189

 

0

102104

شهری

مزایای کارگران حکمی

-/454/84

-/000/50

 

-/454/34

102106

شهری

مزایای کارکنان قراردادی

-/445/291

-/445/291

 

0

102108

شهری

فوق العاده ، اضافه کار ساعتی ، نوبت کاری ،
جمعه کاری

-/435/626/5

-/000/000/3

 

-/435/626/2

102109

شهری

پس انداز سهم شهرداری ، حق بازنشستگی سهم شهرداری ، بیمه تأمین اجتماعی

-/778/214/3

-/000/800/1

 

-/778/414/1

102110

شهری

کمک غیرنقدی ، عائله مندی

-/914/044/1

-/000/300

 

-/914/744

101104

اداری

دستمزد کارگران رسمی حکمی

-/823/874

 

-/000/60

-/823/934

101105

اداری

دستمزد کارگران روز مزد

-/015/450/1

 

-/000/120

-/015/570/1

101106

اداری

حقوق کارکنان قراردادی

-/920/344/2

 

-/000/150

-/920/494/2

102105

اداری

مزایای کارگران روزمزد

-/920/25

 

-/000/20

-/920/45

102107

اداری

مزایای مأمورین انتظامی

-/840/45

 

-/000/55

-/840/100

205505

اداری

هزینة جشن ، پذیرایی ، سوگواری و افطاری

-/281/47

 

-/000/30

-/281/77

205510

اداری

مشاوره و حسابرسی ، ترجمه ، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه

-/000/300

 

-/000/200

-/000/500

207708

اداری

خرید تابلو و پلاک راهنما

-/000/8

 

-/000/80

-/000/88

313403

اداری

خرید کتاب

0

 

-/000/2

-/000/2

204404

شهری

کرایة ماشین آلات

-/000/500/4

 

-/000/200

-/000/700/4

207706

شهری

خرید لوازم تنظیف

-/709/94

 

-/000/150

-/709/244

3010202501

عمرانی

تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی

0

 

-/000/000/2

-/000/000/2

3030102501

عمرانی

جدولگذاری سطح شهر

-/000/000/2

 

-/000/500

-/000/500/2

3030102502

عمرانی

لکه گیری و ترمیم و نگهداری آسفالت

-/000/000/3

 

-/195/614/1

-/195/614/4

3030102503

عمرانی

زیرسازی و آسفالت معابر

-/000/000/4

 

-/000/150/1

-/000/150/5

3030202501

عمرانی

احداث و بهسازی پیاده روها

-/000/000/1

 

-/000/200

-/000/200/1

3050402501

عمرانی

زیباسازی سیما و منظر شهری

-/644/337

 

-/000/400

-/644/737

3050102503

عمرانی

بهسازی پارک های موجود

0

 

-/000/600

-/000/600

30901002501

عمرانی

دیون عمرانی پروژه های عمرانی

-/000/500

 

-/000/900/1

-/000/400/2

جمع

-/571/727/38

-/195/431/9

-/195/431/9

-/571/727/38

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/10/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، مقرر شد که در خصوص تهاتر با مالکانی که در هر یک از مناطق شهرداری ، تمامی یا قسمتی از ملک آن ها در مسیر یکی از طرح های شهرداری قرار می گیرد ، به شرح ذیل عمل شود :

1- متقاضیانی که در منطقه ای واحد ، متقاضی تهاتر با عوارض پروانه ساختمان و جریمة کمیسیون ماده صد ملک شخص دیگری هستند ، اقدام در این خصوص بلامانع خواهد بود.

2- افرادی که قسمتی از ملک ایشان در مسیر یکی از طرح های آن شهرداری قرار داشته و در منطقه ای دیگر ، صاحب ملکی با سند رسمی به نام خود می باشند و متقاضی تهاتر با عوارض پروانه ساختمان و کمیسیون ماده صد و یا قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک ماده 101 قانون در آن ملک هستند ، آن شهرداری با صلاحدید اولویت طرح مصوب ، اقدام نماید. بدیهی است اولویت اول معابر اصلی بالای 12 متر و پروژه های عمرانی می باشد.

3- نامه شماره 137707-9/10/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 3538 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدای پیرانشهر ، متعلق به شهروند محترم ، آقای مهدی میرزایی سرآسیابی ، به مساحت 253 مترمربع با 126 مترمربع ساختمان گنبدی ، با احتساب حیاط سازی و دیوارهای اطراف ، جمعاً به ارزش کارشناسی
-/000/780/309/1 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 1752-1/10/93 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 186 ، 156 و 57 ، جمعاً به مساحت 49/594 مترمربع و به ارزش کارشناسی کُل
-/000/149/323/1 ریال ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 در محل نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه
زمين های عوض ، آقای مهدی میرزایی سرآسیابی مبلغ -/000/369/13 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

4- نامه شماره 131461-26/9/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره یک فرعی از 3457 اصلی بخش دو کرمان در خیابان انقلاب ، متعلق به ورثة مرحوم اکبر تقی زاده به وکالت آقای عباس تقی زاده رنجبری ، به مساحت 100 مترمربع با 57 مترمربع ساختمان گنبدی ، به ارزش کارشناسی -/000/600/245/1 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 1717-15/9/93 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 58 و 196 ، جمعاً به مساحت 31/399 مترمربع و به ارزش کارشناسی کُل -/000/275/098/1 ریال ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 در محل نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، سازمان قلعه دخترو اردشیر مبلغ
-/000/325/147 ریال در وجه ورثة مرحوم اکبر تقی زاده یا وکیل قانونی ایشان پرداخت نمايد.

5- نامه شماره 136013-6/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/10/93 کمیسیون فرهنگ و IT مطرح گردیدو با پیشنهاد تغییر نام خیابان اتورفسنجان به نام « شهیدان فیروزی » موافقت شد.

6- نامه شماره 136011-6/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/10/93 کمیسیون فرهنگ و IT  مطرح گردیدو با پیشنهاد تعیین نام :

– خیابان 20 متری منشعب از ضلع جنوبی بلوار کوثر به نام « شهید احمد زنگی آبادی » ،

– خیابان 20 متری دوم منشعب از ضلع جنوبی بلوار کوثر به نام « شهید محمد جواد زریسفی » ،

– خیابان 30 متری منشعب از ضلع شمالی بلوار کوثر به نام « شهید محمد جمالی » ،

– خیابان 20 متری منشعب از ضلع شمالی بلوار کوثر به نام « شهید احمد رئیسی » موافقت شد.1377

7- نامه شماره 136009-6/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/10/93 کمیسیون فرهنگ و IT مطرح گردید و با پیشنهاد تعیین نام خیابان منشعب از بلوار شاهد به نام « شهید غلامرضا یزدانشناس » موافقت شد.

8- نامه شماره 136010-6/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/10/93 کمیسیون فرهنگ و IT مطرح گردید و با پیشنهاد تعیین نام معبر منشعب از خیابان مفتح ( مفتح 10) به نام « شهید محمدباقر توکلی » موافقت شد.

9- نامه شماره 29650-12/5/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/10/93 کمیسیون خدمات شهری مطرح گردید و مقرر شد که از بتن غلتکی در دو مکان ، یکی در شهرک شهید ایرانمنش و دیگری در پارکینگ مسکن مهر ، در زمین های پشت اداره راهنمایی و رانندگی ، اجرا شود و سپس نتیجه مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد و در صورت کیفیت مطلوب و مقرون به صرفه بودن ، در دیگر امکنة شهری نیز اجرا گردد.

10- نامه شماره 135716-6/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/10/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به این که شهروند محترم ، آقای علی مرادی هشتادانی ، بر اساس سند اجارة شماره 3846-10/2/71 ، تقاضای خرید قطعه زمین شماره 130 از نقشه تفکیکی شماره 4935-8/2/73 قدیم
( قطعه زمین شماره 19 از نقشه تفکیکی جدید به شماره 6831-31/2/81 ) در بلوک 2 شهرک صنعتی ، به مساحت 350 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/770 ریال دارند ، با واگذاری قطعه زمین مزبور به ایشان یا وکیل قانونی مشارالیه ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

11- نامه شماره 130739-25/9/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، آقای مسعود رستمی نیا ، دارای سند عادی ، در بلوار رسالت حدفاصل کوچة شماره 19 و 21 ، به مساحت 600 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/400/2 ریال ، در مسیر اجرای طرح معبر قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 128907-19/9/93 موافقت شد که به ازای انتقال اسناد از طریق مبایع نامه و صورتجلسه تحویلی ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، شهرداری قطعه زمین شماره 10 از نقشه تفکیکی شماره 62433-11/5/93 در خیابان شیخ احمد کافی شمالی ، خیابان 18 متری ، به مساحت 205 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/296/2 ریال به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار نماید و به ازای مابه التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین معوض ، یک فقره پروانه ساختمان بر قطعه زمین معوض ، به میزان -/000/000/104 ریال ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط صادر گردد.

12- نامه شماره 140398-14/10/93 و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک آقای مهدی نجارزاده دارای سند ثبتی به شماره 651 فرعی از 2843 اصلی بخش سه کرمان ، در بلوار شهید صدوقی ، کوچه شماره 17 ، به مساحت 50/248 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/375/168/3 ریال ، در مسیر اجرای طرح پل شقایق در بلوار شهید صدوقی قرار مي گيرد ، بدين وسيله بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 135901-6/10/93 موافقت می شود که به ازای انتقال رسمی و قطعی سند ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، آن شهرداری مبلغ مزبور را به صورت نقد در وجه آقای مهدی نجارزاده با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت نماید.

13- نامه شماره 140401-14/10/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، آقای علی نجارزاده ، دارای سند ثبتی به شماره 653 فرعی از 2843 اصلی بخش سه کرمان ، در بلوار شهید صدوقی ، کوچه شماره 17 ، به مساحت 248 مترمربع با 185 مترمربع اعیانی مسکونی و 5 مترمربع سایه انداز ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/500/876/3 ریال ، در مسیر اجرای طرح پل شقایق در بلوار شهید صدوقی قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 135898-6/10/93 موافقت شد که به ازای انتقال رسمی و قطعی سند ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، شهرداری مبلغ مزبور را به صورت نقد در وجه آقای علی نجارزاده با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت نماید.

14- نامه شماره 135979-6/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/10/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به این که 7 فقره ملک موردنظر در محدودة میدان ارگ با پلاک های ثبتی شماره یک فرعی از 602 اصلی ، 617 ، 614 ، 733 ، 509 ، 644 و 750 بخش 3 کرمان در مسیر طرح های عمرانی شهرداری قرار می گیرند و مجموعاً مجهول المالک می باشند ، با پیشنهاد شهرداری به منظور واریز وجه کارشناسی به مبلغ -/333/933/150/13 ریال به حساب دادگستری کرمان ، با هدف تملک هر یک از املاک ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

15- نامه شماره 133031-29/9/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/10/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری مرکز ، با پیشنهاد افزودن مبلغ -/000/000/40  هزار ریال به ردیف درآمدی 101010 با عنوان عوارض کالا و خدمات ( ارزش افزوده ) به ردیف پروژه 3030102104 با عنوان زیرسازی و آسفالت معابر موافقت گردید. ضمناً مبلغ افزوده ، در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد.

16- نامه شماره 142573-17/10/93 شهرداری کرمان با استماع توضیحات مهندس سیف الهی ، شهردار محترم کرمان ، در نشست مورخ 22/10/93 فوق العاده شورای عمومی مطرح گردید و با کلیت  پیشنهاد شهرداری به منظور عقد قرارداد با قرارگاه خاتم الانبیاء موافقت گردید.

17- نامه شماره 140394-14/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/10/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به نیاز منطقه دو شهرداری با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری به شرح ذیل موافقت شد و اعلام گردید که تغییرات در متمم بودجه سال جاری نیز پایدار گردد.

«  اصلاحیه بودجه منطقه دو شهرداری »

درآمد                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

شرح

مبلغ  مصوب

مبلغ کسر شده

مبلغ اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

102004

عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان ها

-/000/500/230

 

-/000/500/45

-/000/000/276

603010

درآمد حاصل از تغییر کاربری ها

-/000/100

 

-/000/900

-/000/000/1

102009

عوارض نوسازی

-/000/000/10

 

-/000/400

-/000/400/10

جمع

-/000/600/240

0

-/000/800/46

-/000/400/287

 

هزینه                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

عنوان وظیفه

شرح

مبلغ  مصوب

مبلغ کسر شده

مبلغ اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

205511

شهری

هزینه واگذاری خدمات اداری و شهری

-/000/000/35

 

-/000/000/10

-/000/000/45

207705

شهری

خرید بذر ، نهال ، سم و لوازم باغبانی

-/000/13

 

-/000/000/3

-/000/013/3

3030102301

عمرانی

جدولگذاری سطح شهر

-/000/000/5

 

-/000/000/5

-/000/000/10

3030102303

عمرانی

زیرسازی و آسفالت معابر

-/000/000/12

 

-/000/000/10

-/000/000/22

3030202301

عمرانی

احداث و بهسازی پیاده روها

-/000/500/3

 

-/000/000/9

-/000/500/12

3050102301

عمرانی

نگهداری تأسیسات پارک ها

-/000/000/4

 

-/000/000/1

-/000/000/5

3050102302

عمرانی

نگهداری پارک ها و فضای سبز موجود در سطح شهر

-/000/000/4

 

-/000/500/1

-/000/500/5

3050102303

عمرانی

بهسازی پارک های موجود

0

 

-/000/000/5

-/000/000/5

3060402301

عمرانی

احداث مقبره شهدای گمنام (پارک آب و خاک)

0

 

-/000/000/2

-/000/000/2

3060902301

عمرانی

تجهیز زمین ورزشی

0

 

-/000/300

-/000/300

جمع

-/000/513/63

 

-/000/800/46

-/000/313/110

 

18- نامه شماره 123914-10/9/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/10/93 کمیسیون خدمات شهری مطرح گردید و تصویب نهایی در نشست مورخ 22/10/93 فوق العاده شورای عمومی ، با توجه به ضرورت آسفالت معابر شهر و لکه گیری کوچه ها و معابر ، با کلیات پیشنهاد موافقت گردید.

19- نامه شماره 134545-3/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/10/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به نظریة هیأت کارشناسان در برگ ارزیابی شماره 7093/ک/12-19/8/93 ، با تملک ملک مسیری شهروندان محترم ، خانم ها : صدیقه یزدانپناه و صدیقه ماهتابی دارای پلاک ثبتی شماره 6 فرعی از 787 اصلی ، در میدان ارگ ، کوچة سرمست ، مطابق ضوابط و مقررات موافقت شد.

20- نامه شماره 134549-3/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/10/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به نظریة هیأت کارشناسان در برگ ارزیابی شماره 7089/ک/12-19/8/93 ، با تملک ملک مسیری شهروندان محترم ، خانم ها : صدیقه یزدانپناه و صدیقه ماهتابی دارای پلاک ثبتی شماره 3 فرعی از 787 اصلی ، در میدان ارگ ، کوچة سرمست ، مطابق ضوابط و مقررات موافقت گردید.

21- نامه شماره 134540-3/10/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/10/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به نظریة هیأت کارشناسان در برگ ارزیابی شماره 7091/ک/12-19/8/93 ، با تملک ملک مسیری شهروندان محترم ، آقای مولا منزلی و خانم ساجده ، دارای پلاک ثبتی شماره 4 فرعی از 787 اصلی ، در میدان ارگ ، کوچة سرمست ، مطابق ضوابط و مقررات موافقت گردید.

22- نامه شماره 142504-17/10/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری با تملک املاک پلاک های شماره 657 ، 658 و 771 به نام شهروندان محترم ، آقایان : بهرامی و جبال بارزی ، در میدان ارگ ، کوچة سرمست ، در صورتی که کلیة مراحل قانونی تملک رعایت شده و حقوق مالکان نیز رعایت شده باشد ،
موافقت گردید.

23- نامه شماره 142514-17/10/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری با تملک املاک پلاک های شماره 784 و 785 به نام شهروندان محترم ، آقایان : روح الله و مولا منزلی ، مرتضی زاهدی ، مسعود کدخدایی ، الله یار جانباز و رضا افشار ، در میدان ارگ ، کوچة سرمست ، در صورتی که کلیة مراحل قانونی تملک رعایت شده و حقوق مالکان نیز رعایت شده باشد ، موافقت گردید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.