مصوبات جلسه 93/2/13

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/2/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 183-1/2/93 شهروند محترم ، آقای ناصر حمایت ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام نمایند که با توجه به این که ملک در مسیر اجرای فاز سوم پروژة قلعه اردشیر قرار گرفته است ، موضوع تقاضا بررسی شود و با توجه به وضعیت خاص زندگی  نامبرده ، مساعدت لازم در حل مشکل به عمل آید.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/2/93 کمیسیون فرهنگ و IT ، نامه شماره 93114340-13/2/93  مدیر محترم فرهنگسرای باران به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صورت امکان در ساخت مستند شهید ادیبی مساعدت لازم به عمل آید.

3- نامه شماره 8369-6/2/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/2/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص  تقاضای صدور پروانه ساختمان برای ملکی که در وضعیت کمتر از حد نصاب تفکیک است بایستی هر گونه اقدام مطابق ضوابط و مقررات انجام گیرد.

4- نامه شماره 16883-7/2/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/2/93 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید و با توجه به مدارک و مستندات آقای انجم شعاع موافقت شد که مدت 45 روز به این شهروند محترم ، مهلت داده شود تا دستور موقت توقف عملیات ساختمانی را از مرجع قضایی اخذ نماید و پس از طی مدت ، در صورت عدم وصول دستور ، شهرداری مطابق با ضوابط و مقررات قانونی اقدام نماید. لازم است که در این مدت از هر گونه عملیات ساختمانی طرفین در زمین متنازع فیه جلوگیری شود.

5- نامه شماره 7926-3/2/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/2/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و با توجه به وضعیت خاص زندگی شهروندان محترم ، خانم ها : فاطمه
و مریم مسعود فر ، با اخذ بدهی مربوط به قدرالسهم ملک موردنظر در خیابان بهمنیار ، کوچه شماره 4 ، به صورت 30% نقد و مابقی در اقساط دو ساله موافقت گردید.

6- با توجه به نامة شماره 88/92/ت-12/8/92 ، با رئیس محترم هیأت مدیرة شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیمای مرکز کرمان مکاتبه و اعلام گردد که بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/2/93 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ، به آگاهی می رساند که با توجه به توضیح نمایندگان حقوقی شهرداری کرمان که مستند به مدارک ارایه شده بود ، شهرداری بر اساس تقاضانامة مرحوم ثریا در سال 1382 اقدام به تفکیک قطعه زمین موردنظر کرده و اقدامات انجام شده کلیتاً وفق مقررات جاری انجام شده است و بر آن مبنا ، 12 نفر از شهروندان نیز پروانه ساختمان و سند ثبتی اخذ کرده اند ، تغییر وضعیت موجود ، خارج از حیطة اقتدار و امکانات قانونی شورا می باشد و آن شرکت محترم مخیر خواهد بود تا ادعای خود را از طریق مرجع قضایی پیگیری نماید.

7- نامه شماره 15381-7/2/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/2/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به شهروند محترم ، آقای حشمت الله رحمان نژاد ، از پرسنل قدیم شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان همسر ایشان ، از طریق کمیتة رفاه موافقت گردید.

8- نامه شماره 16561-6/2/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاک ثبتی شماره 4109 اصلی بخش دو کرمان ، متعلق به شهروند محترم ، آقای جعفر خندان و خانم مریم عباس نژاد ، هر کدام به میزان سه دانگ ، در خیابان شاهزاده محمد ، به مساحت 58/487 مترمربع با 5/185 مترمربع ساختمان گنبدی و 5/13 مترمربع ساختمان تیرآهنی با احتساب حیاط سازی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/728/733/1 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 1043-25/1/93 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 178 ، 155 ، 100 و 81  ، به ترتیب به مساحت 94/184 ، 08/185 ، 210 و 70/220 مترمربع و جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/124/743/1 ریال ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 در محل نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ به نامبردگان با رعايت ضوابط موافقت گردید. با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، آقای جعفر خندان و خانم مریم عباس نژاد مبلغ -/000/396/9 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايند.

9- نامه شماره 19236-11/2/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/2/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 18276/2/93-9/2/93 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، آقای علی شافعی ، در جهت دریافت پروانه ساختمان مبلغ -/490/855/81 ریال عوارض پرداخت کرده و در حال حاضر از اخذ پروانه ساختمان منصرف گردیده است ، با برگشت مبلغ مزبور به ایشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/2/93 کمیسیون فرهنگ و IT ، به شهرداری کرمان اعلام گردد تا محلاتی از شهر را که فاقد کتابخانه است ، شناسایی نمایند و به شورا اعلام دارند تا اقدام لازم صورت پذیرد. همچنین لازم است که شهرداری در ساخت و ساز کتابخانه ، به اداره کل  کتابخانه های استان در قالب تعهدات قانونی کمک نماید.

11- نامه شماره 8440-27/1/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 14/2/93 شورای عمومی مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری جهت اجرای قرارداد مشارکت با بخش خصوصی جهت ساخت و بهره برداری مجتمع مسکونی کمربندی شرقی موافقت شد. لازم است که در ماده 32 از فصل نهم ، شرط ایجاد حساب مشترک فی ما بین سرمایه گذار و شهرداری جهت وجوه پیش فروش و برداشت از حساب بر اساس پیشرفت فیزیکی و صورت وضعیت ها جهت هزینه در خود پروژه درج گردد.

12- نامه شماره 5375-21/1/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 14/2/93 شورای عمومی مطرح و با توجه به دیگر مدارک موجود و نظر موافق شهرداری ، با پرداخت قدرالسهم حاصل از اعمال ماده 101 قانون
شهرداری ها راجع به 14/1547 مترمربع ، ملک شهروند محترم ، آقای حسین فلاح و شرکا در بلوار جمهوری اسلامی ، بلوار امام رضا ( ع) ، به ارزش کارشناسانة هر مترمربع ده میلیون و هشتصد هزار ریال ، به صورت ریالی موافقت شد.

13- نامه شماره 19198-11/2/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 14/2/93 شورای عمومی مطرح و در جهت تشویق مالکان برِ خیابان های بافت فرسوده به صدور پروانه و احداث ساختمان هایی با استحکام لازم و نمایی زیبندة شهر کرمان ، با پیشنهاد شهرداری ، راجع به املاک موجود در خیابان های شریعتی ، فلسطین ،
طالقانی ، میرزارضای کرمانی و میدان مشتاقیه ، به نحو ذیل موافقت گردید :

1- عوارض صدور پروانه ساختمان تجاری بَر خیابان با 30% کاهش و به صورت 30% نقد و تقسیط یک سالة 40% مبلغ باقی مانده اخذ گردد ، 

2- برای صدور پروانة ساختمان املاک مسکونی :

الف ) علاوه بر 50% کاهش صدور پروانه در بافت قدیم که وزارت کشور اعلام نموده است ، 10% کاهش ویژة بازسازی املاک نیز منظور گردد ،

ب ) برای جبهه های بعد ( در دو سوی خیابان های مزبور ) نیز علاوه بر 50% کاهش صدور پروانه در بافت قدیم که وزارت کشور اعلام نموده است ، 20% کاهش ویژة ساخت و ساز املاک منظور گردد.

توجه : 1- حداکثر فرصت اجرای این مجوز ، پایان سال 1393 خواهد بود. 2- ملکی که از نتایج این مصوبه
بهره مند شود ، شامل تخفیفات ناشی از مصوبات دیگر نمی گردد.

14- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/2/93 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ، نامه شماره 1412-28/7/92 شهروند محترم ، خانم معصومه انجم شعاع ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بررسی شود و در صورتی که بخش مستحدث ، تجاوزی به معبر نداشته است ، اقدام قانونی در جهت حل مشکل این شهروند محترم انجام گیرد.

15-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 14/2/93 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 3-19/1/93 هیأت امنای محترم شهرک ن و القلم ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که به تقاضای
لکه گیری آسفالت رسیدگی شود و اقدام لازم صورت گیرد.

16- نامه شماره 15150/42/68-14/11 /92 مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری کرمان در نشست مورخ 13/2/93 کمیسیون برنامه بودجه و نشست مورخ 14/2/93 شورای عمومی مطرح گردید و اعلام شد که با اخذ عوارض ماهیانه کسب و پیشه و خدمات شهری از صنوف موردنظر در نامة آن استانداری محترم ، مشابه با نرخ مصوب این شورا در سال 1392 موافقت می گردد.

17- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/2/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 236-7/2/93 شهروند محترم ، آقای روح الله دانشفر ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به اظهارات نمایندگان محترم شهرداری در جلسه و ملاحظات مربوط به قرارداد واگذاری که از ابتدا به صورت اشتراکی به شهروندان محترم ، آقایان : دانشفر و سلطانی ، واگذار شده است و بدین جهت امکان تفکیک عملاً ناممکن می گردد ، در جهت مساعدت به حل مشکل این جانبازان عزیز ، با سازمان مسکن و شهرسازی مکاتبه لازم صورت گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *