مصوبات جلسه 93/2/7

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/2/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 177-1/2/93 تعدادی از مدعیان مالکیت اراضی جواد الائمه در جادة ماهان ، مقابل کشتارگاه به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که حتی الامکان در وهلة نخست ، موضوع با حضور طرفین دعوا در منطقه حل و فصل گردد و در صورت نرسیدن به توافق ، طرفین در جهت حل مشکل به مرجع قضایی راهنمایی شوند.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/2/93 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ، نامه شماره 208-3/2/93 شهروند محترم ، خانم پری جهانشاهی ، در خصوص محاسبة تعریض ملک به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که مطابق مفاد مصوبه شماره 2269-3/2/92 این شورا ، مشکل بررسی و برطرف گردد.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/2/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 205-3/2/93 تعدادی از ساکنان کوچه گاوداری رشید فرخی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که رأی کمیسیون ماده صد به شماره 6960-22/5/91 اخیراً در خصوص تخریب املاک به نگارندگان نامه ابلاغ شده است ، با نظرداشت کلیة جوانب ، موافقت شد که از محل بازدید شود و در جهت حل مشکل پرونده به کمیسیون تجدیدنظر ارسال گردد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/2/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 155-30/1/93 شهروند محترم ، آقای حسین محسن زاده به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به بازدید محلی و این واقعیت که در پیرامون ملک ، ساختمان می باشد ، به گونه ای که امکان افزایش مساحت ملک از طریق خرید اراضی مجاور وجود ندارد ، موافقت شد که تفکیک ملک موردنظر در خیابان سجادیه ، کوچة شمارة 5 ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط ، بر اساس مساحت موجود انجام گیرد.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/2/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 108-25/1/93 شهروند محترم ، آقای احمد مهدی زاده به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بدون تخریب دیوار میانی و در صورت رعایت دیگر شرایط مندرج در رأی شماره 11516/100-8/11/92 کمیسیون
ماده صد ، تفکیک ملک موردنظر انجام گیرد.

6- نامه شماره 144497-24/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 6/2/93 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید و در خصوص چگونگی محاسبة میزان تعریض ملک ، لازم است که هر گونه اقدام با رعایت ضوابط قانونی انجام گیرد.

7- نامه شماره 7826-26/1/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 6/2/93 کمیسیون حقوقی ، املاک و
سرمایه گذاری مطرح گردید و در صورتی که کلیة مراحل قانونی طی شده و رعایت حقوق شهرداری و شهروند محترم در کلیة اقدامات ملاحظه شده باشد ، با پرداخت مبلغ -/667/916/551/1 ریال از بابت تملک ملک شهروند محترم ، خانم فروغ احشامی در خیابان امام (ره) ، کوچه شماره 5 و واریز مبلغ مزبور به حساب دادگستری موافقت گردید.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 7/2/93 شورای عمومی ، نامه شماره 2640/6/24-4/2/93 مدیر محترم بهزیستی شهرستان کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مفاد نامه مزبور ، هزینة آسفالت شهروند محترم ، آقای تاجعلی پورچنگیز ، – موضوع قبض های شماره 73044-19/11/92 و 74798-26/12/92 –  با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به افراد تحت پوشش بهزیستی اخذ گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.